Mokslinė-praktinė konferencija Lietuvos Respublikos Seime „VYDŪNAS ŠIUOLAIKINIAM LIETUVOS VALSTYBINGUMUI“

 

Š. m. birželio 28 d. 15–17 val. Seimo Konferencijų salėje (III rūmai) vyks

Mokslinė-praktinė konferencija Lietuvos Respublikos Seime
„VYDŪNAS ŠIUOLAIKINIAM LIETUVOS VALSTYBINGUMUI“

Skaityti toliau: Mokslinė-praktinė konferencija Lietuvos Respublikos Seime „VYDŪNAS ŠIUOLAIKINIAM LIETUVOS VALSTYBINGUMUI“

MARTĄ RAIŠUKYTĘ IR VYDŪNĄ SIEJO VERTYBĖS IR PANAŠUS GYVENIMO BŪDAS

 

 Dr. Angelė ŠARLAUSKIENĖ

     Po nepriklausomybės paskelbimo Didžioji Lietuva pamažu atidalinėja skolas Mažajai Lietuvai. 1989 metais įkurta Mažosios Lietuvos reikalų taryba (MLRT) nepamiršta priminti nei savajai, nei tarptautinei bendruomenei kartais nelabai patogių su šiuo praeityje Lietuvos etniniu kraštu susijusių problemų. Skaityti toliau: MARTĄ RAIŠUKYTĘ IR VYDŪNĄ SIEJO VERTYBĖS IR PANAŠUS GYVENIMO BŪDAS

Vydūno kūrybinės ir kultūrinės veiklos bendražygė Marta Raišukytė

Rima PALIJANSKAITĖ

     Martai Augustei Raišukytei (1874–1933) – Vydūno bendražygei ir talkininkei – šiemet sukanka 140. Ji gimė 1874 m. gruodžio 10 d. Mocviečiuose, Pakalnės apskrityje (dabar – Ostrovnoje, Kaliningrado sritis). Tėvai turėjo nemažą ūkį, bet rasdavo laiko ir savišvietai, skaitymui, tad ir Marta anksti išmoko skaityti. Pradžioje ji mokėsi namuose bei kaimo mokykloje, o vėliau – Tilžės vidurinėje mergaičių gimnazijoje. M. Raišukytė buvo susipažinusi su garsiausiais pasaulio grožinės literatūros kūriniais, domėjosi filosofija, menu, o ypač – lietuvių liaudies dainomis, tautodaile. Tėvui sunkiai susirgus ir pardavus ūkį, šeima 1892 m. rudenį išsikėlė į Tilžę. Tėvas netrukus (1893 m.) mirė. Netrukus susirgo ir motina, kuria Marta labai rūpinosi iki jos mirties 1916 m.

     Prieš šimtmetį Mažojoje Lietuvoje, o ypač Tilžėje, Marta Raišukytė buvo gerai žinoma – dalyvavo daugumoje visų čia veikusių kultūrinių lietuvių draugijų veikloje. Taip pat garsėjo savo austomis tautinėmis juostomis, savo mintimis spaudoje apie lietuvių tautodailę, juostų audimą, jų nešiojimo ir dovanojimo tradiciją. Žymi buvo ir Martos praktikinė veikla įkuriant rankdarbių ir audimo kursus, organizuojant įvairių rankdarbių parodas. 1913 –1914 m. ji buvo „Prūsų lietuvių savaitraščio“ redaktorė ir leidėja, o nuo 1920 m iki pat savo mirties 1933 m. vadovavo prūsų lietuvių moterų draugijai.

     Šiandien ji labiau žinoma turbūt tik tiems, kurie yra prisilietę prie Vydūno biografijos ar Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo istorijos. Su Vydūno vardu susijusi jos kultūrinė bei leidybinė veikla lėmė jai didesnį pripažinimą. Kaip tik Mažosios Lietuvos filosofo ir kultūrininko Vydūno dėka išliko svarbiausieji jos biografiniai faktai ir kelios nuotraukos – netrukus po jos mirties išleidusiam bendražygei atminti knygelę „Rožės ir lelijos“. Šios Vydūno knygos pobūdis specifinis – tekstai įvardyti „raudomis“. Joje dominuoja gyvenimo ir mirties apmąstymo, paskutinių Martos gyvenimo dienų ir jos laidotuvių temos. Čia taip pat rašoma ir apie jos asmenybę bei kultūrinę veiklą. Tai tarsi rašytinis M. Raišukytės būties ir veiklos įprasminimo paminklas.

     Kelių Tilžės giedotojų draugijos narių iniciatyva ir vadovaujant Martai, 1901 m. buvo įkurta Vydūno knygoms leisti leidykla „Rūta“. Leidyklos pavadinimu M.Raišukytė pasirinko ir savo literatūrinį pseudonimą – juo ji pasirašinėjo savo straipsnius ir vertimus. Mirus keliems leidyklos iniciatoriams, knygų leidyba teko rūpintis beveik vien M. Raišukytei ir pačiam Vydūnui. Pradžioje ji Vydūno rankraščius perrašinėdavo ranka, vėliau įsigijo spausdinimo mašinėlę. Ji skaitydavo ir parengtų spaudai leidinių korektūras. Iki Pirmojo pasaulinio karo Vydūno knygas ji rėmė ir finansiškai, naudodama savo tėvų palikimo lėšas. M. Raišukytės vadovaujama leidykla „Rūta“ leido beveik vien Vydūno prirašytus žurnalus, atvirukus su Tilžės giedotojų draugijos veikla susijusiais vaizdais bei Vydūno eilėmis, išleido apie pusšimtį mąstytojo knygų. Po karo, dėl markės infliacijos, M.Raišukytė  šio palikimo neteko ir atsidūrė ties visiško skurdo riba. Tačiau, nepaisant šių praradimų, ji ir toliau rūpinosi Vydūno knygų leidyba, aktyviai veikė įvairiuose Tilžės lietuvių kultūrinės veiklos baruose.

