2021 m. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

(Pavyzdinė veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Asociacija Vydūno draugija

(ūkio subjekto pavadinimas)

191768181, Verkių 5a-11, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-05-18 Nr. 1

(data)

(Eurais)

Eil. Nr. Straipsniai Pastabų Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs

ataskaitinis laikotarpis

I. PAJAMOS 4041 879
1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 3541 21
2. Finansavimo pajamos 500 858
2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos
2.2. Kitos finansavimo pajamos 500 858
3. Kitos pajamos
II. SĄNAUDOS 4041 879
1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina 3332 6
2. Kitos sąnaudos
3. Veiklos sąnaudos 709 873
3.1. Pardavimo 583
3.2. Darbuotojų išlaikymo
3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)
3.4. Patalpų išlaikymo
3.5. Ryšių
3.6. Transporto išlaikymo
3.7. Turto vertės sumažėjimo
3.8. Kitos veiklos 126 873
3.9. Suteiktos labdaros, paramos
3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
IV. PELNO MOKESTIS
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Vydūno draugijos pirmininkė Aušra Martišiūtė Linartienė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens (parašas) (vardas ir pavardė)
pareigų pavadinimas)