Vydūno draugija

Vacys Bagdonavičius

    

     Vydūno draugija – visuomeninė kultūros organizacija. Įkurta 1988 XI 5 Vilniuje. Veikia LR ir užsienyje. Vienija besidominčius  Vydūno kūryba ir norinčius prisidėti prie jo atminimo įamžinimo, palikimo studijavimo, propagavimo, idėjų įgyvendinimo.


     Draugija buria dvasinio tautos atgimimo entuziastus ir vydūniškos gyvensenos propaguotojus, organizuoja renginius, stovyklas, telkia visuomenę Vydūno memorialinių vietų tvarkymui, restauravimo ir priežiūros darbams, turi leidybos teisę, organizuoja leidybinį darbą, palaiko ryšius su užsienio vydūnistikos centrais ir asmenimis. Aukščiausias valdymo organas – suvažiavimas (vyksta kas 3 metai). Tarp suvažiavimų draugijai vadovauja taryba, susidedanti iš pirmininko, 2 pavaduotojų, narių ir revizijas komisijos. Ūkines ir finansines operacijas vykdo valdyba. Veikia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Šilutės skyriai. Kiekvienas iš jų turi savo veiklos barus. Šilutės skyrius tvarko ir įamžina Vydūno gimtinę ir kt. su juo susijusias vietas, Klaipėdos – ieško Vydūno kultūrinės veiklos M.Lietuvoje pėdsakų, Kauno – puoselėja vydūnišką dvasią visuomenės  gyvenime, Šiaulių – vydūniškus sveikos gyvensenos principus, Panevėžio – ugdo visuomenės filosofinę kultūrą, Vilniaus – rūpinasi leidyba ir Vydūno palikimo skleidimu. Draugijos nariai skaito kursus apie Vydūną universitetuose, lankosi mokyklose, skaito paskaitas visuomenei, dalyvauja pilietinėse kitų visuomeninių organizacijų rengiamose akcijose. Steigimo iniciatoriai: filos. Vaclovas Bagdonavičius, knygotyrininkas Domas Kaunas, poetai Marytė Kontrimaitė ir Virgilijus Gasiliūnas, muziejininkas Dionizas Varkalis, mok. Saulius Sodonis, kraštotyrininkas Kazys Budginas.

    

     Svarbiausieji Vydūno draugijos darbai: Vydūno palaikų perlaidojimas (1991), Bitėnų kapinaičių globa (draugija pastatė kapinaičių vartus, aptvėrė nauja medine tvora), Vydūno 125-ųjų metų jubiliejaus renginiai (1993; konferencija, parodos), surengtos mokslinės konferencijos Vydūnas ir šiuolaikinė filosofija, R.Štaineris ir Vydūnas (Šilutė, 1992), Vydūno edukologinis palikimas (Vilnius, 1993), Mes laisvi, jeib ką reikštume (Vilnius, 2003). Kartu su Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetu nuo 2000 rengia kasmetines mokslines-praktines konferencijas Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Kartu su kitomis visuomeninėmis organizacijomis 1999–2009 surengė 16 etikos forumų. Detmolde įrengta Vydūnui skirta ekspozicija (1992), Kintuose atidarytas memorialinis Vydūno muziejus (1994), tarptautinis Vydūnui skirtų ekslibrisų konkursas (1993), draugijos iniciatyva sukurtas dok. filmas Tamsoje būti šviesa (1993, rež. Zacharijus Putilovas). 1996 garbės narė Hamburgo muzikos akademijos prof. kompozitorė Raminta Lampsatytė surengė jaunųjų kompozitorių Tylos konkursą, skirtą Vydūnui. Draugijos rūpesčiu išleista: Vydūno filosofijos raštų 4 t., kn. Sveikata, jaunumas grožė. Gimdymo slėpiniai, draminių pasakų vaikams rink. Sigutė, eseistikos rinkiniai Pasikalbėjimai apie sveikatą (2004), Žvilgis į gyvenimo gelmes (2 d. 2006–08), Kaip tapti saulėtu žmogumi (2009), rinktinė rusų k., moksl. straipsnių rink. Vydūnas lietuvių kultūroje (1994), istoriosofinis veikalas Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių (2001).


Mažosios Lietuvos enciklopedija, t. 4, Vilnius, 2009, p.728 – 729.

 

Mūsų rėmėjai ir bičiuliai

Draugija glaudžiai bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvauja bendrose su jomis akcijose. Ypač glaudūs ryšiai yra su Ramuvos bendrija, Lietuvos Rericho draugija, Lietuvininkų bendrija, Mažosios Lietuvos reikalų taryba, Tautos namų santara, Sveikuolių mokykla Palangoje. Gražiai bendradarbiaujama su Klaipėdos universitetu, Kauno Medicinos universitetu, Šilutės F.Bajoraičio viešąja biblioteka, Kintų Vydūno kultūros centru, Pagėgių ir Šilutės savivaldybėmis, Lietuvių literatūros muziejumi, Klaipėdos viešąja I.Simonaitytės biblioteka.

 

Draugijos veiklą remia Kultūros ministerija, Vydūno fondas (Čikaga), Mažosios Lietuvos fondas (JAV – Kanada), Mažosios Lietuvos lietuvių draugija (Čikaga).

 

Draugijos svetainės internete kūrimą inicijavo ir finansiškai parėmė Giedrius Vaičiulis (JAV).

 

Visiems rėmėjams nuoširdus AČIŪ.

Taip pat dėkojame: Vytautui P. Mikūnui (JAV), Arvydui Krausui (Kanada), Edmundui Kulikauskui (Vilnius), Stefai Gedgaudienei (JAV), Gerhardui Baueriui (Vokietija), Jurgenui Storostui (Vokietija), Britai Storost (Vokietija), Redai Jėčiūtei (Pakruojis), Kun. Kęstučiui Žemaičiui (JAV), a.a. Kazimierui Skebėrai (Vilnius), Ramintai Lampsatytei (Vokietija), Algirdui – Vaclovui Mišeikiui (Pagėgiai), Remigijui Kelneriui (Pagėgiai), Birutei ir Kazimierui Žemguliams (Bitėnai), prof. Algimantui Kirkučiui (Klaipėda), Zigmui Kabailai (Vilnius), Pagėgių savivaldybei, Lumpėnų seniūnijai.

 

Veiklos kronika

 

2014

2014-10-03 – Vydūno knygos pristatymas Klaipėdoje.

 Spalio 3 dieną Klaipėdos savivaldybės bibliotekos Meno skyriuje vyko Vydūno knygos „Gyvenimas Prūsų Lietuvoje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis“ pristatymas. Šią ir kitas Vydūno draugijos išleistas knygas pristatė vicepirmininkas Tomas Sanikas. Taip pat pranešėjas papasakojo apie vydūniečių kelionę į Detmoldą, kur įvyko paminklo Vydūnui atidengimas. Pasakojimą lydėjo skaidrės. Muzikiniais intarpais renginį papuošė Vydūno gimnazijos fleitininkių duetas. Pristatymo pabaigoje VšĮ „Mažosios Lietuvos kultūra“ direktorus A. Girdzijauskas supažindino susirinkusius su minėtos įstaigos, kurios pagrindinis tikslas – Vydūno paminklo statyba, veikla. Žodį tarė ir šios įstaigos dalininkas A. Švanys, kviesdamas klaipėdiečius prisidėti prie paminklo statybos. Renginio metu vyko knygų mugė. Klaipėdiečiai noriai pirko Vydūno knygas. Keletą knygų vydūniečiai padovanojo bibliotekai.

Klaipėdos Vydūno klubo pirmininkė Sigutė Augutienė


2014-10-23  – Vydūno susitikimas su Donelaičiu Panevėžyje.

 Spalio 23 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko Vydūno draugijos organizuotas renginys „Donelaitis ir Vydūnas lietuvybės sargyboje“.

Renginyje draugijos vicepirmininkas Tomas Stanikas pristatė Vydūno knygą „Gyvenimas Prūsų Lietuvoje apie 1770 metus, kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis“, pirmininkė Rima Palijanskaitė perskaitė pranešimą „Donelaičio ir Vydūno gyvenimo bei kūrybos paralelės“.

Renginį vedė ir jame dalyvavo kaip skaitovas bei kanklininkas Vydūno draugijos Panevėžio skyriaus narys, muziejininkas Audrius Daukša. Spontaniškai prie renginio prisijungė ir panevėžietis skaitovas Steponas Kubeckas, deklamavęs ištraukas iš K. Donelaičio „Metų“.   Pagrindinis renginio akcentas buvo įdomiai ir netradiciniu rakursu apžvelgtos K. Donelaičio ir Vydūno gyvenimo bei kūrybos paralelės, kurios praktiškai nebuvo nagrinėtos, o panevėžiečiai šį pranešimą sutiko su neabejotinu susidomėjimu ir pritarimu. Ypatingą padėką pareiškė K. Donelaičio draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkas Rimgaudas Banys.

Panevėžio Vydūno klubo pirmininkas Zenius Jurgelaitis

Nuotraukų autorius – Tomas Stanikas

 


2014

2014

 

2013

2013-01-10 draugijos patalpose aptarti artėjančios konferencijos „Vydūnas ir vokiečių kultūra“ (vasario 20 d.), Vydūno atminimo įamžinimo Detmolde ir paminklo Vydūnui Klaipėdoje klausimai.

Buvo pristatyti dailininkės Nemiros Draugijai padovanoti du Vydūno portretai.

 

2013-02-20 Paminint Vydūno mirties 60-ąsias metines, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko tarptautinė konferencija „Vydūnas ir vokiečių kultūra“. Sveikinimo žodį tarė Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Mathiasas Mülmenstӓdtas, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys Algirdas Patackas. Pranešimus skaitė V.Bagdonavičius, S.Pocytė, A.Baublys, D.Kšanienė, B.Genzelis, A.Martišiūtė, R.Palijanskaitė, svečiai iš Vokietijos L.Stepanauskas, kun.M.Danys ir P.Heidrich-Schröder.

Po konferencijos su svečiais iš Vokietijos vyko pasitarimas dėl Vydūno atminimo įamžinimo renginių Detmolde ir vyksiančios delegacijos iš Lietuvos.


2013-03-18   Lietuvos Mokslų akademijos mažojoje salėje vyko vakaras, skirtas Vydūno 145-osioms gimimo metinėms ir draminės trilogijos Amžina ugnis 100-ečiui. Renginyje dalyvavo dr. V.Bagdonavičius, dr.A.Martišiūtė-Linartienė, J.Trinkūnas, apeigų folkloro ansamblis Kūlgrinda, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II kurso studentai. Apie Vydūno idėjų aktualumą šiandienos Lietuvai kalbėjo dr.V.Bagdonavičius, o dramos Amžina ugnis  ypatumus apžvelgė dr.A.Martišiūtė-Linartienė. Studentai (scenos dėstytoja I.Žėkaitė) renginio dalyviams įspūdingu ištraukos iš Vydūno trilogijos deklamavimu priminė esmines Amžinos ugnies idėjas.

2013-03-22 Klaipėdoje vyko tradicinė KU Sveikatos mokslų fakulteto organizuojama tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“. Konferencijos sekcijoje „Vydūno skaitymai: kūrybos ir veiklos kontekstai“ pranešimus skaitė V. Bagdonavičius, R. Palijanskaitė, T. Stanikas, K.Vaištarienė.

2013-03-22 Kintų kultūros salėje vyko Vydūno kultūros centro darbuotojų organizuotas Vydūno 145-ųjų gimimo metinių minėjimas. Šventinį žodį renginyje tarė renginio organizatoriai, dr.Vacys Bagdonavičius, R.Palijanskaitė. Koncertavo arfos virtuozė Joana Daunytė, solistė Aušra Liutkutė ir Šilutės Vydūno gimnazijos mišrus jaunimo choras ir vokalo studija (vadovė Gražina Matulienė).

2013-04-25 Lietuvos Medicinos bibliotekoje vyko renginys „Vydūnas apie sveikatą, jaunumą ir grožę“. Vydūno sveikatos filosofiją pristatė gyd. T.Stanikas, o apie Vydūno jaunatviškumą ir bendravimą su jaunimu papasakojo Rima Palijanskaitė. Keletą lietuvių liaudies dainų padainavo jaunieji vydūniečiai Giedrė Baltakytė ir Tautvydas Skipitis. Ištraukas iš Vydūno dramos „Amžina ugnis“ skaitė Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos Režisūros ir vaidybos fakulteto 3 kurso studentai (scenos kalbos dėstytoja – Irena Žitkutė).

2013-05-02  Draugijos patalpose vyko susitikimas su Judėjimo „Aš – Lietuvai“ nariais. Susitikimas buvo skirtas artimesnei pažinčiai su Vydūno pasaulėžiūra, kurią pristatė dr. Vacys Bagdonavičius.

 2013-05-10 ir 11 dienomis Detmolde vyko Europos dienos, kurių metu svarbiausieji įvykiai buvo susiję su Vydūno atminimo įamžinimui skirtais renginiais. Juose dalyvavo delegacija iš Lietuvos – Vydūno draugijos nariai bei jų bičiuliai.

2013-05-20 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje vyko renginys „Vydūnui – 145”. Pranešimą „Vydūnas ir muzika“ skaitė prof. Daiva Kšanienė. Apie Vydūno gyvenimą papasakojo S. Augutienė. Vydūno ir kitų lietuvių autorių dainas atliko konservatorijos choras.

2013-06-13  Rašytojų  klubo salėje (K. Sirvydo 6, Vilnius) vyko renginys „Vydūno sugrįžimai“ Buvo pasidalinta įspūdžiais ir vaizdais iš renginių Detmolde. Supažindinsime su naujausiomis Draugijos išleistomis Vydūno knygomis ir su paskutiniąja knyga vokiečių kalba „Vydunas und deutsche Kultur“ (konferencijos „Vydūnas ir vokiečių kultūra“ pranešimų medžiaga). Dalyvavo Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. Vacys Bagdonavičius, dr. Aušra Martišiūtė, solistė Aušra Liutkutė, vertėjaIrena Tumavičiūtė, skaitovė Rita Juodelienė.

2013-08-05–11 Vydūno draugijos stovykla Bitėnuose. Jos metu vyko Vydūno knygų pristatymai Kintuose ir Šilutėje, susitikimas su Klaipėdos universiteto studente E.Tičkute ir jos darbo apie Vydūno laiškus vadove prof.R.Bončkute ir kitos diskusijos, pokalbiai.