     M. Raišukytė Vydūno kūrybai turėjo didelę įtaką. Ji puikiai žinojo apie jo kūrybines sėkmes ir nesėkmes, išsakydavo arba parašydavo savo pastabas apie rašomas ar jau parašytas Vydūno dramas. Ji pati tapo beveik visų idealių jo dramų moterų personažų prototipu. Vydūno teigimu, daug Martos minčių apie moteris išsako jo dramų herojės. Vėliau Vydūnas minėjęs, kad ir pats savo minčių apie moteriškąjį žmoniškumą nuo Martos minčių dažnai jau neatskiriąs. Kelių dramų įvadinėse pastabose M. Raišukytei išreiškiama padėka, išryškinama jos reikšmė jo kūrybai, nes Marta labai vertino jo dramas ir tuo tarsi skatino kurti. Akivaizdu, kad Marta buvo ne tik Vydūno bendražygė, bet ir jo mūza bei artimiausia dvasinė bičiulė.

     Vydūnas ir M. Raišukytė buvo labai artimi savo pasaulėžiūra, vertybėmis ir gyvenimo būdu. Tuo nesunku įsitikinti, susipažinus su M. Raišukytės straipsniais bei vertimais: ji vertė religinius tekstus, Getės poeziją, išvertė pedagoginį J. Pestalocio romaną „Lynardas ir Gertrūda“. Tą taip pat liudija ir amžininkų atsiminimai. Itin iškalbinga yra M. Raišukytės gyvenimo tikslą – savosios esmės, žmoniškumo puoselėjimą – atspindinti vizija „Atsivėręs žvilgis“, kurią aprašė ir knygoje „Rožės ir lelijos“ publikavo Vydūnas. Knygoje jis pamini ir daugiau dvasinių M. Raišukytės gebėjimų, pvz., jos regėjimo dovaną – gebėjimą suvokti žmogaus gyvenimo turinį, jo esmę. Amžininkų atsiminimuose apie M. Raišukytę išryškinami tie Martos siekiai, kurie buvo svarbiausi ir Vydūnui, pirmiausia – žmoniškumo vyravimo asmenybėje svarba.

M.Raišukytė šiandien

    Šių metų gruodžio 13 dieną Vydūno draugijos organizuotoje Martos Raišukytės 140-osioms gimimo metinėms skirtoje konferencijoje Vilniaus Mokytojų namuose buvo prisiliesta prie įvairių M. Raišukytės kultūrinės bei kūrybinės veiklos barų ir jos sąsajų su Vydūnu, jo kūrybiniu palikimu.

     Profesorė Viktorija Daujotytė išskyrė Vydūno moteriškumo sampratos fenomeną: mąstytojas moters gyvenimo pilnatvę pirmiausia sieja su moteriškojo žmoniškumo sklaida gyvenime, o ne tik su moters kaip motinos funkcija, kas XX a. pradžioje buvo įprasta.

Literatūrologė profesorė Aušra Martišiūtė į Martą Raišukytę pažvelgė kaip į Vydūno mūzą, palikusią jo dramose itin ryškų pėdsaką: idealių moterų paveikslai dramose – tai dvasinis pačios Martos pasaulis, jos mintys.

Etnologė dr. Irma Šidiškienė praskleidė kiek mažiau žinomą Martos Raišukytės veiklos sritį – tautinių kostiumų bei vaidybai skirtų rūbų kūrimą, tautinių juostų specifiką: straipsniuose Marta rašė apie juostų audimą, kasdienius ir šventinius moters rūbus, kritikavo sveikatai kenkiančias moterų rūbų bei batų madas ir puoselėjo moterų pasitikėjimą savo individualiu estetiniu skoniu, patarė remtis ne kitataučių, bet mūsų pačių senolių tautiškų rūbų tradicijomis. Rima Palijanskaitė į Martą Raišukytę pažvelgė kaip į moterų judėjimo pradininkę Mažojoje Lietuvoje ir vertėją, spaudos darbuotoją bei leidėją.

Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ Vilniaus skyriaus vadovas Vytautas Gocentas pažvelgė į itin reikšmingą Mažosios Lietuvos kultūros indėlį Didžiajai Lietuvai, išreikšdamas viltį, kad M.Raišukytės ir kitų šio krašto žmonių indėlis bus įvertintas, o jų atminimas bus tinkamai pagerbtas. Kintų Vydūno kultūros centro direktorė

Rita Tarvydienė savo pasisakyme pasidalino tuo, kokių gandų apie Vydūną ir Martą Raišukytę vedini atvyksta į muziejų žmonės, kokius klausimus pateikia: muziejininkė pažvelgė ir į Vydūno kasdienybę, kurioje buvo itin svarbi ir jo bendražygė Marta Raišukytė, ir jo žmona Klara Fulhazė, kurią po mirties savo laiškuose labai šiltai, su dėkingumu yra prisiminęs Vydūnas.

     Konferencijos organizatorė R.Palijanskaitė išreiškė viltį, kad iki Martos Raišukytės 150-ųjų gimimo metinių šie pranešimai bus papildyti, turbūt dar gims nauji – jie padės įdėmiau pažvelgti ir tinkamai įvertinti Vydūno bendražygės indėlį jo kūrybai ir lietuvių kultūrai.

    Apibendrinantį žodį tarė Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. Vacys Bagdonavičius. Pasidžiaugęs kitų išsakytomis mintimis, ir taręs, jog nieko daugiau neturįs pasakyti, visgi kiek netikėtai pažvelgė į Vydūno ir Martos Raišukytės dvasinę bičiulystę ir Martos įtaką Vydūnui. Jų lemtingo susitikimo metu 1895 m. vasario mėn. Tilžėje Martai buvo 21, o Vydūnui – 27 metai. Tų pačių metų rudenį Vydūnas įsteigė Tilžės lietuvių giedotojų draugiją, į kurios veiklą aktyviai įsijungė Marta. V. Bagdonavičius priminė, kad savo publikacijas, vertimus Marta pradėjo skelbti pirmoji, tad būtent jos pavyzdys Vydūną galėjo paskatinti pradėti rašyti. Pasak V. Bagdonavičiaus, iki jų susitikimo mąstytojo Vydūno dar nebuvo (!), ir jie dvasiškai augo ir brendo kartu. Ši netikėta Vacio Bagdonavičiaus mintis privertė suklusti – moters (Martos) įtakos vyro (Vydūno) asmenybės brandai pripažinimas pasirodė itin nuoširdus ir drąsus. Atsiverčiu Martos atminimui skirtą (tuoj pat po jos mirties 1933 m.) išleistą Vydūno knygą „Rožės ir lelijos“. Išties, juk pats Vydūnas apie tai rašė: „Dalyvavo [Marta Raišukytė] Giedotojų draugijoje o toliau ir mano kūrimo darbuose. Ir čia aiškėjo, ką likimas norėjęs. Dvasinis mūsų gyvumas galėjo šviesėti ir reikštis. Ir sandarbiavime buvo gražaus šventumo. O kad jis kartais ir apsiūkė, vis naujai giedrėjo dvasios-sielos dangus.“ Šioje knygoje Vydūnas rašo, jog Marta prieš mirtį pakartojo, ką buvo sakiusi anksčiau – jog pirmą kartą jį pamačiusi jau žinojo, „kad mudum likimo bus užduotas svarbus uždavinys, kurį teks draugiškai spręsti“.

