Vydūno draugija

Vacys Bagdonavičius

    

     Vydūno draugija – visuomeninė kultūros organizacija. Įkurta 1988 XI 5 Vilniuje. Veikia LR ir užsienyje. Vienija besidominčius  Vydūno kūryba ir norinčius prisidėti prie jo atminimo įamžinimo, palikimo studijavimo, propagavimo, idėjų įgyvendinimo.


     Draugija buria dvasinio tautos atgimimo entuziastus ir vydūniškos gyvensenos propaguotojus, organizuoja renginius, stovyklas, telkia visuomenę Vydūno memorialinių vietų tvarkymui, restauravimo ir priežiūros darbams, turi leidybos teisę, organizuoja leidybinį darbą, palaiko ryšius su užsienio vydūnistikos centrais ir asmenimis. Aukščiausias valdymo organas – suvažiavimas (vyksta kas 3 metai). Tarp suvažiavimų draugijai vadovauja taryba, susidedanti iš pirmininko, 2 pavaduotojų, narių ir revizijas komisijos. Ūkines ir finansines operacijas vykdo valdyba. Veikia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Šilutės skyriai. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Mūsų rėmėjai ir bičiuliai

Draugija glaudžiai bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvauja bendrose su jomis akcijose. Ypač glaudūs ryšiai yra su Ramuvos bendrija, Lietuvos Rericho draugija, Lietuvininkų bendrija, Mažosios Lietuvos reikalų taryba, Tautos namų santara, Sveikuolių mokykla Palangoje. Gražiai bendradarbiaujama su Klaipėdos universitetu, Kauno Medicinos universitetu, Šilutės F.Bajoraičio viešąja biblioteka, Kintų Vydūno kultūros centru, Pagėgių ir Šilutės savivaldybėmis, Lietuvių literatūros muziejumi, Klaipėdos viešąja I.Simonaitytės biblioteka.

 

Draugijos veiklą remia Kultūros ministerija, Vydūno fondas (Čikaga), Mažosios Lietuvos fondas (JAV – Kanada), Mažosios Lietuvos lietuvių draugija (Čikaga).

 

Draugijos svetainės internete kūrimą inicijavo ir finansiškai parėmė Giedrius Vaičiulis (JAV).

 

Visiems rėmėjams nuoširdus AČIŪ. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Veiklos kronika

 

2014

2014-10-03 – Vydūno knygos pristatymas Klaipėdoje.

 Spalio 3 dieną Klaipėdos savivaldybės bibliotekos Meno skyriuje vyko Vydūno knygos „Gyvenimas Prūsų Lietuvoje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis“ pristatymas. Šią ir kitas Vydūno draugijos išleistas knygas pristatė vicepirmininkas Tomas Sanikas. Taip pat pranešėjas papasakojo apie vydūniečių kelionę į Detmoldą, kur įvyko paminklo Vydūnui atidengimas. Pasakojimą lydėjo skaidrės. Muzikiniais intarpais renginį papuošė Vydūno gimnazijos fleitininkių duetas. Pristatymo pabaigoje VšĮ „Mažosios Lietuvos kultūra“ direktorus A. Girdzijauskas supažindino susirinkusius su minėtos įstaigos, kurios pagrindinis tikslas – Vydūno paminklo statyba, veikla. Žodį tarė ir šios įstaigos dalininkas A. Švanys, kviesdamas klaipėdiečius prisidėti prie paminklo statybos. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Vydūno fondas Čikagoje

{loadposition straipsnyje}

Mikūnas

Fondas buvo įsteigtas Akademinio Skautų Sąjūdžio pastangomis 1952 03 23 Čikagoje. Jo svarbiausias tikslas buvo teikti paskolas lietuvių studentams. Jos buvo teikiamos Vokietijoje, Lietuvoje, Airijoje, Argentinoje, Havajuose, Meksikoje, Turkijoje, Šveicarijoje, Kanadoje. Iš viso buvo išduota daugiau nei 200 paskolų ir lituanistinių stipendijų . Paskolos yra duodamos studijoms, kurias baigus pinigus reikia grąžinti. Lituanistinių stipendijų gavėjai grąžinti neprivalo. Fondas yra išmokėjęs 560 000 USD, kurių dalis buvo skirta ir knygų leidimui, jaunimo organizacijoms remti, lituanistiniam švietimui.