2013-09-12 Draugijos patalpose buvo pristatyta Sveikatingumo metų proga naujai išleista Vydūno knyga „Sveikata. Jaunumas. Grožė“. Kartu aptarti Draugijos nuveikti darbai, artimiausi ir tolimesni planai (kelionė į Tilžę, artėjantis Draugijos 25-metis ir kt.).

2013-09-27 Sovetske (Tilžėje) vyko tarptautinė konferencija ir dr. V. Bagdonavičiaus bei dr. A. Martišiūtės-Linartienės monografijos rusų kalba „Vydūnas Europos kultūros kontekste“ pristatymas. Renginio iniciatorius – Lietuvos respublikos konsulato Sovetske ministro patarėjas Bronius Makauskas.

2013-10-10  Tomas Stanikas papasakojo apie  Tilžėje  įvykusią konferenciją ir knygos pristatymą. Diskutuota, kuo Draugija galėtų prisidėti prie Vydūno draugijos įsteigimo Tilžėje ir vėl atgijusios vilties įkurti Vydūno muziejų mieste, kuriame jis pragyveno pusę šimtmečio, įgyvendinimo.

 

2013-10-25 Klaipėdos miesto savivaldybės bibliotekos Pempininkų filiale vyko Vydūno knygos „Sveikata, jaunumas, grožė“ pristatymas. Knygą pristatė Vydūno draugijos vicepirmininkas Tomas Stanikas. Muzikiniu kūriniu renginį papuošė Vydūno vidurinės mokyklos mokytoja ir jos moksleivė.

2013-10-29  Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko naujai išleistos Vydūno knygos „Sveikata. Jaunumas. Grožė“ pristatymas, kurio metu buvo aptarti sveikatos pagrindai ir papasakota apie Vydūno atminimo įamžinimą Detmolde (Vokietija). Renginyje dalyvavo Vydūno draugijos vicepirmininkas Tomas Stanikas, etnologas Aleksandras Žarskus.

2013-11-30 Lietuvos medicinos bibliotekoje vyko Vydūno draugijos 25-ečio minėjimas, į kurį susirinko daugiau nei šimtas Vydūno draugijos narių ir bičiulių. Bibliotekoje buvo atidaryta išsamiai Vydūno draugijos veiklą pristatanti paroda.

2013-12-14 buvo pristatyta Vaclovo Bagdonavičiaus ir Aušros Martišiūtės knyga „Vydūnas Vakarų Europos kultūros kontekste: tarp tautiškumo ir globalumo“ (rusų k.). Dalyvavo knygos autoriai, profesorius Bronislovas Genzelis, aktoriai Irena Plaušinaitytė, Rita Juodelienė, Leonas Ciunis, dainininkė Eglė Dvarionaitė-Vindašienė. Veikė kalėdinė Eglės Dvarionaitės-Vindašienės karpinių paroda.

 

2012

 

2012-01-12   Draugijos susirinkime aptarti praėjusių metų darbai, vyko pokalbis ir diskusija apie Vydūno draugijos veiklą 2012 metais ir pasirengimą artėjančiam Vydūno 150-čiui.

2012-02-09   Pokalbis apie gyvąjį tikėjimą su mitologu D. Razausku. Mitologas pristatė savąją gyvojo ir negyvo tikėjimo sampratą. Į diskusiją aktyviai įsijungė Zigmas, Liutauras, Astrida. Tomas Stanikas pristatė paties Vydūno gyvojo tikėjimo sampratą ir jo krikščionybės vertinimą. Renginyje Mažosios Lietuvos krašto liaudies dainas su savo draugais atliko Toma Grašytė.

2012-03-08   Pokalbis-diskusija Vydūnas ir krikščionybė. Šią temą pristatė dr. V. Bagdonavičius. Į diskusijas aktyviai įsijungė Liutauras Balsys, Astrida Petraitytė ir kiti. Renginyje Mažosios Lietuvos liaudies dainas, pritariant kanklėms, atliko Giedrė Baltakytė ir Tautvydas Skipitis.

2012-03-20   Vydūno gimimo dienos paminėjimas Vilniuje. Knygą Tautos gyvata Vydūno draugijos būstinėje pristatė dr. Vacys Bagdonavičius ir Tomas Stanikas. Ištraukas iš šio Vydūno veikalo skaitė Irena Plaušinaitytė.

2012-03-22   Vydūno gimtadienio minėjimas Kintuose. Kintų Vydūno kultūros centro organizuotame renginyje dalyvavo ir naujausias Vydūno išleistas knygas pristatė Rima Palijanskaitė ir Tomas Stanikas.

2012-03-23   Konferencija Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu Klaipėdoje. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto organizuojamoje mokslinėje konferencijoje apie Vydūną ir jo kūrybinį palikimą pranešimus skaitė dr. V. Bagdonavičius, dr. K. Vaištarienė, R. Palijanskaitė, A. Vosyliūtė, T. Stanikas.

2012-03-28   LR Seime įvyko Kultūros dienai skirta diskusija Kultūros prioritetas visuomenės gyvenime, kurioje buvo perskaitytas doc. dr. Vacio Bagdonavičiaus pranešimas Vydūnas čia ir dabar.

2012-04-12   Interviu Lietuvos radijo laidai Gyvoji istorija (žurnalistė Inga Berulienė) apie Vydūno asmenybę ir jo idėjas bei veiklą – dalyvavo Rima Palijanskaitė ir Tomas Stanikas. Laida apie Vydūną buvo transliuojama balandžio 26 dieną.

2012-04-12   Pokalbiai apie gyvąjį tikėjimą ir Vydūno regėjimus. Renginio svečias – psichologas Liutauras Balsys. Apie Vydūno asmenybės ypatumus papasakojo ir jo regėjimais įvardintus kūrinius pristatė Rima Palijanskaitė. Liutauras pasidalino savo įžvalgomis apie Vydūno žmogaus sampratą ir jo regėjimus bei savo sapnus-vizijas. Į diskusijas įsijungė ir kiti vakaro dalyviai. Čiurlionio meno muziejaus direktorius Stasys Urbonas V. Bagdonavičiui padovanojo Rūpintojėlį.

2012-05-09   Susirinkime Tomo Staniko pasiūlymu aptarti būsimos konferencijos Vydūnas ir vokiečių kultūra klausimai. A. Martišiūtė pasiūlė sulaukti kultūros projekto paramos, o repeticiją apie Vydūno ir vokiečių kultūros sąsajas padaryti Draugijos stovykloje Bitėnuose. Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. V. Bagdonavičius supažindino su atviru laišku, parašytu Klaipėdos miesto merui ir Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriui (publikuota birželio 9 d. laikraštyje Voruta). V. Bagdonavičius prašo draugijos palaikymo, kad klausimas būtų išspręstas, kad paminklas Vydūnui būtų pastatytas. Susirinkime 70 metų sukakties proga buvo pasveikintas daug Draugijai nusipelnęs jos ilgametis narys bei Draugijos pirmininko pavaduotojas Algimantas Jucevičius.

2012-05-31   Šiaulių Aušros muziejaus Ch. Frenkelio viloje buvo švenčiamas Vydūno krikšto dukros, Šiaulių miesto garbės pilietės, žymios šalies advokatės Gražbylės Venclauskaitės 100-čio jubiliejus. Iškilmėse dalyvavo ir jubiliatę pasveikino Vydūno draugijos atstovai V. Bagdonavičius, R. Palijanskaitė, T. Stanikas. Šia proga Vydūno draugija išleido Vydūno dramą Piktoji gudrybė, kurią Gražbylės Venclauskaitės mama Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė režisavo ir 1911 m. pastatė Šiauliuose. Šį Vydūno veikalą jubiliatė dovanojo gausiai susirinkusiems iškilmių svečiams.

Nuotraukoje – Draugijos pirmininkė Rima Palijanskaitė, jubiliatė Gražbylė Venclauskaitė ir Draugijos Garbės pirmininkas dr. V. Bagdonavičius.

2012-06-09   Pokalbis apie 2013 m. vasario mėn. vyksiančią konferenciją Vydūnas ir vokiečių kultūra Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Pokalbyje dalyvavo dr. A. Martišiūtė, dr. V. Bagdonavičius, berlynietis L. Stepanauskas, R. Palijanskaitė ir T. Stanikas.

Nuotraukoje – prie Lietuvių literatūros instituto, kuriame 2012-02-20 numatoma konferencija Vydūnas ir vokiečių kultūra: berlynietis žurnalistas Leonas Stepanauskas, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Rima Palijanskaitė.

 

2012-06-10   Pokalbis apie Vydūno ir vokiečių kultūros sąsajas. Susitikimas su Vydūno draugijos garbės nariu berlyniečiu Leonu Stepanausku. Berlynietis žurnalistas pasidalino savo mintimis apie Vydūno ir vokiečių kultūros sąsajas ir įžvalgomis apie Vydūno idėjų puoselėjimą, žvelgiant per Getės draugijos Vokietijoje veiklos prizmę.

2012-06-26   Vokietijos ambasadoje įvyko susitikimas su Lippės krašto bažnyčios įgaliotiniu Rytų Europai kunigu Miroslav Daniu ir Detmoldo savivaldybės atstovais. Buvo atidžiai išnagrinėtas kunigo pasiūlytas atminimo lentos teksto projektas ir kai kas patikslinta. M. Danys supažindino su būsimų iškilmių Detmolde programos projektu. Susitikime dalyvavo Vokietijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Friedrich-Wilhelm Nehl, Vydūno draugijos garbės pirmininkas Vacys Bagdonavičius ir Draugijos aktyvistai Tomas Stanikas, Aušra Martišiūtė bei vertėja Irena Tumavičiūtė.

2012-06-29   Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Meno skyriuje vyko Vydūnui skirtas renginys. Bibliotekoje buvo pristatytos paskutiniosios Draugijos išleistos Vydūno knygos. Tai faksimiliniai Vydūno knygų leidimai: filosofiniai ir sociologiniai traktatai Sąmonė ir Tautos gyvata, dramos Vergai ir dykiai, Laimės atošvaita, Piktoji gudrybė… Šį gausų paskutiniųjų metų knygų kraitį pristatė jos iniciatorius, vienas aktyviausių draugijos narių, jos vicepirmininkas Tomas Stanikas ir dramoms įžanginius žodžius parašiusi Draugijos pirmininkė Rima Palijanskaitė. Antrojoje renginio dalyje diskutuota apie paminklo Vydūnui Klaipėdoje reikalingumą bei jo viziją.

2012-06-31   Vokietijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Friedrich-Wilhelm Nehl su žmona Sigrid atvyko į Bitėnus ir aplankė Vydūno kapą. Svečius Bitėnuose sutiko Vydūno draugijos nariai Rima Palijanskaitė, Tomas Stanikas ir Juozas Šidiškis.

2012-07-10   Vydūno draugijos pirmininkas dr. Vacys Bagdonavičius ir Tomas Stanikas dalyvavo Vokietijos ambasadoriaus rezidencijoje vykusiame priėmime, skirtame kanclerio Friedrich-Wilhelm Nehl ir jo kolegos Dietricho Friedricho Neel išleistuvėms, tarė ten padėkos žodį, o Friedrich-Wilhelm Nehl apdovanojo atminimo juosta su Vydūno žodžiais.

2012-08-06–2012-06-12    Vydūno draugijos stovykla Bitėnuose. Rugpjūčio 11 dieną įvyko draugijos suvažiavimas, kurio metu paminėta Vydūno draugijos stovyklos Bitėnuose 20 metų sukaktis ir aptarti bei priimti nauji Draugijos įstatai.

2012-09-06   Vydūno draugija pakvietė į Vilniaus įgulos karininkų ramovę paminėti aštuoniasdešimtmečiui nuo garsiosios istoriosofinės Vydūno knygos „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ pirmojo vokiškojo leidimo pasirodymo. Apie šio veikalo reikšmingumą, kūrimo aplinkybes, dramatiškąjį likimą, lietuviškojo leidimo peripetijas, kalbėjo renginyje dalyvavę Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. Vacys Bagdonavičius, šios draugijos garbės narys berlynietis žurnalistas Leonas Stepanauskas, knygos vertimo redaktorė dr. Lilija Kudirkienė, istorikas dr. Algirdas Matulevičius, vertėjo Rapolo Šaltenio sūnus dailininkas prof. Arvydas Šaltenis.

2012-09-21   Vilkaviškio rajone, Pajevonyse ant Kunigiškio piliakalnio vyko Vilijos Žalienės suorganizuota jaunimo šventė Spindulys esmi begalinės šviesos. Iš Vilniaus su kanklėmis ir dainomis atvyko Giedrė ir Gintarė Baltakytės ir Tautvydas Skipitis.

2012-10-08   Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija Prie dainuojančios revoliucijos ištakųRomuvos ir žygeivių judėjimams 45-eri. Dr. V. Bagdonavičius skaitė pranešimą Pradėjome su Vydūnu.

2012-10-11   aptarti Draugijos veiklos, būsimos konferencijos Vydūnas ir vokiečių kultūra ir Vydūno atminimo įamžinimo Detmolde klausimai, diskutuota dėl kelionės į Detmoldą ir kt. Paminėtas neseniai mus palikusios Donatos Stukaitės, ilgus metus tarnavusios Vydūno idėjoms Kaune, atminimas.

2012-11-08   paminėta Tilžės Akto diena (lapkričio 30-oji) – viena iš reikšmingiausių naujosios Lietuvos istorijos datų. Renginyje dalyvavo Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkas Vytautas Šilas. Apie Vydūno sąsajas su Tilžės Aktu papasakojo dr. Vacys Bagdonavičius. Renginį Mažosios Lietuvos dainomis praturtino Vitos Brazaitienės vadovaujamas ansamblis.

2012-12-13

 

2011

2011-01-13   Renginio pradžioje paminėta Sausio 13-oji; kalbėjo ir šiai progai skirtas mintis (ištraukas) skaitė draugijos pirmininkas V. Bagdonavičius. 70-ečio proga pasveikinta Auksė Narvilienė. Ji daug prisidėjo, kad Lietuvoje būtų įteisinta Kultūros diena. Ramunės Barma kalbėjo tema Kultūra globaliame pasaulyje. Paskaitoje buvo akcentuojama išmintis, darna, sakralinės bei etinės vertybės.