     Martai Raišukytei skirtoje konferencijoje skambėjo Klaipėdos Vydūno gimnazijos vokalinio mergaičių ansamblio, vadovaujamo mokytojos Daivos Lukoševičienės, atliekamos dainos ir kanklių garsai. Pranešėjų mintis apie M. Raišukytę palydėjo Magės monologai iš Vydūno dramos „Pasaulio gaisras“, kuriuos deklamavo LMTA teatro ir kino fakulteto, vaidybos ir režisūros katedros vaidybos I kurso studentė Gabrielė Ladygaitė (kurso vadovas prof. Jonas Vaitkus).

Įspūdingą M. Raišukytės viziją „Atsivėręs žvilgis“ skaitė LMTA scenos kalbos dėstytoja Rita Juodelienė.

     Renginio pabaigoje buvo įteikta pirmoji Vydūno draugijos ir Vydūno fondo (JAV, Čikaga) įsteigta premija už baigiamąjį bakalauro darbą vydūnistikos tema Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto absolventei Skaistei Austėjai Budrevičiūtei. Atsiimdama premiją mergina teigė, jog ji Vydūną pažinojo jau seniai – savo mamos dėka, ir jį labai vertino. Baigiamąjį darbą ji norėjusi rašyti būtent iš vydūnistikos, nors jai kaip vokiečių filologijos specialybės studentei pasirinkimas buvęs ribotas. Ji apsidžiaugė, radusi temą, kuri susijusi su vokiečių kalba ir Vokietija. Parašyto ir puikiai įvertinto Austėjos darbo tema – Vydūno veikalo „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ recepcija Lietuvoje ir Vokietijoje. Paklausta, ką jai reiškia Vydūnas šiandien, Austėja atsakė: „vydūnistika – tai tarsi magnetinis laukas, persmelkiantis visą prie jo prisilietusiojo gyvenimą, mąstymą ir pasaulėjautą. Bet, kad turėtų tokį poveikį, Vydūno mintys turi atliepti paties žmogaus savijautą ir daugiau ar mažiau įsisąmonintas nuostatas. Tuomet jos tampa atsakymu į ilgesingą žmogaus širdies šauksmą – ilgesingą troškimą darnos, tvarkos, šviesos kūrybos, grožio“.

     Renginys, prasidėjęs Vydūno „Lietuvių giesme“, buvo baigtas solisto Danieliaus Sadausko atliekamomis Vydūno dainomis, akomponuojant kompozitorei Jūratei Baltramiejūnaitei.

Kartu solistas pasveikino visus su artėjančiomis šventėmis – įspūdinga kalėdine daina…

Nuotraukų autorius – Tomas Stanikas

© Šilainės sodas, 2014-12-17

Skaityti toliau: Vydūno kūrybinės ir kultūrinės veiklos bendražygė Marta Raišukytė

„Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“

 

PSICHOEMOCINĖ SVEIKATA, STRESO VALDYMAS

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

2013 m. kovo 22 d.

ŠVYTURIO ARENOJE

Dubysos g. 20, Klaipėda

 

P R O G R A M A

 

9.00 – 10.00 Dalyvių registracija / Registration of Participants /

 

 

10.00 – 10.45 KONFERENCIJOS ATYDARYMAS / OPENING OF THE CONFERENCE /

 

 

10.00 – 10.20 Klaipėdos miesto jaunimo centro choreografijos studijos „Inkarėlis “ koncertas

 

Algimantas Kirkutis, LR Sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų prezidentas

 

Dangutė Mikutienė, LR Seimo Sveikatos reikalų pirmininkė

 

Vytenis Andriukaitis, LR Sveikatos apsaugos ministras

 

Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos miesto meras

 

Vaidutis Laurėnas, Klaipėdos universiteto rektorius

 

Vacys Bagdonavičius, Vydūno draugijos įkūrėjas

 

 

10.45 – 12.15 PLENARINIS POSĖDIS / PLENARY SESSION /

 

Pirmininkaujantys /Chairmen/:

A. Razbadauskas, KU ir J. Asadauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės

 

10.45 – 11.00 Klaipėda – PSO sveikų miestų tinklo aktyvus dalyvis/ Klaipėda is active member of WHO Healthy Cities Network./ A. Razbadauskas¹, N. Istomina², ¹Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto profesorius, dekanas, Klaipėdos miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas, ²Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė.

 

11.00 – 11.15 Naujoji biologija: psichoemocinė sveikata ir sveika mityba./ NewBiology. Psychoemotional Health and Medical Nutrition./ B. Clement, Direktor of Hippocrates Health Institute, USA.

 

11.15 – 11.30 A. Mintys ir sveikas gyvenimo būdas./ Mind and Healthy Livestyle/ A. Kirkutis, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto profesorius.

 

11.30 – 11.45 Lėtinių neinfekcinių ligų valdymas – racionalumas prieš konsumerizmą medicinoje./ Management of noncommunicable diseases – rationality or medical consumerism./

A. Jurgutis, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto profesorius.

 

11.45 – 12.00 Tarpsektorinis bendradarbiavimas Rusijos federacijos sveikų miestų tinkle/ Intersectoral collaboration of the Member – cities of the Association „Healthy cities, districts and settlements“./ T.E. Šestakova, Director of the Russian Association „Healthy cities, districts and settlements“, HCP coordinator in Cherepovets, PhD, head, Russia.

 

 

12.00 – 13.00                      Pertrauka / Break /, parodų ir mugės apžiūra

 

 

1 Sekcija / Workshop 1 /

VYDŪNO SKAITYMAI: KŪRYBOS IR VEIKLOS KONTEKSTAI 

 

Pirmininkaujantis / Chairmen /:

R. Palijanskaitė

 

13.00 – 13.20 Genealoginės Vydūno ištakos./ Genealogical Origins of Vydūnas./ V. Bagdonavičius.

