Leono Stepanausko sveikinimas Vydūno draugijos suvažiavimui

Aplankiau Leoną  Berlyne š.m. kovo 21 d.

Už poros mėnesių jam sukaks 99 metai.

Sveikata nesiskundžia. Bendrauti su juo

nepaprastai  įdomu. Viskas, apie ką jis kalbėjo,

 pilna išminties ir meilės Lietuvai.

Įrašiau jo neilgą, bet  labai prasmingą

palinkėjimą  vydūniečiams  (Prašom bakštelėti).

Atleiskite, Leonas  tyliai kalba,

bet vistiek paklausykite: tai labai svarbu ir labai įdomu

Tikrai viskas ilgam  liks Jūsų atmintyje

                                                           Viktoras

 

 

 

 

 

Visuotinis Vydūno draugijos narių susirinkimas

Gerbiami Vydūno draugijos nariai,

maloniai kviečiame Jus dalyvauti mišriu būdu organizuojamame Asociacijos Vydūno draugija visuotiniame narių susirinkime. 

Susirinkimo data ir laikas: 2024 m. balandžio 6 d. (šeštadienis), nuo 12:00 val. iki 14:00 val.

Suvažiavimo vieta: Antakalnio g. 6 (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) ir internetinė platforma Zoom

https://us06web.zoom.us/j/82599323947?pwd=dO0wRrsegFiXjXV1aUf2UogINBsUa0.1

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos skyrimas;

  2. Finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas: Finansinės atskaitomybės dokumentai ir veiklos ataskaita (Virgilija Dolgova, Aušra Martišiūtė-Linartienė);

  3. Asociacijos valdybos narių rinkimai;

  4. Asociacijos revizoriaus rinkimai;

  5. Vydūno draugijos garbės narių tvirtinimas;

  6. Kiti klausimai.

Pagarbiai

Vydūno draugijos valdyba

PAMINĖTAS VYDŪNO DRAUGIJOS 35-METIS

 

Lietuvos medicinos bibliotekoje Vilniuje įvyko Vydūno draugijos 35 – mečio paminėjimo vakaras. Jame dalyvavo Vydūno draugijos garbės pirmininkas Tomas Stanikas, šiandieninė draugijos pirmininkė dr. prof. Aušra Marcišiūtė-Linartienė, Nijolė Laurinkienė ir kiti. Renginio metu Vydūno kūrinius ir lietuvininkų dainas atliko solistė Aušra Liutkucė, grupės ,,Kadujo“, Roberta Daugėlaitė, Ramunė Balčiūnienė, vadovė Laura giedotojai, vadovė Eglė Burkšaitytė, studijos Galrneno giedotojos Lukenskienė, Vydūno draugijos skaitovai, vadovė Rita Juodelienė. Susirinkusieji draugijos nariai ir svečiai savo pasisakymuose apžvelgė nueitą draugijos kelią, pasidžiaugė nuveiktais darbais ir aptarė veiklos gaires .

. . . Trumpai apie šios visuomeninės organizacijos veiklą. Draugija įkurta 1988 m., buria dvasinio tautos atgimimo entuziastus ir vydūr.iškos gyvensenos propaguotojus, organizuoja renginius, stovyklas, telkia visuomenę Vydūno memorialinių vietų tvarkymui, restauravimo ir priežiūros darbams, turi leidybos teisę, organizuoja leidybinį da rba, palaiko ryšius su užsienio vydūnistikos centrais ir asmenimis. Veikia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Šilutės skyriai. Kiekvienas iš jų turi savo veiklos barus. Šilutės skyrius tvarko ir įamžina Vydūno gimtinę ir kt. su juo susijusias vietas, Klaipėdos – ieško Vydūno kultūrinės veiklos M.Lietuvoje pėdsakq, Kauno – puoselėja vydūnišką dvasią visuomenės gyvenime, Šiaulių – vydūniškus sveikos gyvensenos principus, Panevėžio – ugdo visuomenės filosofinę kultūrą, Vilniaus – rūpinasi leiėyba ir Vydūno palikimo skleidimu. Draugijos nariai skaito kursus apie Vydūną universitetuose, lankosi mokyklose, skaito paskaitas visuomenei, dalyvauja pilietinėse kitų visuomeninių organizacijų rengiamose akcijose. Prieš daugelį metų šios draugijos steigimo iniciatoriais buvo filosofas, pedagogas Vaclovas Bagdonavičius, knygotyrininkas Domas Kaunas, poetai Marytė Kontrirnaitė ir Virgilijus Gasiliūnas, muziejininkas Dior.izas Varkalis, mok. Saulius Sodonis, kraštotyrininkas Kazys Budginas.