2011-02-11   Svečiuose – Indigo mergaitė Alkeane. Pristatydamas svečius Tomas Stanikas paminėjo, kad indigo vaikų daugėja – tai ne paika mistika, o daugiamatės erdvės realybė, ryšys su paraleline erdve – iš ten ateina mintys geriems ir blogiems darbams.

2011-03-25   Konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“ Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultete. Pranešimus sekcijoje „Vydūno dvasinis palikimas“ skaitė V. Bagdonavičius, K. Vaištarienė, A. Baublys, D. Prišmantienė, D. Plikynas, A. Vosyliūtė, R. Palijanskaitė, D. Tamošaitytė, A. Martišiūtė, L. Vasilevičius. Po konferencijos Klaipėdos Etnokultūros centre buvo pristatyta R. Palijanskaitės knyga „Amžinųjų jūrų varpai / vydūniškosios mistikos link“ ir E. Vindašienės karpinių paroda.

2011-04-       Kultūros dienos paminėjimas.

2011-05-10   Šiaulių P. Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko pokalbis-diskusija Sąmonė, sąmoningumas ir religija Vydūno požiūriu. Buvo pristatyta Vydūno knyga „Sąmonė“ ir R. Palijanskaitės knyga „Amžinųjų jūrų varpai / vydūniškosios mistikos link“. Renginyje dalyvavo gydytojas Tomas Stanikas, knygos apie Vydūną autorė Rima Palijanskaitė ir Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“, praturtinę renginį lietuvių liaudies dainomis.

2011-06- 12Vilkaviškio rajone prie Vyštyčio ežero vyko Vilijos Žalienės suorganizuota šventė, kurioje dalyvavo svečiai iš Vilniaus – dr. V. Bagdonavičius, T. Stanikas. Renginio metu buvo pristatytos neseniai išleistos Vydūno knygos.

2011-08-01–2011-08-07    Vydūno draugijos stovykla Bitėnuose. Stovykloje lankėsi Vydūno krikšto dukra Gražbylė Venclauskaitė ir svečiai iš Latvijos – jie papasakojo apie Vydūno kūrybos ir latvių klasikų J. Rainio bei Aspazijos kūrybos sąsajas. Šeštadienį įvyko Draugijos suvažiavimas, kuriame išrinkta nauja Draugijos taryba. Draugijos pirmininke išrinkta Rima Palijanskaitė, pavaduotoju – Tomas Stanikas, o ilgametis Draugijos pirmininkas dr. Vacys Bagdonavičius – Draugijos Garbės pirmininku.

2011-09-08   Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko Vydūno draugijos renginys, skirtas 23-ejų metų Draugijos veiklos apžvalgai ir jos garbės pirmininko dr. Vaclovo Bagdonavičiaus 70-mečiui. Gausūs renginio dalyviai apžiūrėjo Jubiliato surengtą parodėlę – Vydūno palaidojimo ir perlaidojimo nuotraukas, dokumentus, laikraščius bei draugijos perspausdintas Vydūno knygas. Beveik dvi valandas sekė pasisakymai ir sveikinimai (net iš Čikagos) Jubiliatui. Visi minėjo Jubiliato nuveiktus darbus, aktyvią visuomeninę veiklą, jo sugebėjimą tyliu žodžiu spręsti ginčytinus darbo klausimus, linkėjo stiprios sveikatos ir naujų veikalų. Renginį vedė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja dr. Aušra Martišiūtė. Programoje dalyvavo dainininkas Danielius Sadauskas, Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis Vilnelė.

2011-11-10   Vydūno draugijos patalpose viešėjo į Lietuvą atvykusi Draugijos garbės narė profesorė pianistė ir muzikologė Raminta Lampatis iš Berlyno. Susitikimo metu profesorė atsakė į gausybę susirinkusiųjų klausimų ir mielai dalinosi savo patirtimi bei įžvalgomis.

2011-11-15   Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje vyko šventiškas vakaras M. K. Čiurlionis Vydūno akiratyje. M. K. Čiurlionio ir Vydūno dainas bei naujus kompozitorės Jūratės Baltramiejūnaitės kūrinius M. K. Čiurlionio poezijos tekstais atliko solistas Danielius Sadauskas. Apie M. K. Čiurlionio santykį su liaudies dainomis bei vydūniškuosius M. K. Čiurlionio vertinimus kalbėjo muzikologas doc dr. Rimantas Astrauskas ir filosofas doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius.

2011-11-18   Šį vakarą galima pavadinti Lietuvos ir Vokietijos kultūrinės bendrystės švente. Jo svečiai – berlynietis žurnalistas Leonas Stepanauskas ir Vokietijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Friedrich-Wilhelm Nehl. Žurnalistas Leonas Stepanauskas pristatė naująjį knygos Tomas Manas ir Nida leidimą ir knygą Paviliojo Islandija: Teodoro Bieliackino pėdsakais. Antroji susitikimo dalis – pažintis su Vokietijos ambasados Lietuvoje pirmuoju sekretoriumi Friedrich-Wilhelm Nehl. Bendrauti, kalbos barjerą įveikti padėjo Irena Tumavičiūtė. Ambasadorius pažadėjo imtis iniciatyvos ir dėti visas pastangas, kad klausimas dėl Vydūno atminimo įamžinimo Detmolde būtų išspręstas. Renginyje Vydūno ir lietuvių liaudies dainas atliko solistas Danielius Sadauskas.

2011-12-08   Kalėdinis renginys, kuriame Tomas Stanikas pasveikino artėjančių švenčių proga ir apdovanojo ką tik iš spaustuvės atvežtais atvirukais. Rima Palijanskaitė trumpai pristatė vydūniškosios dievoieškos sampratą ir perskaitė ištrauką iš Vydūno apysakos. Diskusijas Dievoieškos tema pagyvino Kalėdinės dainos ir kelios Vydūno giesmės, kurias giedoti padėjo Marija Liugienė ir Eglė Burkšaitė.

2010

2010-01-08 Kino, teatro ir muzikos muziejuje paminėti A. Juozaičio nuopelnai Kaliningrade. Dalyvavo Rusų kultūros centro ir Kultūros draugijos organizacijos atstovai. Kalbėjo Borisas Bartfieldas, buvo skaitoma poema Užupiui, vyko koncertas.

2010-02-18 Šlapelių muziejuje vyko Nijolės Stunskaitės vėliavų mitologine tematika ciklo ir kostiumų, skirtų tradicinėms metų šventėms, parodos pristatymas. Nijolės parodą vertino Čiurlionio namų direktorius Urba, dvasininkas iš Centrinės Amerikos Džeimsas, Vilniaus etninės kultūros atstovė. Nijolė Stunskaitė sukūrė Vydūno draugijos vėliavą, tapo ant šilko, yra išleidusi poezijos knygą Vilkmergė.

2010-03-22   Vydūno 142-ųjų gimimo metinių minėjimas. Klausytasi Vydūno balso: mūsų uždavinys – eiti į laisvę, o „mūsų tauta turi siekti tapti žmoniškiausia pasaulyje.“ Seimo nariams įteikta Vydūno knyga „Mūsų uždavinys“ – tai 1921 m. Tilžėje išleistos knygos faksimilinis leidinys. Joje teigiama: „Laisvi be pasišventimo – Lietuva be ateities.“ Reikia pasirinkti tarp gyvėjimo ir nykimo. Pranešimą renginyje skaitė draugijos pirmininkas dr. Vacys Bagdonavičius, kalbėjo Seimo narys Songaila, filosofai R. Ozolas ir B. Genzelis, prof. R. Grigas, Rovumos vadovas J. Trinkūnas, Tomas Stanikas, Leopoldas Tarakevičius (Gaublys), Antanas Gudelis (Tautos namai) studentas vardu Vydūnas (g. 1988-03-17), Rericho draugijos pirmininkė Irena Zaleckienė. Vydūno dainas atliko solistė Aušra Liutkutė.

2010-03-26   Konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“ Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultete. Pranešimus apie Vydūno kūrybinį palikimą skaitė V. Bagdonavičius, K. Vaištarienė, A. Baublys, R. Palijanskaitė, S. Burneikaitė.

2010-04-01   Vilniaus universiteto Retų spaudinių skyriuje – Mažvydo katekizmo, išleisto 1545 m., eksponavimas, ir filmo, įamžinusio iš Čikagos atsiųsto Vydūno palikimo išpakavimą, peržiūra.

2010-04-22   Mokslų akademijoje – Mažosios Lietuvos enciklopedijos IV tomo pristatymas.

2010-05-27   Vytauto Gurevičiaus knygos „Raktas į sveiką, dvasingą gyvenimą“ [Odė Dievui ir Žmogui] pristatymas. Knygoje rašoma apie dvasinę bei fizinę energiją, valią, sveikatą. Apie knygą klabėjo prof. Justickis, Vacys Bagdonavičius, Verutė Brazaitytė, Kupiškėnų klubo atstovė, knygos autoriaus dukra Nemira, o Vydūno dainas atliko solistė Aušra Liutkutė.

Leonas Stepanauskas pristatė knygą „Užsižiebkite, Kvedinburgo analai“.

2010-05–       Konferencija Sovietske apie Vydūno veiklą Tilžėje. Kintų Vydūno kultūros direktorė R. Tarvydienė pristatė Vydūno portretų parodą.

2010-06-10   Arkos galerijoje tekstilės paroda ir originalus Lietuvos himno projekto pristatymas. Projekto autorius – Liudas Žėkys.

2010-10-14   Vydūniečių viešnia – Vydūno krikšto dukra Gražbylė Venclauskaitė. Advokatė, ilgametė skautė, Šiaulių miesto garbės pilietė. Tėvas – advokatas Kazimieras Venclauskis, motina – aktorė Stanislava Jakševičiūtė. Moteris, gimusi 1912-05-31 (Rygoje), ir šiandien spindi jaunatviškumu.

2010-11-11   Marijos Liugienės pamąstymai apie Ilges, apie artimųjų ilgesį, mirtį, mirimą, senųjų liaudies papročių bei tikėjimų, susijusių su mirtimi, priminimas. Mirtis pažeminama, kai reanimacijos palatoje žmogus miršta neišsakęs artimiesiems savo paskutinės valios. Kiekvienam patartina turėti tibetiečių „Mirties knygą“. Diskusijoje buvo paminėtos knygos apie mirtį ir jų pagrindinės idėjos. Tai R. Mundžio „Gyvenimas po gyvenimo“, Sogjalos Ripoče „Tibetiečių gyvenimo ir mirties knyga“, Istvan Jankovič „Išgyvenau savąją mirtį“, Elizabet Kübler-Ross „Apie mirtį ir mirimą“.

2010-12-16   Mokytojų namuose – Rimos Palijanskaitės knygos „Amžinųjų jūrų varpai / vydūniškosios mistikos link“ pristatymas. Ištraukas iš knygos skaitė Irutė Plaušinaitytė, apie knygą kalbėjo V. Bagdonavičius, literatūrologai A. Martišiūtė ir R. Tamošaitis. Renginyje skambėjo Trinkūnaitės, solisto D. Sadausko atliekamos dainos.

2009

2009-01-15   Draugijoje diskutavome 1924 m. Vydūno išsakytas mintis apie dvasinę krizę, apie būtinumą telktis, kelti kultūrą nes tik tuomet pasieksime tikrąją nepriklausomybę. Dvasinė krizė, žmoniškumo nepaisymas ryškus ir šiuo metu. Vacys Bagdonavičius pristatė pranešimą skaitytą V. Kudirkos 150 metinių minėjime. Kalbėdamas, sugretino V. Kudirkos sukurtą Lietuvos himną su Vydūno „Lietuvių giesme“, dabar tapusia Vydūno draugijos himnu.

2009-02-12   Draugijos garbės narys, žurnalistas, publicistas Vytautas Kaltenis pristatė knygą „Ak, gražus dangau“.

2009-03-12   Irena Kubilienė pristatė knygą „Paminklai knygnešiams ir daraktoriams“. „Norint sukurti tautoje vienybę ir didžią ateitį, dabartis reikalauja praeities didvyrių pėdomis eiti“ sakoma tame veikale.

2009-04-09   Pabendravome su veikliu vydūniečiu, ilgamečiu Draugijos nariu Vytautu Gurevičiumi. V. Gurevičiaus gyvenimas daug įvairesnis negu jo tarnybinė biografija: 1936 m. buvo susitikęs su Vydūnu, mokėsi karo mokykloje, pokario metais buvo persekiojamas svetimos valdžios tarnybų, mėgstąs griežti smuiku ir t. t. Apie visa tai jis papasakojo gausiai susirinkusiems vydūniečiams, kurie dar uždavė ir visokių klausimų.

2009-04-15   Paminėta kultūros diena.

2009-05-14   Vyko Vydūno draugijos nario Tomo Staniko paskaita. Prelegentas priminė vydūniečiams, jog Vydūnas pokario metais rašęs dienoraščius. Šiuo metu dienoraščiai esą Vydūno fondo žinioje JAV. Reikią susirūpinti tolimesniu jų likimu ir persivežti juos į Lietuvą! Klausytojai susidomėję žiūrėjo rankraščių skaidres (kompiuterines). Kartu iškilo tolimesni T. Staniko pradėtojo darbo uždaviniai. Reikia perskaityti rankraščius, bandyti suprasti sunkiau suprantamas jų vietas, nustatyti ten minimus asmenis. Pačius rankraščius, kurie yra dar ne Lietuvoje, reikia pervežti į Lietuvą.

2009-07-26–2009-08-01 Vydūno draugijos stovykla Bitėnuose (pirmoji – 1992 metais). Stovykloje buvo organizuota naujai išleistų knygų mugė: knygą „Regėti ir augti“ pristatė Rima Palijanskaitė, o savo eiles įspūdingai skaitė panevėžietis Petras Čiplys. Šiauliečiai pademonstravo šiemet sukurtą filmą „Prisiminimai ir pamąstymai apie Vydūną“, o kaunietis Tomas Stanikas pristatė archyvinę medžiagą „Paskutiniųjų Vydūno metų kasdienybė“. Aplankytas Martyno Jankaus muziejus, dailininkų pleneras, Birutė Žemgulienė pravedė ekskursiją Gamtos taku iki Rambyno. Išvykos metu aplankytos Bardėnų evangelikų liuteronų kapinės, Ventės Ragas, Kintų Vydūno kultūros centras, o Šilutės F. Bajoraičio vardo bibliotekoje buvo pristatytos naujausios Vydūno ir Vydūno draugijos narių išleistos knygos. Buvo organizuota talka, kurios metu draugijos nariai Bitėnų kaimo gyventojai sukrovė malkas. Plačiau apie stovyklą rašoma „Donelaičio žemėje“ išspausdintame straipsnyje „Vydūniečių Romovė“.