13.20 – 13.30 Diskusijos.

 

13.30 – 13.50  Vydūnas ir vokiečių mistika: tikėjimas ir dvasinė bei psichoemocinė sveikata./ Vydūnas and German Mysticism: Faith and Spiritual, Psychoemotional Health./ R. Palijanskaitė.
13.50 – 14.00  Diskusijos.

 

14.00 – 14.20 Sveikata ir tikyba Vydūno filosofijoje./ Health and Faith in Vydūnas Philosophy./ T. Stanikas.

14.20 – 14.30  Diskusijos.

14.30 – 14.50  Vydūnas apie psichinę emocinę sveikatą ir stresą./ Vydūnas on Psychological, Emotional Health and Stress./ K. Vaištarienė.

14.50–15.00  Diskusijos.

 

 

2 Sekcija / Workshop 2 /

PSICHOEMOCINĖ SVEIKATA. STRESO VALDYMAS /PSYCHO-EMOTIONAL HEALTH. MANAGEMENT OF SRESS/

 

1 dalis /Part 1/

 

13.00 – 13.30 Likimas ir Vydūnas./The Fate and Vydūnas./J. Brėdikis. Akademikas (LSMU).

 

13.30 – 14.00 Naujoji biologija: psichoemocinė sveikata ir sveika mityba./ New Biology. Psychoemotional Health and Medical Nutrition./ B. Clement, JAV.

 

14.00 – 14.30 Оценка качества пиявок, используемых в гирудотерапии./ Dėlių kokybės vertinimas naudojamas hirudoterapijoje./ O. Kamenev, Rusija.

 

14.30 – 15.00 Emocinė sveikata per Vedų astrologiją./Emotional Health through Vedic Astrology./ A. Chakraborty, Indija.

 

 

15.00 – 15.15 Pertrauka / Break/

 

 

2 dalis /Part 2/

 

15.15 – 15.35 Nozologija ir fenomenologija medicinoje. Kūno, dvasiniai ir psichologiniai aspektai./ Nosology and Phenomenology in Medicine: Spiritual and Psychological Aspects of Body/. O. Bulanov, Holistinės medicinos institutas.

 

15.35– 15.55 Fizinis krūvis – vaistas. Fizinio krūvio receptai. K. Linkus, medicinos sporto gydytojas.

 

15.55 – 16.15 Fizinio aktyvumo pagrindimas arba receptas fiziniam krūviui./ The Theoretical and Practical Physical Activity Justification o rEexercise Prescription./ V. Kavaliauskas, Lietuvos edukologijos universitetas.

 

16.15 – 16.35 Streso atsiradimo priežastys ir šalinimo metodai Rytų tradicijų sampratoje./ Stress Couses and Disposal Methods in Conception of the Eastern Tradicijon./ D. Ražauskas, Ajurvedos akademijos lektorius.

 

16.35 – 16.50 Pirtis – sveikatos ir ilgaamžiškumo šaltinis./ Pirtis – Source of Health and Longevity/. R. Rasiukas, Lietuviškos pirties bičiulių draugija.

 

 

2.1. Sekcija /Workshop 2.1./

MENŲ TERAPIJOS  METODAI  STRESO  SUVALDYMUI

 

Pirmininkaujantis/Chairmen/:   

J. Sučylaitė, KU

 

1 dalis /Part 1/

 

13.00 – 13.10. Streso, nerimo sutrikimų ir depresijos sąsajos bei profilaktikos galimybės. /Interface Between Stress, Anxiety and Depression. Opportunities for Prevention/ J. Sučylaitė, KU.

 

13.10 – 13.30. Kelias į savęs pažinimą (praktinis dvasingumo mokymasis grupėje) /The Way to Know the Self (Experience grou.) J. Sučylaitė, KU.   

 

13.30 – 13.35 Stresas ir asmenybė/ Stress and Personality/. B. Krikščionaitytė.

 

13.35 – 13.55. Relaksacijos pratimų technikos demonstravimas/ The Demonstration of Relaxation Techniques/ (praktinis) B. Krikščionaitytė.

 

13.55 – 14.10 muzikos  terapijos  poveikis  pagyvenusių  žmonių  sveikatai  valdant  stresą / The  Effects  of Music Ttherapy  for  Older  People  in  Managing  Stress/ D. Vitkuvienė, KU.

 

14.10 – 14.25 Etninė kultūra ir jos terapiniai meninės raiškos būdai reabilitacijoje./Ethnic Culture and its Therapeutic Artistic Expression/. R. Vildžiūnienė, R. Radžiuvienė.

 

14.25 – 14.40 Ryšio tarp streso ir psichoemocinės būsenos / sveikatos valdymas./ Relationship‘s Between Stress and Psychoemotional State / Health Management/ E. Vitkienė, KU.

 

14.40 – 14.55 Meno terapijos elementai Lietuvos teatre/ The Elements of the Art Therapy in Lithuanian Theatre/ J. Grigaitienė.

 

 

14.55– 15.15  Pertrauka /Break/

 

 

2 dalis /Part 2/

 

15.15 – 15.30 Brėkštanti vydūno filosofinės sveikatos sampratos aušra./The Breaking Dawn or Vydunas’s Philosophical Conception of Health/ A. Butavičienė.

 

15.30 – 15.45 Dauno sindromu sergančių vaikų reabilitacija: ergoterapijos ir muzikos terapijos galimybės./ Down Syndrome Children’s Rehabilitation: Occupational Therapy and Music Therapy Opportunities./ M. Bruner.

 

15.45 -16.00 Sutrikusio intelekto vaikų reabilitacija ir integracija į visuomenę: laisvalaikio programa (videofilmas). R. Ivonytė, M. Bruner.

 

16.00 – 16.30 Šokio šaknys, dvasinės ir fizinės sveikatos balansas: šokio terapijos mediciniai aspektai./The roots of Dance. The Balance between  Spiritual and Physical Health. Medical Aspects of Dance therapy/ (praktinis demonstravimas) R. Bielskienė, V. Daujotas. 

