AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021 METŲ GRUODŽIO 31 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2022 m. gegužės mėn. 18 d.

Kaunas

Bendroji dalis

Asociacija „Vydūno draugija“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Asociacija

„Vydūno draugija“ yra įregistruota 1996 m. liepos mėn. 18 d.

Asociacija „Vydūno draugija“- nepolitinė organizacija, bendraujanti ir koordinuojanti savo veiklą tiek su vyriausybinėmis, tiek nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje.

Vydūno draugija yra savanoriška, savarankiška visuomeninė, nesiekianti pelno kultūros organizacija, vienijanti besidominčius mąstytojo kūryba ir norinčius prisidėti prie jo atminimo įamžinimo, palikimo studijavimo, propagavimo bei idėjų įgyvendinimo tautos gyvenime.

Asociacijoje „Vydūno draugija“ darbuotojų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Apskaitos politika

Bendrosios nuostatos

Asociacijos „Vydūno draugija“ buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama vadovaujantis apskaitos politikos metodikomis LR finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.

Asociacijos „Vydūno draugija“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Viešosios įstaigos apskaitą tvarko MB VIP Apskaita.

Finansavimas

Asociacijos „Vydūno draugija“ finansavimo būdai:

 • tiksliniai įnašai;
 • anoniminė parama;
 • kitas finansavimas.

Asociacijoje „Vydūno draugija“ tiksliniais įnašais laikoma valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių bei fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti.

Tiksliniai įnašai pripažįstami ir parodomi apskaitoje, jei jie atitinka šiuos požymius:

 • Asociacija „Vydūno draugija“, kaip organizacija, gaunanti tikslinių įnašų, pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas;
 • yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti.

Asociacijoje „Vydūno draugija“ finansavimas laikomas panaudotu tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta

kompensuotomis.

Asociacija „Vydūno draugija“ detalizuoja reikšmingas finansavimo straipsnių sumas aiškinamojo rašto pastabose (lentelėse).

Pajamos

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos Asociacijos „Vydūno draugija“ apskaitoje pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pajamomis laikomas tik Asociacijos „Vydūno draugija“ ekonominės naudos padidėjimas.

Pajamos už suteiktas paslaugas laikomos uždirbtomis ir turi būti rodomos finansinėje atskaitomybėje, jei Asociacijos „Vydūno draugija“ pirkėjui suteiktos visos paslaugos (sutartyje numatyta jų dalis), o didelių papildomų sąnaudų ar nuostolių, susijusių su šių paslaugų teikimu, tikimybė menka.

Asociacijoje „Vydūno draugija“ pagal vykdomos veiklos specifiką kitos pajamos pripažįstamos suteikus paslaugas, pardavus prekes.

Sąnaudos

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos Asociacijos „Vydūno draugija“ apskaitoje ir parodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos tada, kai faktiškai patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų išmokėjimą.

Sąnaudos Asociacijoje „Vydūno draugija“ apskaitoje turi būti pripažįstamos įvykdžius šias sąlygas:

 1. sąnaudomis gali būti pripažinta išlaidų dalis, susijusi su parduotų prekių (produkcijos) pagaminimu arba paslaugų suteikimu;
 2. sąnaudos turi būti susijusios su Asociacijos „Vydūno draugija“ turto naudojimu ar kitų juridinių asmenų teikiamomis paslaugomis arba Asociacijos „Vydūno draugija“ įsipareigojimų kitiems juridiniams asmenims didėjimu, ir šie įsipareigojimai turi būti patikimai įvertinti;
 3. Asociacijos „Vydūno draugija“ pajamos, susijusios su tam tikrų išteklių naudojimu, bus uždirbamos per keletą būsimųjų ataskaitinių laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, apskaitoje taikomi netiesioginiai sąnaudų pripažinimo bei įtraukimo į apskaitą būdai (ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija);
 4. per ataskaitinį laikotarpį Asociacijos „Vydūno draugija“ patirtos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jei jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų.

Skirto ir panaudoto tikslinio finansavimo dalis, susijusi su programos (paramos) tikslų įgyvendinimu, vadinama kompensuotomis sąnaudomis. Asociacija „Vydūno draugija“ apskaitoje išskiriamos tokios kompensuotų (kompensuojamų) sąnaudų grupes:

 • Panaudota parama;
 • Panaudoti tiksliniai įnašai ;
 • Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai.

Asociacijos „Vydūno draugija“ sąnaudos priskiriamos atskiriems tikslams ir programoms atsižvelgiant į Finansavimo dokumentus.

Asociacijos „Vydūno draugija“ sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, grupuojamos taip:

 • Asociacija su įvairių programų įgyvendinimu susijusias sąnaudas grupuoja pagal projekte ar sutartyje nurodytus požymius;
 • Jei projekte ar sutartyje nenurodyti sąnaudų grupavimo požymiai, asociacija grupuoja sąnaudas pagal bendras taisykles.

Asociacija „Vydūno draugija“ teikiama parama ir labdara apskaitoma tokia tvarka:

 • paramos dokumentuose nurodyti duomenis apie konkrečius paramos ir (arba) labdaros gavėjus;
 • paramos dokumentuose nurodyti duomenis apie paramos dalyką;
 • paramos dokumentuose nurodyti duomenis apie paramos vertę.

Asociacijos „Vydūno draugija“ paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos tik išlaidų dalimi, susijusia su paslaugų teikimo pajamomis. Paslaugų teikimo sąnaudos turi būti pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos ir pajamos už suteiktas paslaugas.

Asociacija „Vydūno draugija“ detalizuoja reikšmingas sąnaudų straipsnių sumas veiklos rezultatų ataskaitoje. Asociacija „Vydūno draugija“ detalizuoja finansavimo panaudojimą pagal atskiras programas aiškinamojo rašto

pastabose (lentelėse).

Ilgalaikis materialusis turtas

Materialusis turtas Asociacijoje „Vydūno draugija“ priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:

 1. Asociacija „Vydūno draugija“ ketina jį naudoti ilgiau nei vienus metus;
 2. Asociacija „Vydūno draugija“ pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
 3. Asociacija „Vydūno draugija“ gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
 4. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, Asociacijoje „Vydūno draugija“ nustatytą kiekvienai turto grupei;
 5. Asociacijai „Vydūno draugija“ yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

Asociacijoje „Vydūno draugija“ ilgalaikiam materialiajam turtui taip pat priskiriamas gautas, bet dar nepradėtas naudoti ar nebaigtas komplektuoti ilgalaikis materialusis turtas. Toks ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas atskirai. Balanse jis įtraukiamas į ilgalaikio materialiojo turto atitinkamus straipsnius.

Asociacijoje „Vydūno draugija“ ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Pastarasis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o vėliau apskaitomas perkainota verte.

Asociacija „Vydūno draugija“ savo veikloje gali naudoti iš kitų ūkio subjektų išsinuomotą ir panaudos būdu gautą ilgalaikį materialųjį turtą.

Asociacijoje „Vydūno draugija“ ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms.

Asociacijoje „Vydūno draugija“ kiekvienos ilgalaikio materialiojo turto grupės nusidėvėjimo skaičiavimo metodai, tarnavimo laikas (maksimalus produkcijos kiekis) ir likvidacinė vertė yra tokie:

Grupė Metodas Tarnavimo laikas metais Likvidacinė vertė eurais
Programinė įranga tiesinis 3 1
Kompiuterinė technika tiesinis 3 1

Asociacija „Vydūno draugija“ detalizuoja reikšmingas ilgalaikio materialiojo turto straipsnių sumas aiškinamojo rašto pastabose (lentelėse).

Gautinos sumos

Asociacijoje „Vydūno draugija“ gautinos sumos skirstomos į ilgalaikes ir trumpalaikes.

