Ar Sovetske nukeltas bareljefas Vydūnui bus sugrąžintas Lietuvai?

 

Ar Sovetske nukeltas bareljefas Vydūnui bus sugrąžintas Lietuvai?

Juozas Ivanauskas

2022-08-09 10:59

Vykdydami kilnią Vydūno atminimo lentos išsaugojimo misiją, „Vydūno draugijos“ pirmininkė, prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė ir Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas rugpjūčio 9 dieną išsiuntė kreipimosi raštus Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, ministrui Gabrieliui Landsbergiui bei Rusijos Kaliningrado srities Sovetsko miesto apygardos administracijos vadovui Jevgenijui Makarovui.

DĖL „VYDŪNO DRAUGIJOS“ IR KLAIPĖDOS UNIVERSITETO KREIPIMOS Į RUSIJOS KALININGRADO SRITIES SOVETSKO

MIESTO APYGARDOS ADMINISTRACIJOS VADOVĄ JEVGENIJŲ MAKAROVĄ DĖL VYDŪNO ATMINIMO LENTOS SUGRĄŽINIMO LIETUVAI

Teikiame užklausą, ar LR Užsienio reikalų ministerija neprieštarauja, kad visuomeninė kultūrinė organizacija „Vydūno draugija“ (pirmininkė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė) ir Klaipėdos universitetas (rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas), aktyviai puoselėjantys Vydūno atminimą ir idėjas, kreiptųsi į Rusijos Kaliningrado srities Sovetsko miesto apygardos administracijos vadovą Jevgenijų Makarovą dėl Vydūno atminimo lentos sugrąžinimo Lietuvai.

Vydūno atminimo lenta atsirado „Vydūno draugijos“ iniciatyva ir lėšomis. Palaikant tuometinei LTSR kultūros ministerijai buvo pagaminta ir Tilžėje (Sovetske) prie namo, kuriame kadaise gyveno iškilus Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas, filosofas, dramaturgas, publicistas Vilhelmas Storosta-Vydūnas (1868–1953), 1989 m. gegužę atidengta atminimo lenta su skulptoriaus Antano Žukausko sukurtu mąstytojo skulptūriniu portretu.

Š. m. birželio 27 d. Sovetsko miesto apygardos administracijos vadovo Jevgenijaus Makarovo sprendimu paminklinė lenta nukabinta. Mums nerimą kelia ne tik atminimo lentos su Vydūno bareljefu pašalinimas, bet ir žymaus skulptoriaus A. Žukausko sukurto kūrinio likimas. Ketiname kreiptis dėl atminimo lentos sugrąžinimo į Lietuvą. Atminimo lenta galėtų būti saugoma Vydūno muziejuje Kintų Vydūno kultūros centre. Prašome išsakyti LR Užsienio reikalų ministerijos poziciją šiuo klausimu.

————————————————————————————————–

„Vydūno draugijos“ pirmininkė, prof. dr. Aušra MARTIŠIŪTĖ LINARTIENĖ

Rusijos Kaliningrado srities Sovetsko miesto apygardos administracijos vadovui Jevgenijui Makarovui

KREIPIMASIS DĖL VYDŪNO ATMINIMO LENTOS SUGRĄŽINIMO

Visuomeninė kultūrinė organizacija „Vydūno draugija“ ir Klaipėdos universitetas glaudžiai bendradarbiauja, vienijant besidominčius mąstytojo Vydūno (Vilhelmas Storosta, 1868–1953) idėjomis ir kūryba, ženkliai prisideda prie jo atminimo įamžinimo, palikimo studijavimo, propagavimo bei idėjų įgyvendinimo, Vydūno atminimas Sovetske (Tilžėje) buvo puoselėjamas nuo 1969 m., kai minint 100-ąsias Vydūno metines buvusioje Klauzijaus (vėliau – Lenino) gatvėje 1969 m. liepos 8 d. atidengta memorialinė lenta su užrašu: „Čia 1892–1944 m. gyveno lietuvių rašytojas Vydūnas“. Tai buvo pirmasis pagarbos ženklas Vydūnui, nors ir su faktine klaida, kadangi šiuose namuose šviesuolis gyveno tik nuo 1933 metų.

Minint filosofo 120-ąsias gimimo metines, memorialinė lenta pakeista į naują. Šis projektas įvykdytas „Vydūno draugijos“, vadovaujamos dr. Vaclovo Bagdonavičiaus, iniciatyva ir lėšomis. Palaikant tuometinei LTSR kultūros ministerijai buvo pagaminta ir 1989 m. gegužės 20 d. iškilmingai atidengta atminimo lenta su žymaus skulptoriaus Antano Žukausko sukurtu mąstytojo skulptūriniu portretu ir užrašu rusų ir lietuvių kalbomis: „Šiame name 1933–1944 metais gyveno įžymus lietuvių rašytojas, filosofas, visuomenės veikėjas Vydūnas“. Kadangi

Vydūno atminimo lenta yra sukurta ir pagaminta „Vydūno draugijos“ iniciatyva ir lėšomis, prašome duoti leidimą lentą grąžinti į Lietuvą „Vydūno draugijos“ žinion.

Klaipėdos universiteto rektorius, prof. dr. Artūras RAZBADAUSKAS

———————————————————————————

Birželio 27 dieną Sovetske (Tilžėje), Kaliningrade, buvo nuimta atminimo lenta čia gyvenusiam ir kūrusiam lietuvių rašytojui, filosofui, publicistui, kultūros veikėjui Vilhelmui Storostai – Vydūnui. Apie bareljefo Vydūnui nuėmimą paskelbė Sovetsko miesto apygardos administracijos vadovas Jevgenijus Makarovas, pasidalinęs nukabinimo vaizdo įrašu socialiniame tinkle. Atminimo lenta saugiai ir nepažeidžiant nukabinta nuo namo, kuriame Vydūnas gyveno 15 metų.