 

16.30 -16.50. Dailės terapeuto patirtis. /Art Therapists‘ Experience./ (video) M. M. Leliūgienė.

Diskusijos, sekcijos darbo apibendrinimas.

 

 

2.2. Sekcija /Workshop2.2/

„NUODUGNUS IŠGIJIMAS VYKSTA IŠ VIDAUS, IŠ DVASIOS-SIELOS PUSĖS“ (VYDŪNAS)

 

Pirmininkaujantis  /Chairmen/:

V.Zablockis

 

1 dalis /Part 1/

 

13.00 – 13.20 Neįgaliųjų socialinio dalyvavimo ir psichoemocinės sveikatos patirtys: žvalgomojo tyrimo rezultatai. J. Ruškė.

 

13.20 – 13.40  Sahadža jogos meditacijos poveikis streso valdymui./ Sahaja Yoga Meditation’s Effect for Stress Management/ A. Norbutaitė, L. Prochorova, Sahadža Joga Lietuva Asociacija.

 

13.40 – 14.00  Stresas ir jo valdymo būdai./ Stress Management Technique/ A. K. Melnikovaitė, S. Puškorius, V. Stankus, KU

 

14.00 – 14.20 Vaikų, turinčių klausos sutrikimą, psichoemocinės sveikatos stiprinimas./ Psycho-Emotional Health Promotion of Children with Hearing Impairement/ I. Balčiūnaitė, Klaipėdos m. Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė  mokykla.

 

14.20 – 14.40 Dvasinis energetinis gydymas ateities kartoms./ Treatment Spiritual Energy for Future Generations/ V. Zablockis, Metafizikos daktaras.

 

 

14.40 – 15.00  Pertrauka /Break/

 

 

2 dalis /Part 2/

 

15.00 – 15.20 Optimalios mitybos formulės beieškant./ In Ssearch for an Optimal Nutrition Formula/. E. Grigutė, A. Mockus, KU

 

15.20 – 15.40 Savitaiga – tiesiausias kelias žmogaus dvasiniam tobulėjimui ir gerai sveikatai./Autosuggestion is the Bestimplement for Personal Spiritual Development  and Good Health/. E. Eitmantė, A. Tamašauskas, KU.

 

 

2.3. Sekcija /Workshop2.3./

REFLEKSOTERAPIJOS AKTUALIJOS: NATŪRALIOJI MEDICINA – PSICHOEMOCINĖ SVEIKATA

 

Pirmininkaujantis /Chairmen/:   A. Maruška, Lietuvos akupunktūros, manualinės ir tradicinės, Medicinos gydytojų asociacija,

 

14.00 – 14.20 Psichoemocinio streso-distreso fiziologinė struktūra ir išsivystymo stadijos – diferencijuota prevencija ir gydymas, panaudojant natūralias priemones bei įvairias refleksoterapines, akupunktūrines technologijas. A. Esertas, Kaunas.

 

14.20 – 14.40 Sa-am akupuntūra (konstitucinis metodas iš Korėjos) ir psichoemocinės sveikatos palaikymas. A. Maruška , A. Maruškos klinika,Vilnius

 

14.40 – 15.00 „Transserfingas“- neurolingvistinė technika psichosomatinių ir emocinių reakcijų harmonizavimui. A. Maruška, A.Safin, A. Maruškos klinika,Vilnius.

 

15.00 – 15.20 Kompiuterinės pulso diagnostikos (pagal TKM) panaudojimas  akupunktūros klinikoje. A. Maruška, A.Safin, A. Maruškos klinika,Vilnius.

 

 

15.20 – 15.40  Pertrauka /Break/

 

 

2.4. Sekcija /Workshop 2.4./

FITOTERAPIJOS GALIMYBĖS GERINANT PSICHOEMOCINĘ SVEIKATĄ

 

Pirmininkaujantis /Chairmen/:  

D. Kunčienė

 

13.00 – 13.20 Žmogaus ir medžio  draugystė./ Friendship Between Man and Tree/. Knygos „Šaknies slaptis“  pristatymas. D. Kunčienė, Žolinčių akademijos  prezidentė.

 

13.20 – 13.40 Arbatų  gamyba  ekologiniame  vaistažolių  ūkyje. J. Balvočiutė, provizorė-farmakognostė.

 

13.40 – 14.10 Psichoemocinė sveikata. Arbatos apeiga./Rites and Rituals of the Psycho-Emotional Health. Tea Ceremony/. R. Daugelavičius, Žolinčių akademija.

 

14.10 – 14.30 Balkoniniai augalai: sveikos aplinkos formuotojai./ Balcony Plants: a Healthy Environment Moulder/. A. M. Olšauskas, KU.

 

14.30 – 14.45 Kai kurie Vakarų Europos natūraliosios medicinos aspektai./ Some Aspects of the Natural Medicine in Western Europe/. I. Blužaitė, LSMU, Kaunas.

 

14.45 – 15.10 Putinas ir šermukšnis-sodybų puošmena, širdies atgaiva./ Snowball Tree and Rowan as Decorations for Rarmstead and Refreshment for Heatr/. J. Danelienė, žolininkė, Žolinčių akademija.

 

15.30 – 16.00 Bičių produktai – psichoemocinės sveikatos gerinimui. Dalia Stasytytė-Bunevičienė (Vilniaus universiteto ligoninė „Santariškių Klinikos), Jūratė Jankauskienė, Dalia Jarušaitienė (Sveikatos mokslų universitetas), D. Vasiliauskas (Lietuvos Apiterapeutų Asociacija).

 

16.00 – 16.20 Vaistingųjų ir benykstančiųjų augalų tausojimas ir dauginimas./ Preservation and Propagation of Medicinal and Endangered Plant./ A. Svirskis.

Diskusijos

 

 

2.5. Sekcija / Workshop 2.5./

 

Pirmininkaujantis /Chairmen/:

D. Viršilas

 

13.00 – 13.30  Energijos Transformacija Ekosąmonėje. D.Viršilas

 

13.30 – 14.00  Ekokaimų vaidmuo įgyvendinant darnios plėtros principus Baltijos jūros regione.  Ž. Gedminaitė-Raudonė, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto tyrėja.

 

14.00 – 14.30 Lietuvos ekogyvenviečių bei ekobendruomenių patirtis ir vystimasis. L. Žmuida, Ekogyvenviečių sąjungos Aktyvistų lyderis.