2009-10-24   Mokytojų namuose Irena Kubilienė visuomenei pristatė knygą „Paminklai Lietuvos knygnešiams ir daraktoriams“.

2009-10-26   Mokytojų namuose – Rimos Palijanskaitės knygos „Augti ir regėti“ pristatymas Vilniaus visuomenei. Dalyvavo literatūrologė A. Martišiūtė, dr. V. Bagdonavičius, koncertavo „Kulgrinda“ (vadovas – J. Trinkūnas).

2009-11-12   Vakaras su profesoriumi E. Gudavičiumi apie šv. Brunono gyvenimą ir jo žūtį. Planuotas Leono Stepanausko knygos pristatymas dėl prelegento ligos neįvyko.

2009-11-23   Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimas Nacionalinio muziejaus direktorei Birutei Kulvytei – muziejininkei nuo 1973 metų.

2009-12-10   Donatos Danutės Stukaitės knygos „Šviesos artumoj“ pristatymas. Tai šviesi ir dramatiška gyvenimo istorija. Fragmentiškai, bet nuosekliai pasakojama apie nelengvus, dramatiškus, net tragiškus epizodus, kurie nesugniuždė jautrios sielos. Knygoje nėra juodos nevilties, pykčio, keršto, pasimetimo. Autorė viską regi lyg dieviško vyksmo šviesoje, Vydūno dvasios galioje. Vaikų gydytoja Donata yra Kauno Vydūno klubo įkūrėja ir jo siela.

2009-12-27   Šventinis vakaras su Indų draugijos nare Egidija Laumenskaite, kuri pasakojo apie Indijos „Brahma Kumaris“ universiteto veiklą, apie pakilumą, ramumą, tikėjimą Aukščiausiuoju, tikėjimą bei pasitikėjimą savimi.

 

2008

2008-01-10   Dalyvavome Vilijos Žalienės knygos „Seka sakmę Gabija“ pristatyme Vilniaus mokytojų namuose. Koncertavo Vilkaviškio Aušros gimnazijos moksleivių etnografinis ansamblis, skaitovai, skambėjo kanklės, fleita, sceną puošė medžio drožiniai.

2008-03-22 Vydūno 140-osios gimimo metinės paminėtos Kintų Vydūno kultūros centre.
Renginį vedė Vydūno draugijos pirmininkas dr. Vacys Bagdonavičius ir Kintų muziejaus direktorė Rita Tarvydienė. Kalbėjo kultūrologas Aleksandras Žarskus, dainavo Danielius Sadauskas, Aušra Liutkutė, Laura Stančikaitė. Vydūno tekstus skaitė aktorius Petras Venclova. Pasisakė iš Vokietijos atvykusi Vydūno giminatė Brita Storost „Vydūnas – tiltas tarp dviejų kultūrų“. Tuo tiltu į Lietuvą ji ir atvyko. Gausiai susirinkusius sveikino Šilutės mero pavaduotoja ir savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Laužikas. Buvo eksponuojama daug Vydūno portretų. Ant restauruoto namo (statyto 1705 m.), kuriame Vydūnas gyveno ir mokytojavo, atidengta paminklinė lenta. Pakeliui į Kintus, Bitėnų kapinaitėse, padėtos gėlės ant Vydūno kapo. Dalyvavo ir Pagėgių meras.

2008-03-22   Vilniaus rotušėje vyko jubiliejinis vakaras-koncertas skirtas Vydūno 140-osioms gimimo metinėms. Dalyvo dr. Vacys Bagdonavičius, rašytojas dr. Vytautas Martinkus, choras „Vilnius“, solistės: Aušra Liutkutė, Laura Stančikaitė, aktoriai Leonas Ciunis ir Audronė Guigaitė.

2008-09-11   Kartu su Rericho draugija apibendrinti 2008 metų renginiai vykę Lietuvoje: Seime įteisinta „Kultūros diena“, konferencijos Seime „Dvasios laukų purenimas“ – Vydūnas; Vilkaviškyje „Ar yra kultūra Sūduvos žemėje“; Panevėžyje „Kultūra po Aukštaitijos dangumi“. Praėjus 70 m. prisimintas Rericho paktas ir jo ratifikavimas 1935-04-15 JAV prezidento kabinete. Vilniaus Arkikatedroje buvo mišios skirtos kultūros dienai – Sakralinis minėjimas, koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje, Karininkų romovėje aptartos veiklos perspektyvos. Turiningus pranešimus skaitė svečiai iš Europos.

2008-10-08   Čiurlionio namuose dalyvavome Vilijos Žalienės naujos (penktos) knygos, „Sakmė apie Kelią… “ pristatyme.

2008-12-11   Irena Kubilienė pristatė leidinio projektą apie Knygnešius; Domas Kaunas išleistą elitinę knygą „Vydūno knygų katalogą“; Rima Palijanskaitė – išleistą Vydūno knygą „Kaip tapti saulėtu žmogumi“.

 

2007

2007-01-04   Vydūno draugijoje svečiavosi Australijos lietuvė Jūratė Reizgytė.

2007-02-01   Rericho ir Vydūno draugijų būstinėje šių draugijų nariams pristatyta Vydūno knyga „Žvilgis į gyvenimo gelmes. I. Gyvenimas – kelias tobuluman“. Dalyvavo knygos sudarytoja Rima Palijanskaitė.

2007-02-16   Vydūniečiai dalyvavo ant Tauro kalno, Vilniuje, atidengiant Tautos namų pamatinį akmenį.

2007-03-01   Žiūrėjome filmą apie poetą Bernardą Brazdžionį.

2007-03-22   Vilniaus rotušėje Vydūno 139-tųjų gimimo metinių proga vyko renginys „Vydūnas ir muzika“.

2007-06-07   Nijolės Stunskaitės-Vilkės knygos „Moteris, kurią myli strazdai“ pristatymas.

2007-06-21   Aušros Martišiūtės knygos „Pirmasis lietuvių dramaturgijos šimtmetis“ pristatymas.

2007-07-302007-08-5    Vasaros stovykla Bitėnuose.

2007-09-12   Vydūno draugijos pirmininkas Vacys Bagdonavičiaus aptarė Seime vykusį forumą „Ar taps kultūra prioritetu valstybės gyvenime“ ir Vilkaviškyje vykusį forumą „Ar erdvu kultūrai Sūduvos žemėje“.

2007-10-11   Aptarta, kaip paminėsime Vydūno draugijos įkūrimo 20-metį ir Vydūno 140-ąsiais metines.

2007-11-05   Vydūnietės Lietuvos muzikos ir teatro akademijos asistentės Aušros Liutkutės autorinis koncertas.

2007-11-08   Susitikimas su Rašytoja Vidmante Jasukaityte.

2007-11-23   Dalyvavome Basanavičiaus premijos teikime etnokultūrologei Danutei Krištopaitei.

2007-12-19   Kartu su Rericho draugija klausėmės Jono Vaiškūno paskaitos „Senovės baltu kosmologija ir religija. Žmogus ir ženklai“.

 

2006

2006-01-05   Draugijoje apžvelgti praėjusių metų veiklos rezultatai, aptarti ateities planai.

2006-02-02   Algio Butkaus paskaita ir jo vedama diskusija „Kam Dievui žmogus?“

2006-02-15   Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamente įvyko Vasario 16-osios minėjimas, kurio programą sudarė Vydūno draugijos pirmininko V. Bagdonavičiaus pranešimas apie tai, kaip Vydūnas vertino nepriklausomą Lietuvos valstybę. Solistė Aušra Martišiūtė atliko Vydūno dainas. „“

2006-03-02   Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje surengtas vakaras Marijos Gimbutienės 85-mečiui skirtas vakaras. Pristatyta knyga „Marija Gimbutienė …iš laiškų ir prisiminimų“. Dalyvavo knygos sudarytoja Kornelija Jankauskaitė, viena iš autorių Nijolė Stunskaitė-Vilkė, leidėjas Juozas Krivas, aktorius Romas Ramanauskas, Evaldo Vyčino vadovaujamas ansamblis VISI.

2006-03-16   Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje įvyko 10-asis Etikos forumas, organizuotas kartu su Lietuvos Kultūros fondu, Lietuvos N. Rericho draugija, Lietuvos etinės kultūros draugija „Ethos“. Forumo tema „Kultūros vyksmas ir inteligentija“. Draugijos pirmininkas V. Bagdonavičius skaitė pranešimą „Po išbandymų – ateitin!“. Draugijos narys kaunietis Tomas Stanikas – „Gyvoji Vydūno dvasia“.

2006-03-22   Draugiją pasiekė Mažosios Lietuvos fondo buvusio pirmininko prof. Viliaus Petraičio (Kanada) sveikinimas ir piniginė parama draugijos veiklai.

2006-04-05–2006-04-07    Klaipėdos P. Domšaičio dailės galerijoje vyko renginiai, skirti ML dailininkui Adomui Brakui: A. Brako vardo suteikimas Klaipėdos dailės mokyklai, mokslinė konferencija „Užmaršties dulkes nubraukus. Klaipėdos krašto visuomenės veikėjo Adomos Brako 120-sios gimimo metines minint“, dailininko kūrinių parodos atidarymas. Konferencijoje Draugijos pirmininkas dr. V. Bagdonavičius skaitė pranešimą „A. Brakas – Vydūno bendramintis ir pagalbininkas“. Draugijos Garbės narys Vytautas Kaltenis – „A. Brako sūnaus Tautvydo sugrįžimas iš Sibiro“, Draugijos Garbės narys Bernardas Aleknavičius – „A. Brakas prisiminimuose ir jo atminimas sovietmečiu“.

2006-04-20   Draugijos susirinkime aptartas 10-sis Etikos forumas ir A. Brakui skirti renginiai Klaipėdoje.

2006-04-21   Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultete vykusioje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“. Draugijos pirmininkas dr. V. Bagdonavičius skaitė pranešimą „Vydūnas ir senoji indų filosofija“, Draugijos narė Rima Palijanskaitė – „Maistiniai riebalai ir sveikata“.

2006-05-04   Draugijoje viešėjo d-jos Garbės narys klaipėdietis fotožurnalistas Bernardas Aleknavičius, papasakojęs apie spaudai parengtą albumą „Adomas Brakas“.

2006-06-01   Draugijoje svečiavosi gydytoja Elena Baltrušaitienė, kuri papasakojo apie bendravimą su Vydūnu pokario metais Detmolde (Vokietija).

2006-06-09   Telšiuose Kraštiečių šventės, skirtos miesto 215 m. savivaldos sukakčiai, metu prie namo Respublikos g. 49, iškilmingai atidengta Vydūnui skirta memorialinė lenta. Iškilmėse dalyvavo Vydūno draugijos nariai. Žodį tarė draugijos pirmininkas V. Bagdonavičius, A. Liutkutė atliko Vydūno dainas. Draugija finansiškai prisidėjo prie lentos pagaminimo.

2006-06-10   Žemaičių Naumiestyje vykusiame seminare „Mažoji Lietuva – lietuvių raštijos ir kultūros lopšys“ draugijos narys kaunietis Tomas Stanikas skaitė pranešimą „Lietuvybės uola Vydūnas“.

2006-07-06   Valstybės dieną, draugija aktyviai dalyvavo tautinių visuomeninių organizacijų surengtoje tautos vienijimo sąšaukoje „Piliakalnių šviesa“.

2006-07-30–2006-08-06    Vasaros stovykla Bitėnuose. Jos metu baigta Bitėnų kapinių tvoros rekonstrukcija. Prie Vydūno kapo grąžintas iš Detmoldo (Vokietija) atvežtas antkapinis akmuo, nuo 1991 m. saugotas Šilutės muziejuje.

2006-08-26   Lietuvos žinių radijo laidoje „Avilys“, skirtoje Vydūnui, dalyvavo Draugijos pirmininkas dr. V. Bagdonavičius bei vicepirmininkė dr. A. Martišiūtė.

2006-09-07   Draugijoje pagerbtas 2006-08-06 mirusio įžymaus etnologo, religijotyrininko, rašytojo, visuomenės veikėjo Gintaro Beresnevičiaus atminimas. Vakare dalyvavo Ramuvų sąjungos pirmininkas Jonas Trinkūnas, Tautos namų santaros pirmininkas Antanas Gudelis, ramuvietis Jonas Vaiškūnas, religijotyrininkas Dainius Razauskas.

2006-09-09   Vydūniečiai organizavo ekskursiją į Alantą, susipažino su jos bei jos apylinkių įžymybėmis, aplankė dailininko ir mokytojo Mykolo Šeduikio namelį-muziejų, aptarė jo išlikimo bei globos perspektyvas. Ekskursijos iniciatoriai bei vadovai – vydūniečiai mokytoja Vitalija Miškinienė ir jos sūnus Romualdas Miškinis.

2006-10-05   Spalio 5 dieną – Draugijoje ir spalio 12 d. M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje peržiūrėti ir aptarti Viliui Orvidui skirti dokumentiniai filmai.

2006-11-09   Draugijoje pristatyta nauja šiauliečio Vydūno ir Ajurvedos klubo pirmininko Stasio Dragūno knyga „Sielos džiaugsmas“.

 

2005

2005-01-17   LR Seime įvyko Vydūno, Lietuvos Rericho ir „Ethos“ draugijų surengtas VIII Etikos forumas – konferencija „Etikos kodeksai: vizija ar realybė?“. Dalyvavo Seimo pirmininkas A. Paulauskas, Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas A. Monkevičius, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas A. Meškauskas, Seimo nariai, kiti Valstybės atsakingi darbuotojai, visuomeninių organizacijų nariai.

2005-02-10   Susirinkimas tema „Kaip įvesti Vydūną į mokyklas?“. Pasisakė Rima Palijanskaitė, Mija Džeirana-Ubartienė, Leonas Stepanauskas, kuris draugijai perdavė vieną iš Vydūno asmeninės bibliotekos knygų.

2005-03-04   Aptartas draugijos veiklos planas kovo – balandžio mėn.

2005-03-16   Vydūno ir Lietuvos Rericho draugijos 70-mečio proga pagerbė aktyvų savo narį, žinomą architektą ir paveldosaugininką Joną Glemžą.