Renginio metu. Valentino Juraičio nuotr.

 

Skaityti toliau: PAMINĖTAS VYDŪNO DRAUGIJOS 35-METIS

Kodėl lietuviai tokie, kokie yra?

Kodėl lietuviai tokie, kokie yra? Kodėl jie nepanašūs nei į vieną kitą tautą? Kur jų nacionalinio charakterio ištakos?

Vydūnas teigė, kad atsakymo reikia ieškoti mūsų protėvių – aisčių gyvenime. Jų pasaulis buvo beribis pirmykštis miškas, kuriame jie gyveno ir su kuriuo buvo susieti daugybe ryšių. Jų begalinis artumas gamtai atvėrė jiems giluminę gamtos išmintį, kuri tapo jų išmintimi ir jų charakteriu.

Apie tai, kaip tai vyko, pasakoja nuostabios Vydūno draugo ir bendražygio  vokiečių kalbininko Viktoro Falkenhahno novelės.  (Norint skaityti, prašome bakstelėti per novelės pavadinimą)

Pirmykštis miškas. Gyvi laiko-miglos debesys

Žvaigždėto dangaus pamokos

Šiltos vasaros saulės pamokos. Šaltos žiemos saulės pamokos

Du žmogaus likimai

Pasaulio sutvėrimas

 

Kviečiame teikti kandidatus Vydūno draugijos premijai

Asociacija Vydūno draugija 2023 m. įsteigė kasmetinę premiją už reikšmingus pastarųjų 2 metų mokslo, meno darbus, kultūrinę veiklą, kuria įamžinamas filosofo, literatūros klasiko, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo Vydūno atminimas, vykdoma jo idėjų mokslinė, kūrybinė, kultūrinė sklaida. Laureatą iš kandidatų slaptu balsavimu renka vertinimo komisija, kurią sudaro Vydūno draugijos valdyba, patvirtina draugijos valdybos pirmininkas. Atrankos kriterijus – mokslinė, meninė, kultūrinė vertė, vydūnistikos darbų tęstinumas.

Kandidatūras premijai gauti Vydūno draugijai iki einamųjų metų gruodžio 31 d. gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Siūlant kandidatą pateikiama rekomendacija ir 2 paskutinių metų kandidato darbų sąrašas. Dokumentus pateikti el. paštu: vydunodraugija@mail.com 

Premija įteikiama minint Vydūno gimtadienį (kovo 22 d.).

Vydūno draugijos valdyba

Tarptautinė Vydūnui skirta konferencija Pagėgiuose

 

2023-08-02 — rugpjūtis 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekojeybės Vydūno viešojoje bibliotekoje prasidėjo vienu iškiliausių metinių renginių – rugpjūčio 1-ąją bibliotekos ir Vydūno draugijos organizuota tarptautine konferencija, į kurią susirinko gausybė Mažosios Lietuvos šviesuolio, rašytojo, filosofo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) kūrybos, minčių, skleistų idėjų sekėjų ir puoselėtojų. Šiemet ši tradicinė konferencija, pavadinta „Vydūnas Lietuvoje, Detmolde ir Europoje“, skirta net kelioms ypač didžią svarbą turinčioms datoms – Vydūno 155-osioms gimimo metinėms, Vydūno draugijos įkūrimo 35-mečiui, Klaipėdos krašto susijungimo su Lietuva ir 1923 metų sukilimo 100-mečiui bei Klaipėdos krašto metams – paminėti. Skaityti toliau: Tarptautinė Vydūnui skirta konferencija Pagėgiuose

Vydūno šviesa Pagėgiuose

Vydūno bibliotekos vadovės pasakojimas „Vydūno šviesa Pagėgiuose“.

Pagėgių savivaldybės biblioteka Vilhelmo Storosto-Vydūno (1868–1953) vardu pavadinta dar tik prieš penkerius metus, bet jau turi su šio filosofo ir humanisto daugialype veikla susijusių tradicijų. Kaip bibliotekoje prasidėjo su šiuo kultūros šviesuliu susijusi veikla, kokie vykdomi nauji Vydūno idėjų įkvėpti sumanymai, pasakoja Milda Jašinskaitė-Jasevičienė. Skaityti toliau: Vydūno šviesa Pagėgiuose

Kvietimas į 2023 Pagėgių konferenciją

2023 m. rugpjūčio 1 d. (antradienį)

KVIEČIAME Į KONFERENCIJĄ

„VYDŪNAS LIETUVOJE, DETMOLDE IR EUROPOJE

skirtą Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, filosofo, publicisto, chorvedžio, švietėjo, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 155-osioms gimimo metinėms,

Vydūno draugijos įkūrimo 35-mečiui,

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos ir 1923 metų sukilimo 100-mečiui bei Klaipėdos krašto metams paminėti.

Programoje:

 

9.30-10.00 val. – sutikimo kava;

10.00-10.15 val. – konferencijos atidarymas. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės Mildos Jašinskaitės-Jasevičienės, Vydūno draugijos pirmininkės prof. dr. Aušros Martišiūtės-Linartienės, Pagėgių savivaldybės mero Vaido Bendaravičiaus sveikinimo žodis;

10.15-10.45 val. naujai leidžiamą knygą „Vydūnas Detmolde ir Europoje“ pasitinkant. Knygos redaktorė, Vydūno vyriausiojo brolio Jono anūkė Brita Storost (Vokietija). Vertėja Rita Šlaitaitė;

10.45-11.15 val. pranešimas Esmingoji ir daiktiškoji būtis“. Mąstytojas, etnologas, rašytojas Aleksandras Žarskus;

11.15-11.30 val. – 2-ojo papildyto leidimo knygos „Kaip tapti saulėtu žmogumi“: Vydūno išmintis jaunimui (2022 m.) pristatymas. Sudarytoja, pratarmės autorė, Vydūno draugijos narė, rašytoja Rima Palijanskaitė;

11.30-11.45 val. – 2023 m. perleistos Vydūno knygos „Sveikata. Jaunumas. Grožė“ (1928 m.) sutiktuvės ir pranešimasVisuomenės sveikatinimo gairės“. Leidinio perleidimo idėjos iniciatorius, pratarmės autorius, Lietuvos sveikuolių sąjungos garbės prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Vydūno idėjų propaguotojas Dainius Kepenis;

11.45-12.00 val. – 2023 m. išleistos Vydūno vieno veiksmo misterijos „Ragana“: visareginčioji deivė sutiktuvės. Pratarmės autorė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė.

Turėsite galimybę įsigyti knygų.

Maloniai laukiame Jūsų Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai)

Bus fotografuojama nuotraukos viešinamos

Informacija telefonais: 8 441 56 040, 57 328.

Informacija: www.pagegiusvb.lt, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka.

 

Organizatorės: Rėmėja Partneris

C:\Users\Asta\Desktop\Logo su bibliotekos užrašu22.png111.png F:\2022-08-04 - Vydūno renginys\Vydūno_draugijos_logo_page-0001-removebg-preview.png

C:\Users\Asta\Desktop\Žiniasklaidos logo\Dirbam_su_siu_sumazintas-removebg-preview.png C:\Users\Asta\Desktop\Žiniasklaidos logo\Savivaldybių_žinios-removebg-preview.pngD:\2022-02-11 - Algimantas Mackus\Konferencija\Regionų naujienos logo-1.pngD:\2022-02-11 - Algimantas Mackus\Konferencija\Pamarys_logo.pngD:\2022-02-11 - Algimantas Mackus\Konferencija\mano-krastas-logo.png

C:\Users\Asta\Desktop\Žiniasklaidos logo\žemaitijos_logo-removebg-preview.png C:\Users\Asta\Desktop\Žiniasklaidos logo\voruta-removebg-preview.png C:\Users\Asta\Desktop\Žiniasklaidos logo\Tauragės_žinios_logo-removebg-preview.pngD:\2022-02-11 - Algimantas Mackus\Konferencija\TAURAGES_KURJERIS_logotipas.png C:\Users\Asta\Desktop\Žiniasklaidos logo\Šilutės_žinios_logo-removebg-preview.png C:\Users\Asta\Desktop\Žiniasklaidos logo\Šilokarčema_logo-removebg-preview.pngInformaciniai rėmėjai:

 

Vydūno draugijos vasaros stovykla

2023 m. liepos 29 – rugpjūčio 4 dienomis

Stovyklavietė „Bitutė“, Nemuno g. 30, Bitėnai, Lumpėnų seniūnija, Pagėgių sav.

Ir Žemgulių sodybos kieme (tik palapinėse), adr.: M. Jankaus g. 1, Bitėnai, Lumpėnų seniūnija, Pagėgių sav.

Mielieji Vydūniečiai, Vydūno draugijos bičiuliai,

Kviečiame registruotis į Vydūno draugijos stovyklą, kuri vyks liepos 29 (šeštadienis) – rugpjūčio 4 (penktadienis) dienomis Bitėnuose.

Jūsų laukia:

kultūrinė programa,

sveiko, holistinio gyvenimo būdo teorija ir praktika,

graži pušyno aplinka ir būtiniausi patogumai (paskaitų salė, atskirame namelyje tualetai, dušai)

maitinsimės vietoje gaminamu sveiku vegetarišku maistu.

Vydūno draugijos nariams, sumokėjusiems nario mokestį už 2023 m.

– už 6 dienas pavedimu yra mokama 210 EUR, jeigu nakvojama nameliuose;

– už 6 dienas pavedimu yra mokama 180 EUR, jeigu nakvojama palapinėje;

arba

– 35 EUR už parą, jeigu stovyklaujama trumpiau nei 6 dienas ir nakvojama nameliuose;

– 30 EUR už parą, jeigu stovyklaujama trumpiau nei 6 dienas ir nakvojome palapinėje;

Ne Vydūno draugijos nariai moka po papildomus 5 EUR parai (240 EUR, jeigu nakvojama nameliuose; 210 EUR, jeigu nakvojama palapinėje).

Mokestį už stovyklą pervesti: Paysera banko sąskaita LT733500010015922336

Paskirtis – „Už Vydūno draugijos stovyklą“.

Nakvynė namelyje „Bitutės“ stovyklavietėje – para 10 EUR. / Vieta savoje palapinėje – para 5 EUR. asmeniui

Patalynė – 4 EUR

Programa – 1 diena 5 EUR

Maitinimas – 1 diena 16 EUR

Norintiems dalyvauti stovykloje, būtina pagal žemiau pateiktą nuorodą užpildyti Vydūno draugijos vasaros stovyklos dalyvio Anketą: 

Vydūno Draugijos 2023-07-29 iki 08-04 d. vasaros stovyklos dalyvio ANKETA (google.com)

Jei susidomėjote stovykla, tai paskubėkite, pirmiau užsiregistravusiems didesnės pasirinkimo galimybės.

Stovykloje būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (nes yra pasienio ruožas).

Taip pat primename, kas dar nepervedėte draugijos nario mokesčio (10 eur.), galite tai padaryti dabar. Draugijos banko sąskaita: Paysera bankas, LT733500010015922336. Pervedimo paskirtis – Nario mokestis.

Kilus klausimams, kreipkitės: el. p.: vydunodraugija@gmail.com , tel.:  +370 682 42579 (Eligijus Valskis), +370 656 68205 (Aušra Martišiūtė-Linartienė).

 

STOVYKLOS PROGRAMA

Šeštadienis (liepos 29 d.) Atvykimo diena

Nuo 12 val. – Registracija, apsigyvenimas ir pasiruošimas veiklai stovyklavietėje „Bitutė“.

15.00-16.00 – Pietūs.

16.00-17.30 – Pasivaikščiojimas po Bitėnų mišką ir apylinkes, susipažinimas.

17.30-19.00Vydūno skaitymai

19.00-20.00 – Vakarienė.

20.00-21.30 – Stovyklos laužas, dainų vakaras, pokalbiai prie arbatos.

22.00 – Tylos metas.

Sekmadienis (liepos 30 d.)

06.30-07.30 – Rytinė mankšta.

07.30-08.00 – Kvėpavimo pratimai, meditacija ir stovyklos tvarkos, programos, metodikų pristatymas.

08.00-09:00Pusryčiai.

09.00-10.00 – Dainų rytas.

10.00-11.00 – Laisvalaikis ir pasiruošimas stovyklos atidarymui.

11.00-12.30 – Stovyklos atidarymas. Vydūno kapo ir Rambyno šventvietės lankymas – padavimų apie

Rambyno kalną skaitymas, giesmės, dainos.

13.00-14.00 – Pietūs.

14.00-16.00Paskaita. Etnologas Aleksandras Žarskus. Žmogus – tai pastanga būti žmogumi

16.00-18.00 – Joga, kvėpavimai, meditacija, atsipalaidavimas.

18.00-19.00 – Vakarienė.

19.00-20.00 – Vydūno skaitymai.

20.00-21.30 – Stovyklos laužas, dainų vakaras, pokalbiai prie arbatos.

22.00 – Tylos metas.

Pirmadienis (liepos 31 d.)

06.30-07.30 – Rytinė mankšta.

07.30-08.00 – Kvėpavimo pratimai ir meditacija.

08.00-09.00 – Pusryčiai.

09.00-10.00 – Dainų rytas.

10.00-11.00Paskaita. Etnologas Aleksandras Žarskus. Gyvybė ir gyvenimas

11.00-12.00Vydūno skaitymai.

12.00-13.00 – Laisvalaikis.

13.00-14.00 – Pietūs.

14.00-16.00 – Žygiai, ekskursijos po Rambyno regioninį parką.

16.00-18:00 – Atstatomoji mankšta, Joga, kvėpavimai, meditacija.

18.00-19.00 – Vakarienė.

19.00-20.00 Paskaita. Viktoras Justickis. Vydūnas apie dorą

20.00-21.30 – Stovyklos laužas, dainų vakaras, pokalbiai prie arbatos.

22.00 – Tylos metas.

Antradienis (rugpjūčio 1 d.)

06.30-07.30 – Rytinė mankšta.

07.30-08.00 – Saulės pasveikinimo pratimas, kvėpavimo pratimai ir meditacija.

08.00-09.00 – Pusryčiai.

09.00-09.30 – Dainų rytas.

09.00-09.30 – Pasiruošimas ir išvykimas į konferenciją Pagėgių sav. Vydūno viešojoje bibliotekoje.

10.00-12.00Konferencija „Vydūnas Lietuvoje, Detmolde ir Europoje“.

12.00-13.00 – Pietūs.

14.00-16.00 – Apsilankymas Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje.

16.00-18.00 – Joga, kvėpavimo pratimai, garsų terapija, juoko procesas, meditacija.

19.00-20.00 – Vakarienė.

19.00-20.00Paskaita. Etnologas Aleksandras Žarskus. Malonumai ir sąmoningumas

20.00-21.00 – Vydūno skaitymai.

20.00-21.30 – Stovyklos laužas, dainų vakaras, pokalbiai prie arbatos.

22.00 – Tylos metas.

Trečiadienis (08-02)

06.30-07.30 – Rytinė mankšta.

07.30-08.00 – Kvėpavimo pratimai ir meditacija.

08.00-09.00 – Pusryčiai.

09:30-10.00 – Dainų rytas.

10.00-10.30 – Kelionė į Kintus.

10.30-12.00 – Ekskursija po Vydūno muziejų.

12.00-13.00 – Pietūs.

13.00-15.00 – Pasivaikščiojimas Kintų miške ieškant Vydūno takų, kuriuose stiprino savo sveikatą.

15.30-17.00 – Kelionė prie Ventės rago ir grįžimas į stovyklą.

19.00-20.00 – Vakarienė.

20.00-21.30 – Stovyklos laužas, dainų vakaras, pokalbiai prie arbatos.

22.00 – Tylos metas.

Ketvirtadienis (08-03)

06.30-07.30 – Rytinė mankšta.

07.30-08.00 – Kvėpavimo pratimai ir meditacija.

08.00-09.00 – Pusryčiai.

09.00-09.30 – Dainų rytas.

09.30-10.30Paskaita. Viktoras Justickis. Vydūnas apie dorą.

11.00-13.00 – Išvyka į Vilkyškius Istorijos inkubatorių, pažintinė ekskursija su Ilona Meire.

13.00-14.00 – Pietūs.

16.00-18.00 – Joga, Joga Nidra, kvėpavimo pratimai, muzikinė meditacija.

18.30-20.00Vydūno skaitymai.

19.00-20.00 – Vakarienė.

20.00-21.30 – Stovyklos laužas, dainų vakaras, pokalbiai prie arbatos.

22.00 – Tylos metas.

Penktadienis (08-04) Išvykimo diena

06.30-07.30 – Rytinė mankšta.

07.30-08.00 – Saulės pasveikinimo pratimas, kvėpavimo pratimai ir meditacija;

08.00-09.00 – Pusryčiai.

09.00-09.30 – Dainų rytas.

09.30-10.30Vydūno skaitymai.

10.30-12.00 – Stovyklos uždarymas ir aptarimas.

12.00-13.00 – Pietūs.

13.00-14.00 – Išvykimas.

Pastaba. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti programą atsižvelgus į gamtos sąlygas ir kitas atsiradusias aplinkybes.

Organizatoriai: Vydūno draugija

 

Vydūno draugijos vasaros stovykla

2023 m. liepos 29 – rugpjūčio 4 dienomis

Stovyklavietė „Bitutė“, Nemuno g. 30, Bitėnai, Lumpėnų seniūnija, Pagėgių sav.

Ir Žemgulių sodybos kieme (tik palapinėse), adr.: M. Jankaus g. 1, Bitėnai, Lumpėnų seniūnija, Pagėgių sav.

Mielieji Vydūniečiai, Vydūno draugijos bičiuliai,

Kviečiame registruotis į Vydūno draugijos stovyklą, kuri vyks liepos 29 (šeštadienis) – rugpjūčio 4 (penktadienis) dienomis Bitėnuose.

Jūsų laukia:

kultūrinė programa,

sveiko, holistinio gyvenimo būdo teorija ir praktika,

graži pušyno aplinka ir būtiniausi patogumai (paskaitų salė, atskirame namelyje tualetai, dušai)

maitinsimės vietoje gaminamu sveiku vegetarišku maistu.

Vydūno draugijos nariams, sumokėjusiems nario mokestį už 2023 m.