Žymusis Lietuvos tautinio atgimimo dalyvis, Mažosios Lietuvos šviesuolis, filosofas Vilhelmas Storosta –Vydūnas gimė 1868 metais Jonaičiuose (Šilutės raj.) rajone. Gyvendamas Vokietijai priklausiusios Rytų Prūsijos lietuviškojoje dalyje, nuo mažens patyrė sudėtingus dviejų tautų – vokiečių ir lietuvių – santykius, parašė daugiau nei 30 dramos kūrinių, skaitė paskaitas tautiškumo tema visoje Lietuvoje. Vydūnas žadino lietuvių tautinį sąmoningumą, ugdė kritinį mąstymą, dėl ko tautai reikia siekti laisvės, kokia yra tautos laisvės prasmė, kaip turi gyventi žmonės, kad būtų gerbiama kitų tautų ir gerbtų save.

Svarbiausi Vydūno idėjas atskleidžiantys filosofiniai veikalai – traktatas „Mūsų uždavinys“, dedikuojamas „Lietuvių tautai, tvirtinančiai savo nepriklausomybę“, (1921), „Tautos gyvata“ (1920), „Sąmonė“, „Žvilgsniai į gyvenimo esmę“ (1936).

1938 metais, artėjant rašytojo 70-mečiui, Vydūnas buvo nacistinės Vokietijos valdžios persekiojamas ir uždarytas į Tilžės kalėjimą. Tačiau pasaulinio masto kultūros veikėjams pareiškus nepasitenkinimą greitai paleistas. 1940 metais Vilhelmas Storosta –Vydūnas buvo pristatytas Nobelio premijai, bet įtempta politinė situacija, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, sukliudė tapti jos laureatu.

 

Vydūno knygų sutiktuvės

                    

                            2022 m. gegužės 31 d. 17 val.

2022 m. gegužės 31 d. 17 val.

Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje, Žygimantų g. 1 vyks Vydūno knygų „Apie Tikėjimą“ ir „Apie gyvenimą ir sveikatą“ sutiktuvės

Renginyje dalyvaus Vydūno draugijos pirmininkė  profesorė Aušra Martišiūtė-Linartienė,  knygų sudarytoja Rima Palijanskaitė, Dainius Razauskas, dr. Tadas Snuviškis

Vydūno dainas ir giesmes atliks dainininkė Aušra Liutkutė,  knygų ištraukas skaitys Rita Juodelienė, bus galima įsigyti leidinių

2021 m. rugsėjo 9 d. Klaipėdos universitete pristatytas NAUJA Rimos Palijanskaitės sudarytas Vydūno kūrybos rinkinys „APIE TIKĖJIMĄ“.

2021 m. rugsėjo 9 d. Klaipėdos universitete pristatytas NAUJA Rimos Palijanskaitės sudarytas Vydūno kūrybos rinkinys „APIE TIKĖJIMĄ“. Skaityti toliau: 2021 m. rugsėjo 9 d. Klaipėdos universitete pristatytas NAUJA Rimos Palijanskaitės sudarytas Vydūno kūrybos rinkinys „APIE TIKĖJIMĄ“.

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

A picture containing person, old, necktie Description automatically generated

Bernardas Aleknavičius

A picture containing text, person, mammal Description automatically generated

Lidija Bajoraitė

1890 – 1990

Baltrušaitytė

Birutė Baltrušaitytė-Masionienė
1940 – 1996

         

Valteris Kristupas Banaitis

1918 – 1998

Bitlieriuvienė

Monika Bitlieriuvienė

1906 – 1991

Stefanija Gedgaudienė

19 _

      Bėčiuvienė

Ona Bėčiuvienė

1938 – 1996

    A person wearing a suit and tie Description automatically generated with low confidence

Jonas Gudavičius

1936 – 2003

              A person wearing a suit and tie Description automatically generated with medium confidence

Bronius Kviklys

1913 – 1990

    Labutytė

Ėvė Labutytė-Vanagienė

1938 – 2003

   Lankutis

Jonas Lankutis

1925 – 1995

           

Pranas Mikalauskas

1923 – 1997

   Merkelis

Aleksandras Merkelis

1907–1994

   A picture containing text, person, person, suit Description automatically generated

Stefa Nosevičiūtė

1926 – 2001

          Jakštas

Petras Jakštas

1898 – 1988

    Lymantas

Ansas Lymantas

1921 – 2002

    Rutmanas

Isakas Rutmanas

– 2003

         A picture containing text Description automatically generated

Rapolas Serapinas

1904 – 1989

      Skėbera

Kazimieras Skebėra

1897 – 2003

   Skėrys

Fricas Skėrys

1919 – 1994

     Skripkus

Ignas Skripkus

1910 – 1999

      

Jonas Trinkūnas

1939 -2014

    A person wearing a mask Description automatically generated with low confidence

Vladas Vaitiekūnas

1906 – 2002

    A statue of a person Description automatically generated with medium confidence

Steponas Stulginskis

1908 – 1995

     

Ksavėra Vaištarienė

19 –

 

  

Vytautas Žemkalnis-

Landsbergis

1893– 1993

   A person wearing a suit and tie Description automatically generated with medium confidence

Mykolas Žilinskas

1904– 1992

 

 

V. Kaltenis

Zunde_Pranas

Pranas Zundė

1923– 2005