Pelno-Nesiekianciu-balanso-forma 2021

(Pavyzdinė balanso forma)

Asociacija Vydūno draugija

(ūkio subjekto pavadinimas)

191768181, Verkių 5a-11, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2021 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2022-05-18 Nr. 2

(data)

(Eurais)

TURTAS Pastabų

Nr.

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs

ataskaitinis laikotarpis

A. ILGALAIKIS TURTAS
I. NEMATERIALUSIS TURTAS
1. Patentai, licencijos
2. Programinė įranga
3. Kitas nematerialusis turtas
II. MATERIALUSIS TURTAS
1. Žemė
2. Pastatai ir statiniai
3. Mašinos ir įrengimai
4. Transporto priemonės
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
6. Nebaigta statyba
7. Kitas materialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS
1. Po vienerių metų gautinos sumos
2. Kitas finansinis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 12401 5158
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS

VYKDYTI SUTARTYS

683 3737
1. Atsargos 683 3737
2. Išankstiniai apmokėjimai
3. Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 415 415
1. Pirkėjų įsiskolinimas 415 415
2. Kitos gautinos sumos
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
1. Trumpalaikės investicijos
2. Terminuoti indėliai
3. Kitas trumpalaikis turtas
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 11303 1006
TURTAS, IŠ VISO 12401 5158
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabų

Nr.

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs

ataskaitinis laikotarpis

C. NUOSAVAS KAPITALAS 3091 3091
I. KAPITALAS
II. PERKAINOJIMO REZERVAS
III. KITI REZERVAI
IV. VEIKLOS REZULTATAS 3091 3091
1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas 3091 3091
D. FINANSAVIMAS 9310 2067
1. Dotacija
2. Tiksliniai įnašai
2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
2.2. Kiti tiksliniai įnašai
3. Nario mokesčiai
4. Kitas finansavimas 9310 2067
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Finansinės skolos
2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
2. Finansinės skolos
3. Skolos tiekėjams
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR

ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

12401 5158
Vydūno draugijos pirmininkė Aušra Martišiūtė Linartienė
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba (parašas) (vardas ir pavardė)
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)