 

Fondas – tai pelno nesiekianti organizacija, užregistruota Illinois valstijoje. Fondą administruoja valdyba. Ji atsiskaito 16 asmenų tarybai, kurios trečdalis narių kiekvienais metais perrenkami. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Klubai

MesVydūno draugija

 

Basanavičiaus g. 29, 2600 Vilnius, Lietuva.
Telefonas 8-611-81270 (Tomas)
El. paštas tomasstanikas@hotmail.com

 

Draugijos klubai

 

Savarankiškai juridinio asmens teisėmis veikia draugijos skyriai bei klubai, su draugija susieti asociacijos ryšiai. Tokie dariniai yra Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose. Pirmasis klubas įsikūrė Šilutėje, tačiau dabar jo veikla yra nutrūkusi. Jo funkcijas faktiškai atlieka Šilutės viešoji F. Bajoraičio biblioteka ir Kintų Vydūno kultūros centras. 2003 m. rudenį įsisteigė vydūniečių moksleivių būrelis Vilkaviškyje (vadovė mokytoja Vilija Žalienė). Vilniuje veikianti organizacija, būdama viena iš asocijuotų draugijos narių, kartu yra ir jos „skėtis“, atlieka jos veiklos koordinacinę funkciją.

 

Kauno Vydūno klubas

 

1988 metais, kai Sąjūdis pažadino iš pasyvios rezistencijos miego, Lietuvos kultūros fondas, vadovaujamas prof. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

IN MEMORIAM

Lidija Bajoraitė

1890 – 1990

Baltrušaitytė

Birutė Baltrušaitytė-Masionienė
1940 – 1996

Banaitis

Valteris Kristupas

Banaitis

1918 – 1998

Bitlieriuvienė

Monika Bitlieriuvienė

1906 – 1991

Bėčiuvienė

Ona Bėčiuvienė

1938 – 1996

Jonas Gudavičius

1936 – 2003

Bronius Kviklys

1913 – 1990

Labutytė

Ėvė Labutytė-Vanagienė

1938 – 2003

Lankutis

Jonas Lankutis

1925 – 1995

Pranas Mikalauskas

1923 – 1997

Merkelis

Aleksandras Merkelis

1907–1994

Stefa Nosevičiūtė

1926 – 2001

Jakštas

Petras Jakštas

1898 – 1988

Lymantas

Ansas Lymantas

1921 – 2002

Rutmanas

Isakas Rutmanas

… – 2003

Rapolas Serapinas

1904 – 1989

Skėbera

Kazimieras Skebėra

1897 – 2003

Skėrys

Fricas Skėrys

1919 – 1994

Skripkus

Ignas Skripkus

1910 – 1999

Steponas Stulginskis

1908 – 1995

Vladas Vaitiekūnas

1906 – 2002

Vytautas Žemkalnis-

Landsbergis

1893– 1993

Mykolas Žilinskas

1904– 1992

Zunde_Pranas

Pranas Zundė

1923– 2005

 

Julius Balčiauskas (1918-2008)

Joana Daunienė (1933-2007)

Jonas Gudavičius (1936-2003)

Hansas Masalskis (1924-2006)

Algimantas Masiulis (1931-2008)

Vytautas P. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Valdyba

Asociacijos „Vydūno draugija“ valdybos nariai (nuo 2021 m. kovo 1 d.)

  1. Aušra Martišiūtė-Linartienė (pirmininkė)
  2. Algimantas Eugenijus Jucevičius (pirmininės pavaduotojas)
  3. Nijolė Laurinkienė (pirmininės pavaduotoja)
  4. Jurgita Gedminienė
  5. Eligijus Valskis

Revizorius Algirdas Sagatas

Vacys Bagdonavičius, Vydūno draugijos garbės pirmininkas.  vacysbag@gmail.com, tel.:8-689-71300, 8 5 2764692.

 

VYDŪNO DRAUGIJOS TARYBA, išrinkta 2014 m. gruodžio 13 d. įvykusiame Vydūno draugijos suvažiavime:

 

 

Tomas Stanikas, Vydūno draugijos pirmininkas.  tomasstanikas@hotmail.com, tel.: 8-689-80295;

 

Algimantas Jucevičius,  Vydūno draugijos pirmininko pavaduotojas,   info.algis@gmail.com, tel.: 8-687-94513;

 

Juozas Šidiškis,  pirmininko pavaduotojas, Kaunas.  juozas.sidiskis@kmu.lt, tel.: 8-610-07927;

 

Rima Palijanskaitė,  rima.palija@gmail.com, tel.: 8-686-95109;

 

Zenius Jurgelaitis, Panevėžys. zenius.jurgelaitis@gmail.com, 8 61597496;

 

Sigutė Augutienė, Klaipėda.  Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →