Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 Vydūno draugija

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 2 priedas
VYDŪNO DRAUGIJA
Kodas 191768181, registracijos adresas Verkių g. 5A/11, Vilnius
Tvirtinimo žyma
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-04-29 Nr. 1
(eurais)
Eil. Nr. TURTAS Pastabų Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A. ILGALAIKIS TURTAS
I. NEMATERIALUSIS TURTAS
II. MATERIALUSIS TURTAS
III. FINANSINIS TURTAS
1V. KITAS ILGALIKIS TURTAS
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 14614 12401
I. ATSARGOS 1 565 683
1I. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 415
1II. KITAS TRUMPALIKIS TURTAS
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 2 14049 11303
TURTAS, IŠ VISO 14614 12401
C. NUOSAVAS KAPITALAS 3071 3091
I. DALININKŲ KAPITALAS  
II. REZERVAI  
III. NELIEČIAMSIS KAPITALAS
IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS 3 3071 3091
D. FINANSAVIMO SUMOS 4 11522 9310
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 21
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI    
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI     5 21
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO 14614 12401
Pirmininkė Aušra Martišiūtė-Linartienė
Buhalterė Virgilija Dolgova
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės
apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir
pateikimo taisyklių 3 priedas
VYDŪNO DRAUGIJA
Kodas 191768181, registracijos adresas Verkių g. 5A/11, Vilnius
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-04-29 Nr. 1
(eurais)
Eil. Nr. Straipsniai Pastabų Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I. PAJAMOS 2 701 4 041
1. PARDAVIMO PAJAMOS 1 690 3541
2. FINANSAVIMO PAJAMOS 2 1500 500
3. KITOS PAJAMOS 511
II. SĄNAUDOS 2 700 4 041
1. PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS 118 3332
2. VEIKLOS SĄNAUDOS 3 667 709
3. KITOS SĄNAUDOS 4 1915
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 1
IV. PELNO MOKESTIS 5 21  
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS (20)
Pirmininkė Aušra Martišiūtė-Linartienė
Buhalterė Virgilija Dolgova

VYDŪNO DRAUGIJA

Kodas 191768181, registracijos adresas Verkių g. 5A/11, Vilnius

2022 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. balandžio 29 d.

BENDROJI DALIS

Vydūno draugija yra juridinio asmens teises turinti pelno nesiekianti organizacija, įregistruota Juridinių asmenų registre 1994 metais, kodas 191768181, veikianti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą. Draugija vienija žmones besidominčius Vydūno kūryba, siekiančius prisidėti prie jo atminimo įamžinimo, palikimo studijavimo, propagavimo, idėjų įgyvendinimo, vydūniškos gyvensenos propaguotojus, lietuvių tautos dvasinio atgimimo entuziastus. Organizuoja renginius, parodas, stovyklas, telkia visuomenę Vydūno memorialinėms vietoms tvarkyti, leidžia Vydūno ir vydūnistikos darbus, palaiko ryšius su užsienio vydūnistikos centrais ir asmenimis.

Vydūno draugijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d.

2022 metų Vydūno draugijos finansinė ataskaita yra parengta vadovaujantis LR finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.

Vydūno draugija neturi ilgalaikio turto. Veiklai įsigyjamo trumpalaikio turto vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Draugijos nuosavą kapitalą sudaro sukauptas veiklos rezultatas. Finansavimo sumų šaltiniai: tikslinis finansavimas, juridinių ir fizinių asmenų parama, nario mokesčiai ir kitas finansavimas.

Draugijos narių skaičius:

– 2022 metų pradžioje – 79 fiziniai asmenys, per ataskaitinius metus jų skaičius nepasikeitė. Nario mokestį už 2022 metus sumokėjo 41 fizinis asmuo.

Visa draugijos narių veikla buvo ir yra vykdoma savanoriškos veiklos pagrindu. Draugijos nariai naudoja savo asmenines darbo priemones. Ilgalaikę paslaugų sutartį draugija turi tik dėl interneto svetainės palaikymo.

2022 metų apskaitos paslaugas savanoriško darbo pagrindais teikė draugijos narė Virgilija Dolgova.

2. PASTABOS DĖL FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

1. Atsargos: tai pardavimui skirtos Vydūno knygos, kurių bendra suma 2022-12-31 yra 565,21 EUR.

2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: Dėl didelių Swedbank taikomų administravimo mokesčių 2022 metų pabaigoje buvo nutarta palaipsniui pervesti pinigines lėšas į Paysera banko sąskaitas. Likučiai 2022-12-31D. buvo tokie: Swedbank‘e – 0 EUR (einamoji sąskaita) ir 9921,50 EUR (fondo sąskaita), Paysera banke – 4132,32 EUR (einamoji sąskaita) ir 0 EUR (fondo sąskaita), iš viso pinigų likutis 2022-12-31yra 14048,73 EUR.

3. Sukauptas veiklos rezultatas: ataskaitinių metų pabaigoje yra 3071,40 EUR (sumažėjo 21 EUR, nes 2022 metais neleidžiamiems atskaitymams buvo priskirta nuo 2015 m. užsilikusi 414,95 EUR skola draugijai prieš keletą metų bankrutavusios knygų prekybos uždarosios akcinės bendrovės SHI ir nuo tos sumos teko priskaityti mokėtiną 21 EUR pelno mokestį).

4. Finansavimo sumos: Iš viso per 2022 metus gauta 4222,68 EUR finansavimo lėšų (nario mokestis, fizinių asmenų parama, tikslinė parama, kita). Per 2022 metus panaudota finansavimo lėšų suma yra 2011,00 EUR, iš jų 1500,00 EUR kaip tikslinė parama pervesta Detmoldo miesto Vydūno fondui Vydūno knygos leidybai.

FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)
Eilės Nr. Sąskaitos Nr. Finansavimo sumų šaltinis Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Gauta per ataskaitinį laikotarpį Panaudota per ataskaitinį laikotarpį Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1 2 3 4 5 7
1 3422 Fizinių asmenų parama 8401,78 120,00 8521,78
2 3423 Parai skirta GPM dalis (VMI) 408,08 333,68 741,76
3 3424 Tikslinė fiz.asm. parama knygai 2700,00 1500,00 1200,00
4 3426 Už stovyklą 659,00 511,00 148,00
5 3431 Nario mokestis 500,00 410,00 910,00
Iš viso 9309,86 4222,68 2011,00 11521,54

5. Trumpalaikiai įsipareigojimai: 21 EUR pelno mokestis.

2. PASTABOS DĖL VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS

1. Pardavimo pajamos: už per 2022 metus parduotas knygas gauta 690,08 EUR pajamų.

2. Finansavimo pajamos: per ataskaitinį laikotarpį panaudotomis finansavimo pajamomis pripažinta 1500 EUR. Tai tikslinis finansavimas vokiškos Vydūno knygos leidybai.

3. Veiklos sąnaudos: per 2022 metus patirta 667,36 EUR veiklos sąnaudų (tai apskaitos, interneto svetainės palaikymo, stovyklavimo ir bankų komisiniai mokesčiai).

4. Kitos sąnaudos: tai suteikta 1500 EUR parama vokiškos Vydūno knygos leidybai ir 414,95 EUR nurašyta iš 2015 metų užsilikusi bankrutavusios knygų prekybos įmonės UAB SHI skola draugijai už jiems perduotas parduoti knygas.

5. Pelno mokestis: ataskaitinių metų gali priskaitytas 21 EUR pelno mokestis, nes metų gale buvo susidaręs 1,32 EUR pelnas ir 414,95 EUR UAB SHI skola buvo pripažinta neleidžiamais atskaitymais, tad nuo bendros 1,32+414,95 EUR sumos priskaitytas 5 proc. pelno mokestis (21 EUR).

Pirmininkė Aušra Martišiūtė-Linartienė

Buhalterė Virgilija Dolgova

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
4 priedas
VYDŪNO DRAUGIJA
Kodas 191768181, registracijos adresas Verkių g. 5A/11, Vilnius
PER 2022 METŲ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA
(eurais)
Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas
Eilės Pavadinimas Kodas, buveinė (adresas) Pinigais Turtu, išskyrus pinigus Paslaugomis Turto panauda Savanorių darbu**
Nr. Eur Valandos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys
1.1.
1.2.
2. Užsienio valstybių juridiniai asmenys
2.1. ……
2.2. ……
3. Fiziniai asmenys* ir anonimai X 2820,00
4. Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį X 333,68 X X X X
5. Iš viso X 3153,68
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje.
Pirmininkė Aušra Martišiūtė-Linartienė
Buhalterė Virgilija Dolgova
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
5 priedas
VYDŪNO DRAUGIJA
Kodas 191768181, registracijos adresas Verkių g. 5A/11, Vilnius
GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)
Eilės Nr. Paramos dalykas Panaudota per ataskaitinį laikotarpį
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Gauta per ataskaitinį laikotarpį Pergrupavimas* Iš viso Iš jų saviems tikslams Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pinigai 8809,86 3153,68 1500,00 10463,54
2. Turtas, išskyrus pinigus
3. Parama, panaudota X X X X X
neliečiamajam kapitalui formuoti
4. Iš viso 8809,86 3153,68 1500 10463,54
* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus.
Pirmininkė Aušra Martišiūtė-Linartienė
Buhalterė Virgilija Dolgova
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
6 priedas
VYDŪNO DRAUGIJA
Kodas 191768181, registracijos adresas Verkių g. 5A/11, Vilnius
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA
(eurais)
Eilės Nr. Suteiktos labdaros, paramos gavėjas Suteiktos labdaros, paramos dalykas
Pavadinimas Kodas, buveinė (adresas) Pinigais Turtu, išskyrus pinigus Paslaugomis** Turto panauda***
1 2 3 4 5 6 7
1. Juridiniai asmenys
1.1. Buergerstiftung Detmold Vydunas Vokietija 1500,00
1.2.
2. Fiziniai asmenys* X
3. Iš viso X 1500,00
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Nurodoma suteiktų paslaugų savikaina.
*** Rodoma, kai subjektas perduoda kitiems asmenims naudoti turtą pagal panaudos sutartį, neatsižvelgdamas į tai, kokiomis teisėms jis pats valdo šį turtą (nuosavybės, panaudos ar nuomos).
Pirmininkė Aušra Martišiūtė-Linartienė
Buhalterė Virgilija Dolgova
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
7 priedas
VYDŪNO DRAUGIJA
Kodas 191768181, registracijos adresas Verkių g. 5A/11, Vilnius
TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)
Eilės Nr. Tikslinio finansavimo sumų šaltinis Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Gauta per ataskaitinį laikotarpį Panaudota per ataskaitinį laikotarpį Gautinų sumų pasikeitimas Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1 2 3 4 5 6 7
1. Valstybės biudžetas 0 0
2. Savivaldybių biudžetai
3. Kiti šaltiniai 2700,00 1500,00 1200,00
4. Iš viso 2700,00 1500,00 0 1200,00
Pirmininkė Aušra Martišiūtė-Linartienė
Buhalterė Virgilija Dolgova