ANTANAS KRAUSAS

Antanas Krausas

Kráusas Antanas (1905 V 10 Sedoje, Mažeikių apskrityje 1970 V 3 Melbourne, Australija), lietuvių visuomenės veikėjas.Būdamas gimnazistas įsteigė Sielos kultūros būrelį, leido neperiodinį laikraštį Šaltinis (1923–1925), vegetarų laikraštį Širdies liepsna (1923–1925). 1930 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Studijuodamas veikė S. Daukanto ir Filosofų draugijose, abstinentų sąjūdyje. Nuo 1930 mokytojas, direktorius, inspektorius įvairiose mokyklose. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, rūpinosi gyvūnų globa. 1944 pasitraukė į Vakarus. Vokietijoje 1945–1946 Detmoldo, 1946–1947 Greveno, 1947–1948 Augustdorfo gimnazijų vicedirektorius. 1946–1948 Skautų aido ir Skautybės redaktorius, Lietuvos skautų sąjungos brolijos spaudos skyriaus vedėjas. 1953 Krausas persikėlė į Australiją. Pasaulio lietuvių skautų sąjungos Australijos rajono vadas. Išleido apie 16 leidinių: Tau Skiltininke (1948), Gyvulių draugas (1946), Vyčio taku (1952), Atolas: Lietuvių kultūros fondo Australijos valdybos metraštis (1954) ir kitų. Nuo 1954 Lietuvių kultūros fondo Australijos valdybos pirmininkas. Bendradarbiavo Sargyboje, Santūroje, Jaunojoje Lietuvoje, Jaunojoje kartoje, Mokslo dienose, Lietuvoje, Lietuvos aide, Ateityje, Mūsų kelyje, Lietuvių žodyje, Skautų aide, Mūsų Vytyje, Skautybėje, Tautos mokykloje, Mūsų pastogėje, Australijos lietuvyje ir kituose periodiniuose leidiniuose. Krausas palaikė asmeninius ryšius su Vydūnu, jį globojo 1946–1953 Vokietijoje, padėjo jam leisti paskutinius raštus. Išeivijoje rengė Vydūno minėjimus ir kita. Krauso visuomeninė ir kūrybinė veikla pagrįsta vydūnizmo principais. Jis propagavo vegetarizmą, abstinenciją, tarp moksleivių ir studentų skleidė Vydūno idėjas, jas propagavo savo straipsniuose, skautybės veikloje. Buvo sumanęs išleisti Vydūno raštų 10 tomų, bet nespėjo.

Šaltinis:

Vaclovas Bagdonavičius . Mažoji Lietuvos enciklopedija