14.30 – 15.00 Žmogus ir gamta. Konfliktai ir sugyvenimas Pajūrio Regioniniame Parke.
E. Paplauskas, Pajūrio Regioninio Parko Direkcijos vyriausias ekologas.

 

15.00 – 15.30 Baltijos jūra – ar ji yra mūsų gyvybės šaltinis? A. Kubilūtė, G. Garnaga, Aplinkos apsaugos agentūra, Jūrinių tyrimų departamentas.

 

15.30 – 16.00 Filmo apie 10 Europoje esančių ekobendruomenių gyvenimą “A NEW WE” demonstravimas. S. Wolf, Austria

 

 

3 Sekcija / Workshop 3 /

VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKSLO NAUJIENOS /THE NEWS OF PUBLIC HEALTH SCIENCE /

 

1 dalis /Part 1/

 

Pirmininkaujantys /Chairmen/:

A. Jurgutis, KU ir R. Stukas, VU

 

13.00 – 13.15 Klaipėdos miesto gyventojų gyvensenos ypatumai: psichoaktyvių medžiagų

vartojimo paplitimas./ Features of Lifestyle of Klaipėda City Residents: Spread of Psychoactive

Substance Use./ R. Perminienė, N. Istomina, I. Pačiauskaitė, D. Drungilienė, KU.

 

13.15 – 13.30 Darbuotojų motyvai ir patirtis, siekiant profesinių ligų nustatyto./ Worker‘s motivation and experiences in seeking recognition of an occupational disease./ L. Pilipavičienė1, R. Venckienė1, R. Jankauskas1, P. Vasilavičius1, A. Jurgutis2, 1Higienos institutas, 2KU.

 

13.30 – 13.45 Visuomenės sveikatos specialistų, šeimos gydytojų ir pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų požiūris į tarpusavio bendradarbiavimą./ The public health specialist‘s, family doctor‘s and head’s of primary health care institutions attitude towards mutual collaboration./ S. Kutkaitė, R. Gurevičius, Higienos Institutas.

 

13.45 – 14.00 Lyderystės ugdymas tarp visuomenės sveikatos specialistų: LEPHIE projekto vaidmuo./ Leadership development among public health specialists: the role of
LEPHIE Projec
t./ M. Stankūnas1,2, S. Sauliūnė1, L. Šumskas1, K. Czabanowska3, 1LSMU, 2Griffitho universitetas, Australija, 3Maastrichto universitetas, Nyderlandai.

 

14.15 – 14.30 Antibiotikų išrašymo netolygumai Klaipėdos apskrityje./ Differences in antibiotic prescription in Klaipeda region./ I. Anužytė1, A. Jurgutis¹, K. Saukantas¹, I. Butienė¹, I. Bumblienė¹ ², 1KU, ²Klaipėdos jūrininkų ligoninė.

 

14.30 – 14.45 Miesto abiturienčių vitamino D kiekis./ Vitamin D level in town school graduates females./ L. Zabulienė¹,², S. Barakauskas3, J. Urbonienė4, R. Stukas5, ¹Reumatologijos, traumatologijos–ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika, VU, ²VšĮ Antakalnio poliklinika, 3UAB Laboratorija „Medicina Practica“, 4Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė, Vilniaus Universitetinė ligoninė „ Santariškių klinikos, 5Visuomenės sveikatos institutas, VU.

 

 

14.45 –15.00 Pertrauka / Break/

 

 

2 dalis /Part 2/

 

Pirmininkaujantys /Chairmen/:

R. Jankauskas, Higienos Institutas ir B. Strukčinskienė, KU

 

15.00 – 15.10 Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas./ Quality of life, emotional status and help accessibility to women experienced violence in close environment./ L. Stonienė1, V. Aguonytė1,2, L. Narkauskaitė1, 1Higienos Institutas, 2VU.

 

15.10 – 15.20 Sveikatos kultūros konceptualizavimo problemos ir perspektyvos vaikystės fenomeno kontekste./ Adolescents Health Consciousness in the Context of Health Education Resistance./ J. Grubliauskienė, R. Vaičekauskaitė, KU.

 

15.20 – 15.30 Darbuotojų periodinių sveikatos patikrinimų įvertinimas šeimos gydytojų požiūriu./ The evaluation of workers‘ periodic health examinations from the viewpoint of family physicians./ E. Jegelevičienė, R. Venckienė, R. Jankauskas, Higienos institutas.

 

15.30 – 15.40 Lietuvos darbuotojų sveikatos priežiūros funkcijas vykdančių specialistų kompetencijų vertinimas./ Evaluation of the competencies of specialists performing occupational health care functions in Lithuania./ R. Eičinaitė – Lingienė1, R. Venckienė1, R. Markevičė1, J. Kartunavičiūtė1, K.Poderienė2, V. Januškevičius3, 1Higienos institutas, 2LSU, 3LSMU.

 

15.40 – 15.50 Infekcijų ir antibiotikų vartojimo valdymas Lietuvos senų žmonių globos įstaigose./ Infection control and antibiotic usage in long term care facilities for elderly in Lithuania./ R. Markevičė, A. Sinkevičiūtė, R. Valintėlienė, Higienos institutas.

 

15.50 – 16.00 Slaugytojos restruktūrizuojamose ligoninėse: santykių dinamika, būsenos ir elgesio strategijos pokyčių metu./ Nurses in hospitals under restructuring: Dynamics of relationships, emotional states and strategies of actions./ T. Jasiukevičiūtė, B. Pajarskienė, Higienos institutas.

 

16.00 – 16.10 Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų burnos higienos būklė ir su burnos sveikata susijusi gyvenimo kokybė./ Oral hygiene status and oral health-related quality of life among parents of preschool children./ J. Andruškienė, I. Iždonaitė-Medžiūnienė, B. Einars, R. Abunevičius, KVK.

 

16.10 – 16.20 Psichikos sveikatos personalo saugumo darbe lyginamoji analizė tarp pirminio ir antrinio lygmens psichikos sveikatos priežiūros įstaigų./ The comparative analysis of staff safety between primary and secondary level of mental health care institutions./ N. Šiupšinskienė, R. Vainauskas, KU.

 

16.20 – 16.30 Psichoemocinių veiksnių sąsajos su sergančiųjų išemine širdies liga gyvenimo kokybe./ The aim of the study was to evaluate associations between psychoemotional factors and HRQoL in CAD patients./ M. Staniūtė, J. Brožaitienė, R. Bunevičius, LSMU.