– už 6 dienas pavedimu yra mokama 210 EUR, jeigu nakvojama nameliuose;

– už 6 dienas pavedimu yra mokama 180 EUR, jeigu nakvojama palapinėje;

arba

– 35 EUR už parą, jeigu stovyklaujama trumpiau nei 6 dienas ir nakvojama nameliuose;

– 30 EUR už parą, jeigu stovyklaujama trumpiau nei 6 dienas ir nakvojome palapinėje;

Ne Vydūno draugijos nariai moka po papildomus 5 EUR parai (240 EUR, jeigu nakvojama nameliuose; 210 EUR, jeigu nakvojama palapinėje).

Mokestį už stovyklą pervesti: Paysera banko sąskaita LT733500010015922336

Paskirtis – „Už Vydūno draugijos stovyklą“.

Nakvynė namelyje „Bitutės“ stovyklavietėje – para 10 EUR. / Vieta savoje palapinėje – para 5 EUR. asmeniui

Patalynė – 4 EUR

Programa – 1 diena 5 EUR

Maitinimas – 1 diena 16 EUR

Norintiems dalyvauti stovykloje, būtina pagal žemiau pateiktą nuorodą užpildyti Vydūno draugijos vasaros stovyklos dalyvio Anketą: 

Vydūno Draugijos 2023-07-29 iki 08-04 d. vasaros stovyklos dalyvio ANKETA (google.com)

Jei susidomėjote stovykla, tai paskubėkite, pirmiau užsiregistravusiems didesnės pasirinkimo galimybės.

Stovykloje būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (nes yra pasienio ruožas).

Taip pat primename, kas dar nepervedėte draugijos nario mokesčio (10 eur.), galite tai padaryti dabar. Draugijos banko sąskaita: Paysera bankas, LT733500010015922336. Pervedimo paskirtis – Nario mokestis.

Kilus klausimams, kreipkitės: el. p.: vydunodraugija@gmail.com , tel.:  +370 682 42579 (Eligijus Valskis), +370 656 68205 (Aušra Martišiūtė-Linartienė).

 

STOVYKLOS PROGRAMA

Šeštadienis (liepos 29 d.) Atvykimo diena

Nuo 12 val. – Registracija, apsigyvenimas ir pasiruošimas veiklai stovyklavietėje „Bitutė“.

15.00-16.00 – Pietūs.

16.00-17.30 – Pasivaikščiojimas po Bitėnų mišką ir apylinkes, susipažinimas.

17.30-19.00Vydūno skaitymai

19.00-20.00 – Vakarienė.

20.00-21.30 – Stovyklos laužas, dainų vakaras, pokalbiai prie arbatos.

22.00 – Tylos metas.

Sekmadienis (liepos 30 d.)

06.30-07.30 – Rytinė mankšta.

07.30-08.00 – Kvėpavimo pratimai, meditacija ir stovyklos tvarkos, programos, metodikų pristatymas.

08.00-09:00Pusryčiai.

09.00-10.00 – Dainų rytas.

10.00-11.00 – Laisvalaikis ir pasiruošimas stovyklos atidarymui.

11.00-12.30 – Stovyklos atidarymas. Vydūno kapo ir Rambyno šventvietės lankymas – padavimų apie

Rambyno kalną skaitymas, giesmės, dainos.

13.00-14.00 – Pietūs.

14.00-16.00Paskaita. Etnologas Aleksandras Žarskus. Žmogus – tai pastanga būti žmogumi

16.00-18.00 – Joga, kvėpavimai, meditacija, atsipalaidavimas.

18.00-19.00 – Vakarienė.

19.00-20.00 – Vydūno skaitymai.

20.00-21.30 – Stovyklos laužas, dainų vakaras, pokalbiai prie arbatos.

22.00 – Tylos metas.

Pirmadienis (liepos 31 d.)

06.30-07.30 – Rytinė mankšta.

07.30-08.00 – Kvėpavimo pratimai ir meditacija.

08.00-09.00 – Pusryčiai.

09.00-10.00 – Dainų rytas.

10.00-11.00Paskaita. Etnologas Aleksandras Žarskus. Gyvybė ir gyvenimas

11.00-12.00Vydūno skaitymai.

12.00-13.00 – Laisvalaikis.