2005-03-22   Vydūno 137-jo gimtadienio paminėjimas. Pristatyta draugijos pirmininko V. Bagdonavičiaus nauja knyga „Vydūnas. Trumpa biografija“. Ištraukas iš šios knygos ir Vydūno kūrinių skaitė aktorius Leonas Ciunis. Dainininkė Aušra Liutkutė dainavo Vydūno dainas.

2005-03-30   Klaipėdos Vydūno vidurinėje mokykloje įvyko [Rimos Palijanskaitės organizuota] konferencija „Vydūnas mokykloje: vakar, šiandien, rytoj“, kurioje pranešimus skaitė Klaipėdos, Kauno ir Šilutės gimnazijų bei vidurinių mokyklų mokytojai. Konferencijos metu buvo pristatyta Klaipėdos bei Kauno Vydūno vidurinių mokyklų ir Šilutės Vydūno gimnazijos moksleivių rašinių ir grafikos darbų rinkinys „Į skaidrią būtį Vydūno keliu“. [Projektą organizavo, moksleivių darbų knygą sudarė, parengė ir išleido Rima Palijanskaitė]. Ledinį  parėmė Vydūno d-ja.

2005-04-01   Konferencija Klaipėdos universitete „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“.

2005-04-07   Draugijoje pagerbtas Šv. Tėvo Popiežiaus Jono Pauliaus II išėjimas į Dievo karalystę. Vacys Bagdonavičius sugretino Vydūno ir Popiežiaus puoselėtas pamatines vertybes.

2005-04-08   Šiaulių Dubijos pagrindinėje mokykloje įvyko Vydūno draugijos ir Šiaulių sveikuolių klubo surengtas vakaras „Sugrįžkime prie Vydūno“. Vakare dalyvavo Vydūno krikšto dukra įžymi advokatė Gražbylė Venclauskaitė.

2005-05-05   Pokalbis su Rimantu Matuliu apie lietuvių kalbos kilmę. Vacys Bagdonavičius priminė Vydūno mintis apie įvairių tautų skirtumus, visų žmonių dvasinės kilmės ir meilės tautai suvokimą.

2005-06-02   Dalyvauta Lietuvos Mokslo akademijoje surengtame „Birutės“ draugijos 120-mečio paminėjime.

2005-06-09   Pristatyta knyga „Mykolas Šeduikis“. Dalyvavo knygos sudarytojai dailininkė mokytoja V. Miškinienė ir vydūnietis Romualdas Miškinis.

2005-07-02   dalyvauta Lietuvai pagražinti draugijos surengtoje Tautos šventėje Veliuonoje.

2005-07-24–30                  Draugijos vasaros stovykla Bitėnuose. Toliau tęsti Bitėnų kapinių tvoros rekonstrukcijos darbai.

2005-08-27   Dalyvauta Naujojo folkloro festivalyje „Mėnuo Juodaragis“ Kernavėje. Draugijos nariai V. Bagdonavičius, A. Martišiūtė, R. Palijanskaitė skaitė pranešimus, rodytas filmas apie Vydūną „Tamsoje būti šviesa“ bei telelaida „Laiko ženklai“, skirta Vydūnui. A. Liutkutė ir E. Velička dainavo Vydūno dainas.

2005-09-08   Draugijoje pristatyta Algio Butkaus knyga „Tykusis žemaitis – Vydūno pasekėjas“. Nariams įteikti Vydūno draugijos ženkliukai.

2005-09-22   Draugijos narės keramikės Danutės Jazgevičiūtės darbų parodos atidarymas „Kvadrato“ lauko galerijoje Vilniuje.

2005-09-22–24                    Dalyvauta konferencijoje „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas“ Vilniuje, Klaipėdoje, Šilutėje, Pagėgiuose. Draugijos pirmininkas V. Bagdonavičius skaitė pranešimą „Ar verta atgimti Mažosios Lietuvos mėgėjiško teatro tradicijai?“. Tarp ML paveldo įamžinimo reikalų aptarti ir su Vydūno įamžinimu susiję klausimai.

2005-10-06   Jono Balčiaus monografijos „Dorovinio lietuvių identiteto prigimtis ir prasmė“ pristatymas.

2005-10-21   Telšiuose Žemaitės teatro salėje vyko Telšių rajono savivaldybės Kultūros ir Švietimo skyrių, Žemaitės dramos teatro, K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos, „Alkos“ muziejaus, Telšių literatų klubo surengta konferencija „Vydūnas lietuvių kultūroje“, kurioje pranešimus skaitė Draugijos nariai: V. Bagdonavičius, A. Martišiūtė, R. Palijanskaitė, telšietė mokytoja Ieva Sigita Nagienė. Vydūno dainas dainavo Aušra Liutkutė. Buvo sodinami kaštonai Vydūnui atminti prie senosios mokyklos. Vyko diskusija prie apvalaus stalo K. Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, diskusiją vedė vydūnietis Stasys Urbonas.

2005-10-25   Dalyvauta Lietuvos Mokslų akademijoje surengtoje konferencijoje diskusijoje „Tautos sveikumas darnios visumos požiūriu“. Draugijos pirmininkas V. Bagdonavičius skaitė pranešimą „Vydūno keliu į sveiką gyvenseną“.

2005-11-03   Dalyvauta renginyje Reformacijos dienai paminėti Lietuvos nacionaliniame muziejuje, išklausyta doc. dr. S. Narbuto paskaita „Jono Radvano Radviliana anuo metu ir dabar“.

2005-11-17   Svečiavosi Draugijos garbės narys žurnalistas iš Berlyno Leonas Stepanauskas. Aptartas jo pasiūlymas atnaujinti Vydūnui skirtą ekspoziciją Lipės apskrities muziejuje Detmolde.

2005-12-01   Susitikimas su dr. Egidija Laumenskaite. Kalbėta apie dvasios bendrumą kasdienybėje, apie galimybę ieškoti dvasinės atramos Vydūno idėjiniame palikime.

2005-12-20   Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje Draugijos surengtas vakaras, skirtas Tilžės lietuvių giedotojų draugijos 110-mečiui. Dalyvavo Lietuvos karo akademijos karių teatro aktoriai (režisierius Leonas Cuinis). Dainavo A. Liutkutė, I. Bulanova. E. Velička.

 

2004

Sausio 8 d. pokalbis apie praėjusių metų darbus ir būsimą veiklą.

Sausio 22 d. Vydūno straipsnio „Mokslas – pavojus“ analizė.

Vasario 5 d. Vydūno straipsnio „Žmogaus augimas ir auginimas“ analizė.

Vasario 19 d. ignaliniečio Broniaus Kazlo pasakojimas apie savo dvasinę patirtį.

Kovo 4 d. draugijos narės Leonos Korkutienės pasakojimas apie Jono Basanavičiaus žmoną. Audriaus Beinoriaus įspūdžiai iš mokslinės stažuotės Olandijoje.

Kovo 4 d. 15 val. Vydūno 136-jų gimimo metinių ir Kintų Vydūno kultūros centro dešimtmečio šventė Kintuose.

Kovo 4 d. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultete įvyko kasmetinė Vydūno gimimo dienai skirta respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Vydūno keliu į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį“.

Balandžio 3 d. Kaune Gulaunių namuose Hagos konvencijos 50-mečiui skirta konferencija. Pranešėjas prof. J. Glemža. 80-mečio sukakties proga pagerbta draugijos garbės narė Donata Stukaitė.

Balandžio 22 d. Vilniuje, Lietuvos Rericho ir Vydūno draugijų būstinėje (J. Basanavičiaus 29) įvyko 7-sis etikos forumas „Rerichas, Hagos konvencija ir kultūros paveldas“.

Gegužės 6 d. draugijoje pristatyta Rimos Palijanskaitės parengta knyga „Pasikalbėjimai apie sveikatą“, kurioje surinktos Vydūno mintys apie sveikos gyvensenos ir dvasios harmoniją.

Birželio 3 d. Linas Plankis pristatė Vydūno draugijos interneto svetainę.

Birželio 9 d. Šiaulių P.Višinskio viešojoje bibliotekoje pristatytos knygos Vydūno „Pasikalbėjimai apie sveikatą“ (sud. R. Palijanskaitė), S. Dragūno „Subtilusis džiaugsmas“, V. Bagdonavičiaus „Sugrįžti prie Vydūno“.

Liepos 1 d. V. Bagdonavičius pasakojo apie Vydūno kūrybinio kelio pradžią, aplinkybes, kuriomis pasirodė prieš 100 metų išleista pirmoji Vydūno knyga „Senutė“

Liepos 20 d. prasidėjo dešimtoji vydūniečių stovykla Bitėnuose, svetingoje Birutės ir Kazimiero Žemgulių sodyboje. Buvo tęsiami kapinių tvėrimo darbai.

Liepos 22 d. Šilutės miesto centriniame knygyne miesto šviesuomenei ir Zudermano klubo nariams buvo pristatyti nauji leidiniai. Vydūno „Pasikalbėjimai apie sveikatą“ (parengė R. Palijanskaitė), V. Bagdonavičiaus „Sugrįžti prie Vydūno“ ir „Vydūno etika“, S. Dragūno „Sielų pažinimas“.

Rugsėjo 5 d. Draugijos nario Apolinaro Tušo sode įvyko seminaras, skirtas vydūniškajai sielos kultūros sampratai.

Spalio 7 d. Paminėta Mahatmos Gandžio 135 metų sukaktis. Apie Indijos įžymiojo sūnaus idėjų aktualumą. Kalbėjo viešnia doc.dr. Gražina Miniotaitė.

Juozas Kuzminskas pasakojo įspūdžius iš piligriminės kelionės po Italiją.

Spalio 15 d. Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje pristatyta R. Palijanskaitės sudaryta Vydūnas knyga „Pasikalbėjimai apie sveikatą“.

Lapkričio 4 d. Vilniaus Universiteto docentės Loretos Poškaitės knygos „Estetinė būtis daoizme“ aptarimas. Jame dalyvavusi autorė teigia, kad daoizmas padės atskleisti Vydūno klodus ir išmintį. Daoistų tikslas – pasiekti tobulą žinojimą, aukščiausią kūno ir dvasios darną.

Lapkričio 8 d. Dalyvauta d-jos garbės narės dailininkės Evos Labutytės mirties metinių paminėjimui skirto parodos atidaryme Vilniuje Dailininkų sąjungos parodų salėje. V. Bagdonavičius savo pasisakyme išryškino vydūniškąjį dailininkės kūrybos aspektą.

Lapkričio 11 d. Vydūno draugijos garbės narys Berlyne gyvenantis žurnalistas Leonas Stepanauskas pristatė ir padovanojo surinktą unikalią medžiagą apie Vydūno gyvenimą Vokietijoje.

Gruodžio 2 d. Surengtas susitikimas su alpinistu ir žurnalistu Vytautu Narvilu. Pristatytos jo išleistos knygos, kuriose atsispindi indų išmintis. Gilintis į rytietišką kultūrą jį paskatino Vydūnas ir Šventasis raštas. Kalnuose, ypač viršūnėse, ties kuriomis prasideda begalybė, žmogus pasikrauna kosmine energija.

Gruodžio 30 d. Senųjų metų palydose Vydūno draugijos pirmininkas V. Bagdonavičius apibendrino veiklos rezultatus ir priminė, kad draugijos nariai ateinančiais metais aktyviau skleistų Vydūno idėjas, intencijas, išmintį.

 

2003

02.13

Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje įvyko vakaras, skirtas Vydūno mokinio ir talkininko profesoriaus Viktoro Falkenhahno šimtmečiui.

02.20

Vilniaus mokytojų namuose įvyko VI-sis Etikos forumas „Ar verta sugrįžti prie Vydūno?“ Forumas skirtas Vydūno mirties 50-mečiui paminėti. Pagrindinį V.Bagdonavičiaus pranešimą išspausdino „Draugas“ (Čikaga), „Dienovidis“, „Donelaičio žemė“.

03.14

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje pristatomas dainininkės Aušros Liutkutės kompaktinis diskas „Dainos iš Vydūno rinkinių“. Disko išleidimą parėmė Vydūno fondas (Čikaga) ir Mažosios Lietuvos lietuvių draugija (Čikaga).

03.21

Klaipėdos universitete įvyko kasmetinė konferencija „Į svieką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“. Veikė sveiko maisto paroda-mugė.

03.21

Šilutės Viešojoje F.Bajoraičio bibliotekoje įvyko Vydūno gimimo 135-sioms ir mirties 50-osioms metinė,s skirtas vakaras. Dalyvavo Vydūno draugijos nariai. Aptarti Vydūno įamžinimo lietuvininkų krašte reikalai.

03.22

Tilžėje įvyko Tilžės Vydūno lietuvių kultūros draugijos surengtos iškilmės Vydūno 135-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo Vydūno draugijos nariai.

03.26

Marijanpolėje įvyko Vydūno 135-ųjų gimimo metinių minėjimas, kurį surengė Marijampolės bendrija „Bočiai“, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir Socialinio darbo fakultetas, Vydūno draugija.

03.29

Vilkaviškio kultūros namuose, dalyvaujant Vydūno ir Rericho draugijų nariams įvyko Vydūno sukaktims skirta konferencija „Kvietimas tobuluman ir darnon“.

04.03

Vydūno draugijoje pristatyta Vinco Žemaičio knyga „Nuo Šeimenos krantų“.

05.17

Rietave pristatytas A.Liutkutės CD „Dainos iš Vydūno rinkinių“ bei V.Bagdonavičiaus knyga „Sugrįžti prie Vydūno“.

07.21-27

Vydūniečių vasaros stovykla Bitėnuose. pastatyta dar viena kapinaičių tvoros dalis. Liepos 27 d. stovyklautojai į šias kapinaites amžinam polisiui palydėjo buvusį jų sargą, savo Garbės narį,Joną Gudavičių.

07.07

Savaitinis žurnalas „Veidas“ išspausdina dezinformaciją „Pagerbtas Vydūnas“, kurioje „informuojama“, kad Bitėnų kapinaitės apaugusios bruzgynais ir kad dėl to turinti būti gėda Vydūno gerbėjams.

10.22

Rašytojų klube Vilniuje įvyko šio klubo ir Vydūno draugijos surengtas vakaras „Keliavusi per atminties ženklynus“, skirtas rugsėjo 18 d. Amžinybėn išėjusios draugijos Garbės narės dainininkės Evos labutytės atminimui.