 

16.30 – 16.40 Klaipėdos rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos ypatumai fizinio aktyvumo aspektu./ Life style and health in preschool cildren in Klaipeda district: focus on physical activity./ V. Strukčinskaitė, N. Tarvydienė, B. Strukčinskienė, KU.

 

16.40 – 16.50 Mokomosios programos poveikis moterų po krūties vėžio operacijos gyvenimo kokybei./ Training program on women after breast cancer operations quality of life./ E. Noreikatė, R. Bagdonas, KU.

 

16.50 – 17.00 Klaipėdos miesto ir rajono dešimtos klasės mokinių gyvensenos veiksnių ir kūno masės indekso rodiklio sąsajos./ Associations between life style factors and body mass index in 10th form schoolchildren in Klaipeda (city and district)./ G. Neverdauskaitė, I. Pačiauskaitė, B. Strukčinskienė, KU.

 

 

4 Sekcija / Workshop 4 /

KLAIPĖDA – SVEIKAS MIESTAS / KLAIPĖDA – HEALTHY CITY /

 

1 dalis /Part 1/

 

Pirmininkaujantys /Chairmen/:

N. Istomina, KU ir I. Pačiauskaitė, Klaipėdos miesto savivaldybė

 

13.00 – 13.15 Sveiko miesto koncepcija./ Concept of Healthy City./ ¹N. Istomina, ²A. Razbadauskas, ¹Klaipėdos miesto savivaldybės Asmens sveikatos priežiūros komisijos pirmininkė, ²Klaipėdos miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas.

 

13.15 – 13.30 Klaipėdos miesto žmonių gyvensenos ypatumai bei požiūris į sveikatą ir jos priežiūrą./Lifestyle characteristics of Klaipėda city population and their approach to health and health care./ I. Pačiauskaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė.

 

13.30 – 13.45 Klaipėda – sveikas miestas: istorija ir dabartis./ Klaipėda – healthy city: history and present time./ V. Valevičius, Klaipėdos miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistas.

 

13.45 – 14.00 Fizinio aktyvumo skatinimas Klaipėdos mieste./ Promotion of physical activity in Klaipėda city./ D. Skabickaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro atstovė.

 

14.00 – 14.15 Klaipėdos miesto mokyklų aplinkos testavimo dėl narkotinių medžiagų rezultatai ir analizė./ Results and analysis of the environment testing at Klaipeda city schools./

D. Butkienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistė, N. Istomina, Klaipėdos miesto savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkė.

 

14.15 – 14.30 „Nieks kits čia nekaltas“./ “Nobody has fault“./ I. Kontenytė, I. Jankauskaitė, G. Stonytė, 8a klasės mokinės, R. Borta, mokytoja metodininkė, Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinė mokykla.

 

14.30 – 14.45 Kvapų vertinimas gyvenamosios aplinkos ore: galimybės ir naujovės. /Odours evaluation in the air of living environment: opportunities and innovations./ A. Keblas, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos vadovas.

 

 

14.45 – 15.00 Pertrauka / Break /

 

 

2 dalis /Part 2/

 

Pirmininkaujantys /Chairmen/:

R. Perminienė ir D. Butkienė, Klaipėdos miesto savivaldybė

 

15.00 – 15.15 Modernios judėjimo technologijos amžėjantiems./ Modern mobility technologies for aging./ A. Kaveckas, Biomedicinos mokslų magistras, kūno kultūros mokytojas – ekspertas.

 

15.15 – 15.30 Klaipėdos  Pajūrio vietos bendruomenės ir seniūnaičių veikla „Sveiko miesto“ kontekste./ The activities of Pajūrio community in the context of Healthy City./ S. Liekis, Klaipėdos Pajūrio vietos bendruomenės tarybos pirmininkas.

 

15.30 – 15.45 Холистический подход к здоровью, психологическая адаптация и профилактика – культура 3 го тысячелетии./ K. Razumocki, L.G.Goriana, International Academy of Culture Security, Ecology, and Health, Ukraina

 

15.45 – 16.00 Slaugytojus skatinančios aplinkos kūrimas./ The development of Nursing environment./ V. Lebedeva, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Klaipėdos regiono direktorė.

 

16.00 – 16.15 Грудное вскармливание –  мечты и реальность./ Breastfeedingdreams and reality./ M.E. Boshkova, K.M. Strelnikova, Baltijos federalinis universitetas Kanto vardo, Rusijos Federacija

 

16.15 – 16.30 Development of educative methodological manual for the blood circulation in the uterus-placenta-fetus system for the medical softwares of diagnostic ultrasound./ D Zabolotov, D, Karasiova, I. Stepanyan, V. Izranov , Baltijos federalinis universitetas Kanto vardo, Rusijos Federacija

 

16.30 – 16.45 Comparative analysis of methods for diagnosis and treatment of patients with a diagnosis of „atrial fibrillation“ in medical institutions of Kaliningrad (Kaliningrad District Hospital) and Klaipeda (Mariners HOSPITAL)./ V.O. Chukhleba , A.I. Vyariev, M.N. Sabelnikova , Baltijos federalinis universitetas Kanto vardo, Rusijos Federacija.

 

16.45 – 17.00 Diskusijos / Discussion /

 

 3 sekcijos stendinių pranešimų sąrašas / Workshop 3, List of Posters/

Pacientų su implantuotu elektrokardiostimuliatoriumi mokymo poreikis, slaugytoju požiūriu./ The demand of training patient with implanted electrical pacemakers, nurses’ approach./ A. Smagurienė, D. Drungilienė, I. Vasyliūtė, V. Mockienė, KU.

 

Hemodializuojamų pacientų gyvenimo kokybės analizė./ Analysis of quality of life of hemodialysis patients./ N. Kuchareva, O.Rugevičienė, I. Vasyliūtė, V. Mockienė, KU.

 

Rytų Aukštaitijos kaimo gyventojų gyvenimo kokybė./ Quality of life of rural population in region of the East Aukštaitija./ U. Augustinaitė 1, M. Butikis2, 1Higienos Institutas, 2VU.