13.00-14.00 – Pietūs.

14.00-16.00 – Žygiai, ekskursijos po Rambyno regioninį parką.

16.00-18:00 – Atstatomoji mankšta, Joga, kvėpavimai, meditacija.

18.00-19.00 – Vakarienė.

19.00-20.00 Paskaita. Viktoras Justickis. Vydūno žmogus. Kas jis?

20.00-21.30 – Stovyklos laužas, dainų vakaras, pokalbiai prie arbatos.

22.00 – Tylos metas.

Antradienis (rugpjūčio 1 d.)

06.30-07.30 – Rytinė mankšta.

07.30-08.00 – Saulės pasveikinimo pratimas, kvėpavimo pratimai ir meditacija.

08.00-09.00 – Pusryčiai.

09.00-09.30 – Dainų rytas.

09.00-09.30 – Pasiruošimas ir išvykimas į konferenciją Pagėgių sav. Vydūno viešojoje bibliotekoje.

10.00-12.00Konferencija „Vydūnas Lietuvoje, Detmolde ir Europoje“.

12.00-13.00 – Pietūs.

14.00-16.00 – Apsilankymas Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje.

16.00-18.00 – Joga, kvėpavimo pratimai, garsų terapija, juoko procesas, meditacija.

19.00-20.00 – Vakarienė.

19.00-20.00Paskaita. Etnologas Aleksandras Žarskus. Malonumai ir sąmoningumas

20.00-21.00 – Vydūno skaitymai.

20.00-21.30 – Stovyklos laužas, dainų vakaras, pokalbiai prie arbatos.

22.00 – Tylos metas.

Trečiadienis (08-02)

06.30-07.30 – Rytinė mankšta.

07.30-08.00 – Kvėpavimo pratimai ir meditacija.

08.00-09.00 – Pusryčiai.

09:30-10.00 – Dainų rytas.

10.00-10.30 – Kelionė į Kintus.

10.30-12.00 – Ekskursija po Vydūno muziejų.

12.00-13.00 – Pietūs.

13.00-15.00 – Pasivaikščiojimas Kintų miške ieškant Vydūno takų, kuriuose stiprino savo sveikatą.

15.30-17.00 – Kelionė prie Ventės rago ir grįžimas į stovyklą.

19.00-20.00 – Vakarienė.

20.00-21.30 – Stovyklos laužas, dainų vakaras, pokalbiai prie arbatos.

22.00 – Tylos metas.

Ketvirtadienis (08-03)

06.30-07.30 – Rytinė mankšta.

07.30-08.00 – Kvėpavimo pratimai ir meditacija.

08.00-09.00 – Pusryčiai.

09.00-09.30 – Dainų rytas.

09.30-10.30Paskaita. Viktoras Justickis. Vydūnas apie dorą.

11.00-13.00 – Išvyka į Vilkyškius Istorijos inkubatorių, pažintinė ekskursija su Ilona Meire.

13.00-14.00 – Pietūs.

16.00-18.00 – Joga, Joga Nidra, kvėpavimo pratimai, muzikinė meditacija.

18.30-20.00Vydūno skaitymai.

19.00-20.00 – Vakarienė.

20.00-21.30 – Stovyklos laužas, dainų vakaras, pokalbiai prie arbatos.

22.00 – Tylos metas.

Penktadienis (08-04) Išvykimo diena

06.30-07.30 – Rytinė mankšta.

07.30-08.00 – Saulės pasveikinimo pratimas, kvėpavimo pratimai ir meditacija;

08.00-09.00 – Pusryčiai.

09.00-09.30 – Dainų rytas.

09.30-10.30Vydūno skaitymai.

10.30-12.00 – Stovyklos uždarymas ir aptarimas.

12.00-13.00 – Pietūs.

13.00-14.00 – Išvykimas.

Pastaba. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti programą atsižvelgus į gamtos sąlygas ir kitas atsiradusias aplinkybes.

Organizatoriai: Vydūno draugija