12.6

Šlapelių muziejuje Vilniuje atidaroma draugijos narės dailininkės Nijolės Stunskaitės sukurtų vėliavų paroda. Joje eksponuojama atnaujinta Vydūno draugijos vėliava.

12.20

Vilniaus mokytojų namuose vyko draugijos 15 metų sukakčiai skirta konferencija „Mes laisvi, jeib ką reikštume“. Joje skaitytą V.Bagdonavičiaus pranešimą išspausdina „Lietuvos aidas“ (2004 m. sausio 31 ir vasario 2 dienomis).

 

2002

Sausio 3 d. draugijoje paminėtos Čikagos Vydūno fondo valdybos ilgamečio pirmininko, draugijos garbės nario Vytauto Mikūno 80-osios gimimo metinės.

Vasario 7 d. draugijoje pristatyta Egidijos Laumenskaitės knyga „Pradžių pradžia ir radža joga“.

Vasario 15 d. Tilžėje, 16 d. Įsrutyje, 17 d. Karaliaučiuje, šio krašto lietuvių bendruomenėms minint valstybės atkūrimo dieną, buvo pristatyta V.Bagdonavičius knyga „Sugrįžti prie Vydūno“.

Kovas

Sukanka 50 metų Vydūno fondui Čikagoje. Vydūno draugija nusiuntė pasveikinimą.

Kovo 7 d. draugijoje ši sukaktis buvo paminėta, dalyvaujant Fondo atstovui Lietuvoje Edmundui Kulikauskui.

Kovo 22 d. Klaipėdos universitete vyko mokslinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrinę būtį Vydūno keliu“. Platinta ankstesnių dviejų konferencijų medžiaga, išleista atskira knyga. Konferencijos metu pristatyta V.Bagdonavičiaus knyga „Sugrįžti prie Vydūno“.

Balandžio 23 d. Vilniuje Lietuvos kultūros fonde įvyko V-asis Etikos forumas „Atsakomybė: moraliniai, teisiniai ir politiniai jos aspektai“.

Liepos 22-28 d. Bitėnuose vyko vydūniečių vasaros stovykla, kurios metu buvo tęsiama kapinaičių tvoros statyba. Stovyklai baigiantis, liepos 27-ąją, įvyko penktasis, draugijos suvažiavimas. Draugijos pirmininku perrinktas V.Bagdonavičius, jo pavaduotojais išrinkti A.Jucevičius ir A.Martišiūtė.

Rugpjūčio 11 d. Kretingos raj. Gargždelės kaime Orvidų sodyboje įvyko skulptoriaus Viliaus Orvido (1952-1992) pagerbimo iškilmės. Jų organizatorė – Vydūno draugijos narė, jos vėliavos kūrėja dailininkė Nijolė Stunskaitė. Draugijos pirmininkas V.Bagdonavičius skaitė pranešimą „Vydūnas išėjo, Orvidas atėjo“.

Spalio 9 d. Vilniaus mokytojų namuose įvyko draugijos surengtas Viliaus Orvido atminimo vakaras „Švarumas gyventi yra“.

 

2001

Kovo 19 d. Klaipėdos universitete vyko mokslinė konferencija „Vydūno skaitymai“.

Kovo 22 d. Vilniuje Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje įvyko Vydūno 133-ajam gimtadieniui ir „Prabočių šešėlių“ pirmojo pastatymo šimtmečiui skirtas vakaras.

Balandžio 26 d. įvyko trečiasis Etikos forumas „Socialinė depresija – bruožai, priežastys ir pasekmės“, lapkričio 8 d, – kevirtasis – „Ar pasaulis pasikeitė po rugsėjo 11-osios“.

Vasaros pradžioje „Vagos“ leidykla išleido Vydūno istoriosofinį veikalą „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“. Birželio 21 d. Rašytojų klube Vilniuje knyga pirmą kartą pristatyta, birželio 22 d. Maironio lietuvių literaturos muziejuje Kaune – antrąjį, rugsėjo 28 d. Lietuvos mokslų akademijoje Vilniuje – trečiąjį, spalio 25 d. Šiauliuose – ketvirtąjį. Kauno renginyje taip pat buvo pristatyta Tilžės miestui skirta Vydūno ekspozicija, kurią parengė Lietuvių literatūros muziejaus darbuotojos Raminta Antanaitienė ir Lolita Dalbokaitė.

Rugpjūčio pirmąją savaitę Bitėnuose vyko vydūniečių vasaros stovykla; tuo metu pastatyta dalis kapinaičiu tvoros. Vydūniečiai įsijungė į akciją, ginančią nuo sunaikinimo Bitėnų gandrų koloniją.

Rugpjūčio 20 d. Valdovų rūmų rūsiuose įvyko Vydūno kūrybos labdaros vakaras-koncertas Valdovų rūmams atstatyti.

Rugsėjo pradžioje „Kultūros“ leidykla išleidžia dr. V.Bagdonavičiaus knygą „Sugrįžti prie Vydūno“. Pirmasis knygos pristatymas – per autoriaus 60-mečio vakarą rugsėjo 6 d. Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute. Knyga taip pat buvo pristatyta Vydūno draugijoje (rugsėjo 11 d.), Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune (spalio 12 d.), Pagėgiuose (spalio 19 d.), Šiauliuose (spalio 25 d.), Šilutėje (lapkričio 11 d.).

Spalio 19 d. Bitėnų kapinaitėse iškilmingai paminėtos Vydūno perlaidojimo 10-osios metinės.

Spalio 27 d. Tilžėje miesto istorijos muziejuje atidaryta Maironio lietuvių literatūros muziejaus parengta Vydūnui skirta ekspozicija. Numatyto šiame renginyje Vydūno „Septynių šimtmečių vokiečių ir lietuvių santykių“ ir V.Bagdonavičiaus „Sugrįžti prie Vydūno“ knygų pristatymo nebuvo, nes renginio metu draugijos pirmininkas turėjo laukti pasienio užkardoje, kol bus sutvarkyti įvažiavimo formalumai.

 

2000

Vasario 4 d. Kauno medicinos universitete įvyko konferencija, skirta Alberto Sveicerio 125-osioms metinėms „Albertas Šveiceris ir XXI amžiaus medicina“. Jos organizatorių terpė – Vydūno draugija. Draugijos nariai dr. V.Bagdonavičius ir dr. Tomas Stanikas skaitė pranešimus.

Kovo 17 d. Klaipėdos universitete įvyko šio universiteto ir draugijos organizuota mokslinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį. Vydūno keliu.“ Iki kovo 24 d. Klaipėdoje, Kintuose ir Rambyne vyko kiti Vydūno 123-jam gimtadieniui skirti renginiai.

Gegužės 4 d. įvyko „Ethos“, N.Rericho, Vydūno draugijų, Lietuvos kultūros fondo organizuotas pirmasis Etikos forumas „Doroviniai politikos aspektai“, rugsėjo 21 d. -antrasis – „Teisingumas kaip valstybės kūrimo principas“.

Vydūniečių vasaros stovykla Bitėnuose, kurioje ypač aktyviai ir gražiai pasirodė jaunimas. Stovykloje pristatoma S.Dragūno knyga „Astrologinio žvilgsnio paslaptys“.

Vasaros pradžioje pasirodė dr. Aušros Martišiūtės monografija „Vydūno dramaturgija“, kuri pristatyta lapkričio 17 d. Rašytojų klube Vilniuje.

 

1999

Vasarą pasirodė draugijos garbės nario Bernardo Aleknavičiaus albumas „Vydūnas“. Gruodžio 7 d. Rašytojų klube Vilniuje albumas pristatytas.

Birželio 25 d. Šiauliuose pristatoma Šiaulių klubo vadovo Stasio Dragūno knyga „Matymo stebuklas“.

Rugsėjo 16-18 d. Vilniaus rotušėje vyko tarptautinė konferencija „Dvasinės kultūros svarba žmonijos ateičiai“, tarp kurios rengėjų – ir Vydūno draugija.

Gruodžio mėn. Vilniaus universitete draugijos narė Aušra Martišiūtė apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Vydūno dramaturgija“.

 

1998

Vasario 7 d. Vilniaus mokytojų namuose paminėtos įžymaus vokiečio mokslininko baltisto, Vydūno mokinio ir pagalbininko prof. habil. Dr. Viktoro Falkenhahno 95-osios gimimo metinės.

Kovo 17 d. Rašytojų klube Vilniuje įvyko Vydūno 130-mečiui skirta diskusija „Ar atgims Vydūnas teatre?“

Kovo 15 d. Vilniaus miesto rotušėje surengtas Vydūno 130-osioms metinėms skirtas vakaras „Gyva tėvynė! – Betgi kaip?“
Jubiliejiniai vakarai ir kiti renginiai kovo mėn. surengti Kaune, Klaipėdoje, Šilutėje, Tilžėje, Kintuose.

Liepos paskutiniąją savaitę Bitėnuose surengta vydūniečių vasaros stovykla. Draugijos nariai savo lėšomis patys pastatė kapinaičių, kuriose palaidotas Vydūnas, metalinius vartus (projekto autoriai architektai Marija ir Martynas Purvinai, nukaldino skulptorius Eimuntas Liudavičius).

Rugsėjo 11 d. Šilutėje Europos paveldo dienoms skirtoje konferencijoje „Mažosios Lietuvos kultūros paveldo likimas“ draugijos pirmininkas V.Bagdonavičius savo pranešime kėlė Vydūno įamžinimo problemas.

Rudenį pasirodo draugijos nario literatūrologo dr. Regimanto Tamošaičio knyga „Kelionė į laiko pradžią: indų idealizmas, Vydūnas, Krėvė“.

Gruodžio 19 d. Vilniuje Mokytojų namuose įvyko ketvinasis draugijos suvažiavimas ir draugijos dešimtmečio šventė. Draugijos pirmininku perrinktas dr. Vacys Badonavičius.

Nuo 1998 m. Vilniaus pedagoginio universiteto etikos specialybės studentams skaitomas speckursas „Vydūno etika“ (skaito V. Bagdonavičius).

 

1996

Sausio 19 d. įvyko vakaras, skirtas Jurgio Zauerveino 165-osioms gimimo metinėms.

Kovo mėn. 20–23, 25 d. vyko renginių ciklas „Tautos gyvybei prasivėrė kelias“, skirtas Vydūno 128-osioms gimimo metinėms. Veikė draugijos garbės nario fotožurnalisto B. Aleknavičiaus nuotraukų paroda „Vydūnas“, dalyvavo jos autorius.

Kovo pabaigoje apibendrinti Vokietijoje gyvenančios kompozitorės, draugijos garbės narės R. Lampsatytės organizuoto ir mecenuoto 4-ojo jaunųjų Lietuvos kompozitorių „Tylos“ konkurso, skirto Vydūnui, rezultatai, Konkurso nugalėtojai: Snieguolė Dikčiūtė ir Vytautas Jurgutis.

Gegužės 2 d. laureatus pagerbė Vydūno draugija.

Liepos 22-28 d. buvo surengta 4-oji vydūniečių stovykla Bitėnuose.

Rugsėjo 9 d. įvyko vakaras, skirtas draugijos garbės narės rašytojos Birutės Baltrušaitytės (1940-1996) atminimui.

Spalio 19 d. Bitėnuose ir Kintuose, spalio 21 dieną Vilniuje paminėtos 5-osios Vydūno perlaidojimo metinės.

Lapkričio pradžioje draugija surengė JAV gyvenančio dailininko V. Vaitiekūno kūrinių parodą. Dalyvavo jos autorius.

Gruodžio 2 d. Vytauto Narvilo knygos „Himalajų šviesa“ aptarimas.

 

1995

Sausio 11 d. buvo surengtas Vydūno bendražygės Martos Raišukytės (1874-1933) 120-mečio minėjimas Menininkų rūmuose, Vilniuje.

Sausio 23 d. Šiaulių savivaldybėje įregistruotas draugijos padalinys -Vydūno ir Ajurvedos klubas.

Vasario 20 d. „Birutės“ draugijos 110-mečio minėjimas Menininkų rūmuose, Vilniuje.

Vasario 21 d. pasirašytas naujas protokolas dėl Vydūno namo muziejaus Tilžėje, Karaliaučiaus srityje.

Kovo 19 d. Vydūno 127-asis gimtadienis Tilžėje, paminėtas kartu su Tilžės lietuvių Vydūno draugija.

Balandžio 9 d. Lietuvos kultūros fonde, Vilniuje, buvo surengta paroda bei konferencija „Vydūnas Vilniuje“.

Rugpjūčio 14–19 d. buvo surengta 3-ioji vydūniečių stovykla Bitėnuose.

Lapkričio 20 d. ir gruodžio 1, 8, 15 d. įvyko 4 vakarai prie Vydūno arfos, skirti Tilžės lietuvių giedotojų draugijos 100-mečiui. Arfa, dabar saugoma restauruotoje buvusioje Kintų mokykloje, nuo 1995 m. lapkričio 20 d. buvo laikoma Vilniuje, Lietuvos kultūros fondo salone. Susitarta dėl arfos restauravimo.

Lapkričio 21–26 d. Vokietijos miestuose Gronau, Baucene ir Burge vykusiame 2-ajame Jurgio Zauerveino tarptautiniame simpoziume V. Bagdonavičius perskaitė pranešimą „Vydūnas ir Zauerveinas“ . Kiti simpoziumo dalyviai iš Lietuvos: Vilniaus universiteto dėstytojai prof. D. Kaunas ir I. Tumavičiūtė.

 

1994

Kovo 19 d. restauruotame buvusios Kintų mokyklos, kurioje dirbo Vydūnas, pastate atidaroma mąstytojui skirta ekspozicija.

Kovo 22 d. vyksta trečiasis draugijos suvažiavimas ir straipsnių rinkinio „Vydūnas lietuvių kultūroje“ pristatymas.

Paskutiniąją liepos savaitę veikia antroji vydūniečių stovykla Bitėnuose.

Rudenį pasirodo ketvirtasis Vydūno filosofinių raštų tomas.

Spalio 3 d. Menininkų rūmuose Vilmuje pažymimas M. Gandžio 125-metis.

Gruodžio mėn. pasirodo Vydūno kūrybos rinktinė rusų kalba.

 

1993

Jubiliejiniai Vydūno gimimo 125-mečio metai

Pagrindinis jubiliejinis vakaras – kovo 20 d. Operos ir baleto teatre Vilniuje. Jubiliejiniai renginiai vyksta Kaune, Klaipėdoje, Šilutėje, Tilžėje (Sovetske). Čia kaip ir Vilniuje, veikia ir jubiliejinės parodos.

Vyko jubiliejui skirtas tarptautinis ekslibriso konkursas.

Kovo 23 d. Vydūnui skirto dokumentinio filmo „Tamsoje būti šviesa“ premjera Vilniuje

Sausio – kovo mėn. penkių skaitymų ciklas „Ar tęsime Vydūno misiją?“ Vilniuje.

Kovo – balandžio men. jubiliejinės konferencijos Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Plungėje.

Pavasarį – Vydūno misterijos „Šventoji ugnis“ premjeriniai spektakliai Vilniaus Senamiesčio teatre.

 

1992

Metų pradžioje pasirodo trečiasis Vydūno filosofinių raštų tomas.

Birželio 25 d. Detmolde (Vokietijoje) muziejuje atidaroma Vydūnui skirta ekspozicija.

Liepos paskutinę savaitę Bitėnuose veikia pirmoji vydūniečiu stovykla.

Spalio 15 d. Tilžėje (Sovetske) pasirašomas protokolas dėl Vydūno muziejaus.

Spalio 27–28 d. Šilutėje įvyksta tarptautinė konferencija „Vydūnas ir Štaineris: filosofija ir dabartis“.

1991

Birželis

Vydūno draugijos iniciatyva sudaroma Vyriausybinė Vydūno 125-mečio jubiliejaus komisija (pirmininkas – tuometinis LR Kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys).

Liepa-rugpjūtis

Vyksta draugijos ir Šilutės rajono kultūros skyriaus organizuota talka-stovykla Kintuose atstatant mokyklą, kurioje mokytojavo Vydūnas. Talka nutrūko, prasidėjus pučui Maskvoje.

Rugsėjis

Draugijos ir šilutiškių kvietimu iš visos Lietuvos suvažiavę Vydūno gerbėjai tvarkė Bitėnų kapinaites prie Rambyno.

Spalio 19

Iškilmingas Vydūno palaikų, pervežtų iš Detmoldo (Vokietija), perlaidojimas Bitėnų kapinaitėse.

Spalis

Čikagos Vydūno fondas penkioliktąją metinę premiją paskiria LR AT pirmininkui prof.V.Landsbergiui.

Spalis

Pasirodo antrasis Vydūno filosofinių raštų tomas ir atskiras leidinys „Sveikata, jaunimas, grožė. Gimdymo slėpiniai“.

1990

I.4 A.Šveicerio 115-ųjų gimimo metinių paminėjimas Kaune.

1.15 Vydūno knygos „Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas“ aptarimas Kaune. Pranešėja – A.Veiverskytė.

I.18 R.Žibaičio pranešimas „A.Šveicerio humanizmas“ Vilniuje. (Iš ciklo „Didieji Vydūno bendraminčiai“).

I.24 Trečias pokalbis iš ciklo „Vydūno keliu į skaidrią būtį ir sveiką gyvenimą“ – „Vydūno humanizmas organizmo funkcinių sistemų teorijos požiūriu“. Pranešėjas – Kauno medicinos a-jos vyresn.mokslinis bendradarbis S.Šimaitis.

I.25 Renginys Panevėžio Vydūno filosofinės knygos klube –“A.Maceina ir jo filosofinis palikimas“.

I.29 Draugijos aktyvo ir Lietuvos reikalų tarybos narių kelionė į Tilžę (Sovietską) ir Ragainę (Nemaną) Vydūno ir M.Mažvydo įamžinimo reikalais.

II.1 Renginys, skirtas A.Šveicerio etikai Kauno menininkų rūmuose. Dalyvavo A.Žarskus.

II.4 M.Lietuvos reikalų tarybos ir Draugijos aktyvo pasitarimas dėl Vydūno namo-muziejaus Tilžėje.

II.14 Pokalbis „Tėviškės“ draugijoje apie Baltarusijos ir Karaliaučiaus krašto lietuvių padėtį. Kalbėta dėl Vydūno namo Tilžėje įsigijimo.

II.19 Vydūno knygos „Kalėjimas-laisvėjimas“ aptarimas Kaune, Literatūros muziejuje.

II.21 Pokalbis apie Vydūno reikšmę lietuvių kultūrai Marijampolės 6-ojoje vidrinėje mokykloje. Koncertavo Tautinės dainos ansamblis (vad.O.Bėčiuvienė).

II.22 Ketvirtas pokalbis iš ciklo „Vydūno keliu į skaidrią būtį ir sveiką gyvenimą“ –“Mityba Vydūno sveikatos filosofijoje“. Pranešėja – VU doc. K.Vaištarienė.

III.1 Renginys Kauno menininkų rūmuose „Rerichų kultūrinė veikla JAV“. Pasakojo ir skaidres rodė J.Šidiškis.

III.9 Vydūno misterijos „Sigutė“ premjera Akademiniame dramos teatre. Režisierė – draugijos narė S.Nosevičiūtė.

III.10 Renginys „Vydūnas ir tauta“ Joniškyje. Koncertavo Tautinės dainos ansamblis (vad.O.Bėčiuvienė).

III.13 D.Stukaitės paskaita „Vydūno požiūris į sveikatą“ Kaune, Juvenologijos klube.

III.16 Pokalbis Knygnešio dienos proga „Vydūno knygų leidyba“ Respublikiniame bibliotekų kolektoriuje. Pranešėjas V.Bagdonavičius.

III.20 D.Stukaitės pokalbis „Ruoškimės šeimai (remiantis Vydūno samprata)“Kaune, Mokytojų namuose.

III.22 Vydūno 122-osioms gimimo metinėms skirtas renginys „Tauta Vydūno kūryboje“ Vilniuje, meno darbuotojų rūmuose. Dalyvavo akad. J.Lankutis, filosofai V.Bagdonavičius ir J.Trinkūnas. Koncertavo Tautinės dainos ansamblis (vad. O.Bėčiuvienė).

III.25 Renginys „Tautos dora ir sveikata“ Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Auloje.

III.26-29 D.Stukaitės pokalbiai apie Vydūną ir jo idėjų reikšmingumą šiandienos gyvenime Kauno technologiniame technikume.

III.30 D.Stukaitės pokalbis apie Vydūno doros sampratą Kauno 1-ojoje profesinėje technikos mokykloje.

III.31 D.Stukaitės paskaita „Vydūno požiūris į sveikatą“ Juvenologijos klubo surengtoje sveikatingumo m-je Palangoje.

IV.5 A.Matulevičiaus paskaita „Tautiniai ir kultūriniai santykiai M.Lietuvoje“ draugijos Kauno skyriuje.

IV.20 V.Bagdonavičiaus paskaita „Senojo lietuvių tikėjimo samprata Vydūno kūryboje“ Kauno Ramuvoje.

IV.26 Vilniaus universiteto ketvirtakursių lituanistų konferencija, skirta Vydūno kūrybai.

IV.26 K.Jasperso veikalo „Filosofijos įvadas“ aptarimas Panevėžyje, Vydūno klube. Pranešėjas – G,Makštutis.

IV.27 Penktasis pokalbis iš ciklo „Vydūno keliu į skaidrią būtį ir sveiką gyvenimą“ –“Žmogaus gimimo paslaptis“ (Pranešėja – N.Elijošienė. Koncertavo vokalinis ansamblis (vad.I.Novikienė).

V.3 Kauno skyriaus renginys, skirtas Motinos dienai. Dalyvavo gyd. N.Elijošaitienė, aktorė D.Jankauskienė, Rumšiškių etnografinis ansamblis.

V.20 V.Bagdonavičiaus pranešimas „Ar tęsime Vydūno misiją?“ Lietuvos kultūros kongreso sekcijoje „Kultūros atgimimo dorovinės prielaidos“.

VI.7 Kauno skyriaus renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Dalyvavo Z.Fursaitė ir A.Žarskus.

VII.13 V.Bagdonavičiaus pranešimas „Vydūno istoriosofija ir Žalgirio mūšio vertinimaas joje“ MA Lietuvos istorijos in-to surengtoje mokslinėje konferencijose „Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai“.

VII.15 Joniškio kultūros namų Vaikų liaudies teatro „Bendraamžiai“ spektaklis Vydūno „Pasiilgimas“ per Lietuvos TV.

IX.6. Kauno skyriaus surengtas pokalbis „Dvasinė ir fizinė žmogaus sveikata“. Kalbėjo D.Stukaitė, T.Stanikas, Tėvas Stanislovas Dobrovolskis, A.Žarskus, V.Bagdonavičius, N.Labikienė, J.Šidiškis, D.Stakišaitis.

IX.14-18 Ramakrišnos misijos Kultūros in-to Kalkutoje direktoriaus Svamio Lokešvaranados vizitas į Lietuvą Vydūno ir Rericho draugijų kvietimu: 15 d. – susitikimas su visuomene Vilniaus un-te; 16 d. – lankymasis Rumšiškėse ir Kaune, susitikimas su kardinolu V.Sladkevičiumi; 17 d. – susitikimas su kūrybine inteligentija Vilniuje, Rašytojų klube.

IX.23 V.Bagdonavičiaus pranešimas „Vydūno požiūris į senąjį baltų tikėjimą“ konferencijoje Kuldygoje (Latvija), skirtoje baltų kultūros problemoms.

IX.27 Įkurtas Mažosios Lietuvos kultūros fondas.

X.25 Šeštasis pokalbis iš ciklo „Vydūno keliu į skaidrią būtį ir sveiką gyvenimą“ – „Vydūniškoji psichinės kultūros samprata ir jos aktualumas šiandien“. Pranešėjas – gyd.psichoterapeutas G.Vaitoška. Informacija apie tarptautinį kongresą Jugoslavijoje (gyd. A.Narvilienė).

XI.15 Renginys „Vydūnas nuotraukose“. Rodė ir aiškino V.Bagdonavičius. Įkurtas Vydūno draugijos Vilniaus skyrius.

XII.7 V.Bagdonavičiaus paskaita „Vydūniškoji tautos samprata“ Panevėžio miesto mokytojams.

XII.7-8 V.Bagdonavičiaus paskaitų diptikas „Vydūno keliu į sveiką gyvenimą ir skaidrią būtį“ Panevėžyje, Juventologijos klube.

XII.20 Septintasis pokalbis iš ciklo „Vydūno keliu į sveiką gyvenimą ir skaidrią būtį“ – „Spiritizmas ir magija“. Pranešėjas – A.Beinorius.

1989

I.4 Publicistinis spektaklis „Vydūnas“ Pakruojo kultūros namuose.

I.5, II.2 A.Žarskaus pranešimas „Vydūnas ir baltų kultūra“ Kauno menininkų namuose.

I.11 Kauno Vydūno draugijos apsilankymas pas Vydūno bičiulį K.Skebėrą Širvintų raj. Bagdyšių kaime.

I.13 Vilniuje – Lietuvos etinės kultūros draugijos „Ethos“ forumas „Dvasinis tautos atgimimas“, kuriame, dalyvaujant Vydūno draugijos nariams, kalbėta ir apie Vydūno idėjų svarbą šiame atgimime.

I.20 V.Bagdonavičiaus paskaita „Vydūnas ir tautos kultūra“ Energetikos fizikinių ir techninių problemų institute Kaune.

1.23 Latvijos Dievturių asociacijos nario A.Pinkos pranešimas „Senasis sakralinis raštas ir jų visumos samprata“ Klaipėdos Vydūno klube.

I.24 V.Bagdonavičiaus paskaita „Dvasinis tautos atgimimas ir Vydūno idėjos“ Anykščiuose.

I.25 Pokalbis apie Mažąją Lietuvą Lietuvos dailininkų sąjungoje.

II.26 Dalyvaujant Vydūno draugijai, „Prūsos“ ir Mažvydo klubams, įkurtas Vydūno lietuvių kultūros centras prie Kaliningrado srities kultūros fondo.

III.2-V.2 Vakarai „Vydūnas amžininkų atmintyje“ Kauno menininkų namuose. Dalyvavo K.Skebėra ir K.Orlauskas.

III.14 Vydūnui skirtas vakaras Rygoje, Respublikiniuose kultūros rūmuose. Kalbėjo rygietė literatūrologė S.Viesė, vilniečiai S.Gaižiūnas, V.Bagdonavičius. Dalyvavo E.Vyčino vadovaujamas etnografinis ansamblis, Klaipėdos etnografinis ansamblis „Vorusnė“ (vadovė A.Kaukienė), Vilniaus akademinio dramos teatro aktoriai (rež. S.Nosevičiūtė).

III.18 121-osioms Vydūno gimimo metinėms skirtas renginys „Vydūno žvilgsnis į tautą ir dorą“ VVU Kauno vakarinio fakulteto auloje.

Pranešėjai V.Bagdonavičius ir A.Žarskus. programą atliko Kauno styginių kvartetas ir Kauno meno gaminių „Žilvitis“ folklorinis ansamblis.

III.29 Vydūno dainų vakaras Vilniuje, Meno darbuotojų rūmuose. Atliko Tautinės dainos ansamblis (vadovė O.Bėčiuvienė). Kalbėjo muzikologė D.Palionytė.

IV.6 Vakaras „Žmogus ir žmona – du spinduliu vienos žvaigždės“ Kauno menininkų namuose. Pranešėjas A.Žarskus, VVU Kauno vakarinio fakulteto poezijos teatras parodė Vydūnui skirtą kompoziciją „Portretas“.

IV.21 „Dramatiškieji Vydūno gyvenimo puslapiai“ Vilniuje, Mokytojų namuose. Pasakojo V.Bagdonavičius, Mažosios Lietuvos dainas dainavo etnografinis ansamblis, vadovaujamas E.Vyčino.

V.16 Panevėžio Vydūno klubo organizuotas vakaras Panevėžio „Ekrano“ kultūros rūmuose. Pranešimą „Vydūno gyvenimo ir pasaulėžiūros bruožai“ skaitė V.Bagdonavičius. Vydūno dainas dainavo Tautinės dainos ansamblis, vadovaujamas O.Bėčiuvienės.

V.20 Iškilmingas paminklinės lentos atidengimas Tilžėje (dab. Sovietskas), prie namo Lenino g. 17 (buv. Klauzijaus 27a), kur 1933-1944 m. gyveno Vydūnas. Lentos ir horeljefo autorius – skulptorius A.Žukauskas.