Asociacija „Vydūno draugija“ nustato tokią per vienus metus gautinų sumų priskyrimo abejotinoms skoloms ir nurašymo tvarką:

 • Per 1 metus gautinos sumos pripažįstamos abejotinomis skolomis, praėjus 60 d. nuo galutinio atsiskaitymo termino pabaigos.
 • Po vienų metų gautinos sumos mažinamos abejotinų skolų sumomis, taip apskaičiuojant gautinų sumų grynąją vertę. Abejotinos po vienų metų gautinos sumos kaupiamos kontrarinėje sąskaitoje.

Asociacija „Vydūno draugija“ nustato tokią po vienų metų gautinų sumų priskyrimo abejotinoms skoloms ir nurašymo tvarką:

 • Po vienerių metų gautinos sumos pripažįstamos abejotinomis skolomis, kai gaunama informacija apie debitoriaus bankrotą.;
 • Po vienerių metų gautinos sumos pripažįstamos abejotinomis skolomis, kai po perkėlimo į trumpalaikes gautinas sumas praeina 1 metai.

Asociacija „Vydūno draugija“ detalizuoja reikšmingų gautinų sumų straipsnius aiškinamojo rašto pastabose

(lentelėse).

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

Asociacijoje „Vydūno draugija“ atsargoms priskiriamas trumpalaikis turtas, kuris naudojamas pajamoms uždirbti per vienus metus arba per vieną Asociacijos „Vydūno draugija“ veiklos ciklą.

Atsargos apskaitoje įvertinamos ir registruojamos įsigijimo savikaina.

Asociacija „Vydūno draugija“ atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina ir toliau nurodytos kitos išlaidos. Išankstiniai apmokėjimai yra viena iš trumpalaikio turto rūšių. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje parodomi Asociacijos „Vydūno draugija“ sumokėti avansai už trumpalaikį turtą ir paslaugas. Išankstiniai apmokėjimai apskaitoje registruojami eurais.

Nuosavas kapitalas

Asociacija „Vydūno draugija“ nuosavam kapitalui priskiriama:

 • kapitalas;
 • kiti rezervai;
 • perkainojimo rezervas;
 • veiklos rezultatas.

Asociacijos „Vydūno draugija“ kapitalas pagal teisės aktus yra lygus steigėjų (savininkų, dalininkų, narių) įnašų vertei. Piniginių įnašų dydis, nepiniginių įnašų vertės nustatymo tvarka numatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asociacijos „Vydūno draugija“ veiklą, steigimo dokumentuose, įstatuose.

Asociacijos „Vydūno draugija“ veiklos rezultatas – uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas ir ankstesnių laikotarpių veiklos rezultatas balanse parodomi atskirai.

Asociacija „Vydūno draugija“ detalizuoja reikšmingas nuosavo kapitalo sumas aiškinamojo rašto pastabose (lentelėse).

Įsipareigojimai

Asociacijos „Vydūno draugija“ įsipareigojimams priskiriamos prievolės, atsirandančios dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, už kuriuos Asociacija „Vydūno draugija“ privalės ateityje atsiskaityti turtu ir kurių dydį galima objektyviai nustatyti.

Įsipareigojimai Asociacijoje „Vydūno draugija“ pripažįstami, gavus pinigų ar turto, atsiradus kitoms sutartinėms prievolėms, kurios bus įvykdytos ateityje.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami turto ar sutartinės prievolės savikaina. Įsipareigojimai užsienio valiuta apskaitoje registruojami užsienio valiuta, o balanse parodomi eurais.

Asociacijos „Vydūno draugija“ įsipareigojimai iš ilgalaikių perkeliami į trumpalaikius, kai pagal sandorio prievoles nuo balanso sudarymo datos iki sandorio įvykdymo lieka vieni metai ar mažiau. Perkėlimas atliekamas ir kitais atvejais, kai įsipareigojimas praranda ilgalaikio turto požymius. Atsižvelgiant į sutarčių sąlygas, trumpalaikis įsipareigojimas gali būti perkeliamas į ilgalaikį.

Asociacija „Vydūno draugija“ detalizuoja reikšmingas ilgalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikių įsipareigojimų straipsnių sumas aiškinamojo rašto pastabose (lentelėse).

Inventorizacija

Inventorizacija – Asociacijoje „Vydūno draugija“ ilgalaikio turto, žaliavų, medžiagų, prekių, pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos ir kitų atsargų patikrinimas ir faktiškai rastų likučių palyginimas su apskaitos duomenimis.

Asociacijos „Vydūno draugija“ apskaitoje registruojami inventorizacijos metu nustatyti trūkumai ar pertekliai:

 • Nustatytas turto perteklius užpajamuojamas, o turto trūkumas priskiriamas prie gautinų už turto trūkumus sumų (jei numatoma išieškoti trūkumų sumas) arba netekimų (jei trūkumų išieškoti neįmanoma). Galutinį sprendimą dėl inventorizacijos rezultatų įrašymo į apskaitą priima įstaigos direktorius arba dalininkas. Gali būti, kad trūkumai ir pertekliai gali susidaryti dėl perrūšiavimo (kai pajamuojant neteisingai pasirenkama turto rūšis).

Aiškinamojo rašto pastabos

Dalininkų įnašai.

2020 metais dalininkai įnašų nedarė.

 Ilgalaikis turtas.

Rodikliai Kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrengimai Kitas nematerialus turtas Iš viso
Likutis 2019 12 31 0 0 0
Įsigyjimas
Nusidėvėjimas 0 0
Likutis 2020 12 31 0 0
Įsigyjimas 0 0
Nusidėvėjimas 0 0 0
Likutis 2021 12 31 0 0 0
 1. pastaba. Darbuotojų skaičius.

2021metais organizacijoje vidutinis darbuotojų skaičius buvo 0.

 Savanoriškas darbas

2021 m. parama savanorių darbu gauta nebuvo

 Finansavimo šaltiniai:

  1. Per ataskaitinį laikotarpį paramos gauta.
  2. paramos pasikeitimo, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį buvo.
Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas
Eilės Pavadinimas Kodas, buveinė (adresas) Pinigais Turtu, išskyrus pinigus Paslaugomis Turto panauda Savanorių darbu**
Nr. Eur Valandos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Lietuvos Respublikos

juridiniai asmenys

2. Užsienio valstybių juridiniai

asmenys

3. Fiziniai

asmenys* ir anonimai

X 7000
4. Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų

mokesčio dalį

X 242,89 X X X X
5. Iš viso X 7242,89

Taip pat ataskaitiniais metais buvo surinkta 500 eur nario mokesčių. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota parama – 500,33 eur. Nepanaudotos paramos likutis 2021 12 31 yra 8809,86 eur.

pastaba. Pajamos

Eil

.

Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I. PAJAMOS 4040,77 879,62
1. PARDAVIMO PAJAMOS 3540,44 21,40
2. FINANSAVIMO PAJAMOS 500,33 858,22
2.1. GAUTI NARIO MOKESČIAI 0 0
2.2. KITA PARAMA 0 0
2.3. VMI 2 PROC. PAJAMOS 0 0
2.4. KITOS FINANSAVIMO PAJAMOS 500,33 858,22
3. KITOS PAJAMOS
 1. pastaba. Veiklos sąnaudos
Eil. Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2. VEIKLOS SĄNAUDOS 873,97 873,97
2.1. PARDAVIMO 0 0
2.2. DARBUOTOJŲ IŠLAIKYMO 0 0
2.3. NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) 0 0
2.4. PATALPŲ IŠLAIKYMO 0 0
2.5. RYŠIŲ SĄNAUDOS
2.6. REKLAMOS SĄNAUDOS 583,48 0
2.7. SUTEIKTOS LABDAROS IR PARAMOS
2.8. KITOS VEIKLOS 126,57 873,98
2.9. DĖL ANKSTESNIŲ LAIKOTARPIŲ KLAIDŲ TAISYMO

Vydūno draugijos pirmininkė Aušra Martišiūtė Linartienė

(vadovo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)
(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)