 

Žmonių, patyrusių stuburo traumą, socialinio palaikymo svarba streso įveikai./ The importance of social support for people’s stress relief after spinal injury./ B. Kreivinienė, I. Spiriajevienė, KU.

 

Gydytojų patirtis ir požiūris į prevencinių programų įgyvendinimą Lietuvoje./ Practice and attitude of national preventive programmes implementation among primary care physicians in Lithuania./ A. Eigirdaitė, V. Kanapeckienė, G. Petronytė, V. Jurkuvėnas, Higienos Institutas.

 

Restruktūrizuojamose lietuvos ligoninėse dirbančių slaugytojų subjektyvi sveikata./ Subjective health of nurses working in hospitals under restructuring./ J. Kaliatkaitė, B. Pajarskienė, Higienos Institutas.

 

Psichikos sveikatos slaugytojų darbinės aplinkos veiksniai, susiję su pacientų smurtu: literatūros apžvalga./ Mental health nurses’ workplace factors related with patients’ violence: a literature review./ V. Kuodytė, B. Pajarskienė, Higienos Institutas.

 

Mokomosios programos poveikis pagyvenusių žmonių savarankiškumui./ The impact of an education programme on elderly independence./ M. Montvydaitė, G. Žiliukas, V. Mockienė, KU.

 

Vadovų, kolegų, pacientų ir jų artimųjų psichologinis smurtas prieš gydytojus Lietuvos ligoninėse./ Psychological violence against physicians by managers, coworkers, patients and their relatives in lithuanian hospitals./ B. Pajarskienė, R. Jankauskas, I. Misevičienė, Higienos Institutas.

 

Gyventojų informuotumas apie prevencines programas ir dalyvavimo jose patirtis./ Awareness and participation in screening programmes among Lithuanian adult population./ G. Petronytė, V. Kanapeckienė, A. Eigirdaitė, V. Jurkuvėnas, Higienos Institutas.

 

Perdegimo sindromo raiška slaugytojo profesinėje veikloje./ The expression of burnout syndrome in professional nursing./ ¹J. Petkevičienė, ¹L. Šakienė, ²N. Istomina, ¹KVK, ²KU.

 

Slaugytojų patiriamo smurto priežastys stacionare./ Reasons of violence experienced by nurses at inpatient facilities./ A. Labutytė, L. Šakienė, A. Mažionienė, KVK.

 

Antimikrobinio atsparumo valdymo regioninis modelis./ Regional model for control of antimicrobial resistance./ A. Sinkevičiūtė, R. Markevičė, R. Valintėlienė, Higienos Institutas.

 

Prieš smurtą nukreiptų veiksmų dažnis psichologinį smurtą patyrusių darbuotojų darbovietėse./ The frequency of anti-violence actions at workplaces where employees were victims of psychological violence./ I. Vėbraitė¹, B. Pajarskienė¹, J. Andruškienė ², A. Jurgutis², ¹Higienos institutas, ²KU.

 

Nursing peculiarities before and after liver echinococosis surgery./ M. Kušleikaitė1, Z. Ažubalienė2, KU1, Vilnius University Santariškes Hospital2.

 

Analysis of neonatal cardiac intensive care from nursing attitude/. D.Liukaitienė2, M. Kušleikaitė1, KU1, Vilnius University Santariškes Hospital Cardiac Surgery clinics2.

 

Sveikatos stiprinimo programos darbo vietose./ Workplace health promotion programs./ T. Matevičiūtė, S. Vičaitė, R. Eičinaitė – Lingienė, Higienos Institutas.

 

Rizikos veiksnių valdymo analizė sergant širdies ir kraujagyslių ligomis./ The analysis of risk management of patients with heart and vascular disease./ N. Šostakienė, J. Laurinskaitė, Klaipėdos jūrininkų ligoninė.

 

Paslaugų kokybės vertinimas Klaipėdos Jūrininkų ligoninės fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje./ Service quality assessment Seamen’s hospital of Klaipeda physical medicine and rehabilitation department./ A. Jakienė, N. Šostakienė, Klaipėdos jūrininkų ligoninė.

 

Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių pacientų konsultavimo ir motyvavimo paslaugų diegimas bendruomenės slaugytojų praktikoje./ Implementation of motivational counseling services for patinets with chronic noncommunicable diseases in community nurse’s practice./ A. Jurgutis, V. Juknevičiūtė, I. Būtienė, J. Grubliauskienė, L. Kraniauskas, KU.

 

 

Knygų pristatymas ir diskusijos apie Vydūno paminklą Klaipėdoje

 

2012 m. birželio 29 dieną Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Meno skyriuje vyko Vydūnui skirtas renginys, jį pradedant kanklių garsais (kanklėmis grojo ). Bibliotekoje buvo pristatytos paskutiniosios Draugijos išleistos Vydūno knygos. Tai faksimiliniai Vydūno knygų leidimai: filosofiniai ir sociologiniai traktatai Sąmonė ir Tautos gyvata, dramos Vergai ir dykiai, Laimės atošvaita, Piktoji gudrybė… Šį gausų paskutiniųjų metų knygų kraitį pristatė jos iniciatorius, vienas aktyviausių draugijos narių, jos vicepirmininkas Tomas Stanikas ir dramoms įžanginius žodžius parašiusi Draugijos pirmininkė Rima Palijanskaitė.

 

Antrojoje dalyje diskusiją apie paminklo Vydūnui Klaipėdoje reikalingumą bei jo viziją pradėjo Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos skyriaus atstovai – Arūnas Trukanas ir Algimantas Švanys. Į diskusiją aktyviai įsijungė Lietuvininkų bendrijos atstovai, Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė, priekuliškė mokytoja ir rašytoja Edita Barauskienė ir kiti klaipėdiškiai.

Renginio pabaigoje, karštas diskusijas dėl paminklo Vydūnui Klaipėdoje praskaidrino dainingosios vydūnietės klaipėdiškės. Susirinkusieji neskubėjo skirstytis, nes visi buvo pertekę minčių. Braškėmis iš savojo sodo vaišino priekuliškė Edita, o klaipėdiškės – pačių keptu pyragu…

Po renginio Antanas Stanevičius sumanė į Klaipėdą atvykusiems vydūniečiams parodyti renginio metu minėtą Atgimimo aikštę ir kažkada numatytą Mažosios Lietuvos kultūros veikėjų skulptūrų parką – dabar čia stūkso tik didieji vartai…