X.5 Vakaras „Taika per kultūra“, skirtas Vydūnui ir N.Rerichui Kaune, Menininkų namuose.

X.20 „Vydūno idėjos ir žvilgsnis į tautos dorą ir sveikatą“ Vilniuje, Mokytojų namuose. Dalyvavo gydytojai D.Stukaitė, A.Narvilienė, D.Stakišaitis, T.Stanikas, psichologas V.Pocius.

XI.24 V.Bagdonavičiaus pranešimas „Vydūniškoji harmoningo žmogaus samprata“ pradėtas pokalbių ciklas „Vydūno keliu į sveiką gyvenimą ir skaidrią būtį“ Vilniuje, Komunalinio ūkio projektavimo institute.

XII.7 Martos Raišukytės 115-ųjų gimimo metinių paminėjimas Kaune, menininkų namuose. Pranešėjas – A.Žarskus. Dalyvavo Kauno dramos teatro aktoriai R.Staliliūnaitė ir P.Venslovas.

XII.15 V.Bagdonavičiaus paskaita „Vydūno humanizmas ir šiandiena“ Politinio švietimo namuose Vilniuje.

XII.20 Publicistinis spektaklis „Vydūnas“ Respublikiniuose profsąjungų kultūros rūmuose.

XII.20 Antras ciklo pokalbis „Vydūno sveikatos filosofija“. Pranešėja gydytoja D.Stukaitė. Koncertavo Vilniaus indų klasikinės muzikos ansamblis, vadovaujamas A.Lomonosovo.

XII.20-22 Kaliningrado srities muziejaus darbuotojos E.Radkovskajos, Sovietsko istorijos muziejaus darbuotojų G.Ignatovo ir N.Ponomariovos apsilankymas Vilniuje. Kalbėta apie Vydūno memorialinio muziejaus steigimą Sovietske.

XII.22 V.Bagdonavičiaus paskaita „Vydūno filosofijos ištakos ir esmė“ Kauno politechnikos institute.

XII.25 Ž.Baltušnikaitės pasakojimas apie Kauno Vydūno draugiją TV laidoje „Sekmadienio rytą“.

1988

XI.5 Vydūno draugijos įkūrimas Vilniuje.

XI.14 V.Bagdonavičiaus knygos „Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai“ aptarimas Klaipėdoje.

XI.24 Filosofo A.Patacko pranešimas „Iš aistiškos savimonės istorijos“ Klaipėdos Vydūno klube.

XII.1 V.Šato paskaita apie Vydūno gyvenimą ir kūrybą Kauno menininkų namuose.

XII.7 V.Bagdonavičiaus pranešimas „Vydūnas – tautinio atgimimo pagrindėjas“ Vilniaus kultūros mokykloje.

XII.14 Elektrėnuose – Lietuvos etinės kultūros draugijos „Ethos“ forumas „Dvasinis tautos atgimimas“, kuriame, dalyvaujant Vydūno draugijos nariams, kalbėta ir apie Vydūno idėjų svarbą šiame atgimime.

 

Vydūno fondas Čikagoje

{loadposition straipsnyje}

Mikūnas

Fondas buvo įsteigtas Akademinio Skautų Sąjūdžio pastangomis 1952 03 23 Čikagoje. Jo svarbiausias tikslas buvo teikti paskolas lietuvių studentams. Jos buvo teikiamos Vokietijoje, Lietuvoje, Airijoje, Argentinoje, Havajuose, Meksikoje, Turkijoje, Šveicarijoje, Kanadoje. Iš viso buvo išduota daugiau nei 200 paskolų ir lituanistinių stipendijų . Paskolos yra duodamos studijoms, kurias baigus pinigus reikia grąžinti. Lituanistinių stipendijų gavėjai grąžinti neprivalo. Fondas yra išmokėjęs 560 000 USD, kurių dalis buvo skirta ir knygų leidimui, jaunimo organizacijoms remti, lituanistiniam švietimui.

 

Fondas – tai pelno nesiekianti organizacija, užregistruota Illinois valstijoje. Fondą administruoja valdyba. Ji atsiskaito 16 asmenų tarybai, kurios trečdalis narių kiekvienais metais perrenkami. Šiuo metu tarybai vadovauja L. Maskaliūnas, valdybai – V. Mikūnas (jis valdybai vadovauja apie 30 metų). Fondas yra išleidęs knygų lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis. Knygų leidimas dabar gerokai sumažėjo, tačiau fondo veikla nerodo pavargimo žymių, nes išmokėjimai ir apyvarta vis didėja.

 

Vydūno fondas yra vienintelis tarp veikiančių fondų, kurio apyvarta neturi lygių: paskolomis pasinaudoja ir studijas baigę studentai jas grąžina fondui, o šis jas vėl panaudoja naujoms paskoloms teigti. Taip kiekvienas doleris išmokamas kelis kartus. Visuomenės suaukoti pinigai nedingsta. Pagrindinės fondo pajamos gaunamos iš kalėdinių atvirukų leidimo. Jų jau išleista milijonas egzempliorių, jie platinami JAV, Kanadoje, Australijoje, paskutiniais metais ir Lietuvoje. Yra ir atskirų aukotojų, kurie paaukojo stambesnes sumas. Pažymėtini Mykolas Žilinskas, gyvenęs Berlyne, Viktoras Sutkus, gyvenęs Vokietijoje, Ona Motiekienė, gyvenusi Kalifornijoje, Akademinis Skautų Sąjūdis ir kiti aukotojai.

 

ParodaVydūno vardu fondas pasivadino mąstytojui su tuo sutikus. Šį vardą fondo nariai garbingai pateisina, nemaža dėmesio skirdami Vydūnui įamžinti, jo idėjoms skleisti, bei raštams leisti. Kol kūrėjo palaikai ilsėjosi Detmolde, fondas apmokėdavo kapo priežiūrą, vėliau finansiškai prisidėjo prie palaikų pervežimo į Lietuvą. Fondo rūpesčiu ir lėšomis išleisti šie Vydūno veikalai: antrasis „Probočių šešėlių“ leidimas (1954), „Vydūno laiškai skautams“ (1978), antrasis vokiškojo veikalo „Vokiečių ir lietuvių santykiai per septynis šimtmečius“ leidimas (1982), „Mano tėvynė“ (1993).Vydūnui daug dėmesio skiriama ir fondo leidžiamame žurnale „Mūsų Vytis“.

 

Fondas rengia Vydūno minėjimus, organizuoja jam skirtas parodas, o Lietuvių kultūros centre Čikagoje įrengė nuolatinę mąstytojui skirtą ekspoziciją. Tarp kasmetinių fondo premijų laureatų – du iš Lietuvos. Penkioliktąja premija 1991 m. pagerbtas buvęs LR AT Pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis, 1992 m. šešioliktąja – Vydūno draugijos pirmininkas Vacys Bagdonavičius.

 

Fondas palaiko glaudžius ryšiu su Lietuvoje veikiančia Vydūno draugija, kartas nuo karto ją paremia finansiškai. Abi organizacijos pasirašė bendradarbiavimo ketinimų protokolą. Už tuos ryšius draugija ypač dėkinga fondo valdybos pirmininkui, savo garbės nariui Vytautui Mikūnui.

 

Ramuva 3. V., 1997. P. 55

Klubai

MesVydūno draugija

 

Basanavičiaus g. 29, 2600 Vilnius, Lietuva.
Telefonas 8-611-81270 (Tomas)
El. paštas tomasstanikas@hotmail.com

 

Draugijos klubai

 

Savarankiškai juridinio asmens teisėmis veikia draugijos skyriai bei klubai, su draugija susieti asociacijos ryšiai. Tokie dariniai yra Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose. Pirmasis klubas įsikūrė Šilutėje, tačiau dabar jo veikla yra nutrūkusi. Jo funkcijas faktiškai atlieka Šilutės viešoji F. Bajoraičio biblioteka ir Kintų Vydūno kultūros centras. 2003 m. rudenį įsisteigė vydūniečių moksleivių būrelis Vilkaviškyje (vadovė mokytoja Vilija Žalienė). Vilniuje veikianti organizacija, būdama viena iš asocijuotų draugijos narių, kartu yra ir jos „skėtis“, atlieka jos veiklos koordinacinę funkciją.

 

Kauno Vydūno klubas

 

1988 metais, kai Sąjūdis pažadino iš pasyvios rezistencijos miego, Lietuvos kultūros fondas, vadovaujamas prof. Č. Kudabos, paskatino kurtis kultūrines draugijas. Tada Kaune, kaip ir Vilniuje, pradėjo darbą Vydūno draugija.[toliau žiūrėti]

 

Klaipėdos Vydūno klubas

 

Vienas pirmųjų tautinio atgimimo židinių Klaipėdoje buvo 1988 metų vasario 27 dieną įsikūręs Vydūno klubas. Sovietmečiu mąstytojas Vydūnas buvo žinomas tik saujelei inteligentų, [toliau žiūrėti]

 

Panevėžio Vydūno klubas

 

Keletą metų Panevėžyje aktyviai veikė miesto knygos bičiulių draugijos filosofinės knygos mėgėjų klubas, pasivadinęs Vydūno vardu [toliau žiūrėti]

 

Šiaulių Vydūno ir Ajurvedos klubas

 

Šiauliuose Vydūno ir Ajurvedos klubas steigiamojo susirinkimo, įvykusio 1995 01 08 (anketos užpildytos 1994 11 27) protokolu NR.1, buvo įkurtas ir 1995 01 23 potvarkiu Nr.38 įregistruotas Šiaulių miesto valdyboje. Buvo 15 narių. [toliau žiūrėti]

 

Šilutės Vydūno klubas

 

Šilutėje 1987 rudenį susibūrė keletas žmonių, žinančių ir norinčių daugiau sužinoti apie Vydūną. Tie žmonės pasivadino Šilutės Vydūno klubu. Iš jų veikliausi buvo. [toliau žiūrėti]

 

I. GARBĖS NARIAI IN MEMORIAM

Lidija Bajoraitė

1890 – 1990

Baltrušaitytė

Birutė Baltrušaitytė-Masionienė
1940 – 1996

Banaitis

Valteris Kristupas

Banaitis

1918 – 1998

Bitlieriuvienė

Monika Bitlieriuvienė

1906 – 1991

Bėčiuvienė

Ona Bėčiuvienė

1938 – 1996

Jonas Gudavičius

1936 – 2003

Bronius Kviklys

1913 – 1990

Labutytė

Ėvė Labutytė-Vanagienė

1938 – 2003

Lankutis

Jonas Lankutis

1925 – 1995

Pranas Mikalauskas

1923 – 1997

Merkelis

Aleksandras Merkelis

1907–1994

Stefa Nosevičiūtė

1926 – 2001

Jakštas

Petras Jakštas

1898 – 1988

Lymantas

Ansas Lymantas

1921 – 2002

Rutmanas

Isakas Rutmanas

… – 2003

Rapolas Serapinas

1904 – 1989

Skėbera

Kazimieras Skebėra

1897 – 2003

Skėrys

Fricas Skėrys

1919 – 1994

Skripkus

Ignas Skripkus

1910 – 1999

Steponas Stulginskis

1908 – 1995

Vladas Vaitiekūnas

1906 – 2002

Vytautas Žemkalnis-

Landsbergis

1893– 1993

Mykolas Žilinskas

1904– 1992

Zunde_Pranas

Pranas Zundė

1923– 2005

Julius Balčiauskas (1918-2008)

Joana Daunienė (1933-2007)

Jonas Gudavičius (1936-2003)

Hansas Masalskis (1924-2006)

Algimantas Masiulis (1931-2008)

Vytautas P. Mikūnas (1922-2007)

Rūta Staliliūnaitė (1938-2011)

Donata Stukaitė (1924-2012)

Rapolas Šaltenis (1908-2007)

Vanda Zaborskaitė (1922-2010)

Vincentas Žemaitis (1928-2015)

Algirdas Patackas (1943-2015)

Danielius Sadauskas (1940-2015)

Vytautas Kaltenis 2016-04-29

Kazimieras Žemgulys (1928-2016)

Gražbylė Venclauskaitė (1912-2017)

Irena Zaleckienė (1928-2017)

Vladas Žuklys (1917-2013)

II. DABARTINIAI  GARBĖS NARIAI

 

Ramūnas Abukevičius ( Vilnius)

Petras Bielskis (Klaipėda)

Rimantas Cibauskas(Klaipėda)

Leonas Ciunis(Vilnius)

Miroslav Danys (Vokietija)

Viktorija Daujotytė(Vilnius)

Bronislovas Genzelis(Vilnius)

Udo-Paul Haase (Vokietija)

Juozas Ivanauskas(Kaunas)

Domas Kaunas(Vilnius)

Algimantas Kirkutis (Vilnius).

Raminta Lampsatytė(Vokietija)

Bronius Makauskas(Vilnius)

Aušra Martišiūtė (Vilnius)

Friedrich Wilhelm Nehl (Vokietija)

Marija Purvinienė (Kaunas)

Martynas Purvinas(Kaunas)

Aldona Ruseckaitė(Kaunas)

Petra Schröder-Heidrich

Leonas Stepanauskas(Vokietija)

Jurgen Storost (Vokietija)

Brita Storost (Vokietija)

Stephan Prinz zur Lippe

Dalia Užpelkienė(Šilutė)

Petras Venslovas(Kaunas)

Aleksandras Žarskus (Kaunas)

Birutė Žemgulienė(Bitėnai)

 

 

 

 

 

 

Valdyba

Asociacijos „Vydūno draugija“ valdybos nariai (nuo 2021 m. kovo 1 d.)

  1. Aušra Martišiūtė-Linartienė (pirmininkė)
  2. Algimantas Eugenijus Jucevičius (pirmininės pavaduotojas)
  3. Nijolė Laurinkienė (pirmininės pavaduotoja)
  4. Jurgita Gedminienė
  5. Eligijus Valskis
  6. Viktoras Justickis

Revizorius Algirdas Sagatas

 

 

Revizijos komisija:

Algirdas Sagatas  alsagatas@gmail.com, tel.: 8-613-70023);

Stanislovas Urbonas, Vilnius, 8 5 2797821;

Jūratė Mikalajūnienė, Vilnius, jurmik13@gmail.com, 8 613 33642.