Kitos Vydūno knygos ir jam skirti leidiniai, leisti ne Vydūno draugijos

 I. VYDŪNO KŪRINIAI

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\img089.jpgVydūnas, Raštai, T. 1–4, Vilnius: Mintis, 1990–1994.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Raštai I, II, III t.-page0001.jpg Vydūnas, Raštai, sudarytoja, įvadinio straipsnio autorė Aušra Martišiūtė-Linartienė, T. 1, 2, 3, Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. Raštų tritomyje pateikiami visi Vydūno kūriniai scenai.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Amžina Ugnis.jpg Vydūnas, Amžina ugnis; Probočių šešėliai; Pasaulio gaisras, įžanga „Vydūnas šiandien“ Jono Lankučio, pabaigos žodis „Vydūno rašyba ir kalba: Alekso Girdenio Vilnius, Vaga, 1968.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\img091.jpg

Mūsų Vytis, 1968, Nr. 4, Čikaga.

Lietuvių skautų laikraštis, ėjęs 1948–2006 m. su 1998–2004 m. pertrauka. 1968 m. Nr. 4 skirtas 100-sioms Vydūno gimimo metinėms.

Turinys: Jonas Dainauskas, „Vydūno gyvenimo ir kūrybos bruožai“; Jonas Kubilius, „Vydūnas ir jo mintijimas“; Ermondas Simonaitis, „Iš mano atsiminimų apie Vydūną“; Bronius Kviklys, „Vydūnas, jaunimas, skautai“; „Daimonams paliktas“; Ig. Končius, „Vaikščiojanti siela: Iš prof. Igno Končiaus atsiminimų“; Vytautas Mikūnas, „Vydūno šalpos fondas“.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Vydūno laiškai skautams.jpg

Vydūno laiškai skautams, red. Vytautas Mikūnas, dail. Zita Sodeikienė, Čikaga: Akademinės skautijos leidykla, 1978.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\img093.jpg

Dr. Wilhelm Storost-Vydūnas, Sieben Hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen: kulturhistorische Darlegungen: unter Beigabe von zwei Karten und 50 Bildern in Schwarz- und Farbendruck, Zweite Auflage, Chicago: Akademinės skautijos leidykla, 1982.

https://www.geraknyga.lt/wp-content/uploads/2020/05/septyni-simtmeciai-vokieciu-ir-lietuviu-santykiu.jpg

Vydūnas, Septyni šimtmečiai vokiečių-lietuvių santykių, Vilnius: Vaga, 2001. (Lituanistinė biblioteka; kn. 31).

 

 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Vydūnas. Sigutė“

Vydūnas, Sigutė: pjesės: [Sigutė, Lietuvos pasakėlė, Pasveikimas], viršelis A. Žmuidzinavičiaus, Vilnius: Vyturys, 1994.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Vydūnas Dramos.jpg

Vydūnas, Dramos: [Vydūno dramų „Amžina Ugnis“, „Probočių šešėliai“, „Pasaulio Gaisras“ ištraukos], (Mokinio skaitiniai), Vilnius: Žaltvykslė, 2005.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Sąmonė II.jpg

Vydūnas, Sąmonė: (sąmoningumas ir nesąmoningumas): žvilgsniai į gyvenimo esmę, 3-iasis leidimas, Vilnius: Vaga, 2013.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\img090.jpg

Vydūnas, Mano Tėvynė: [Vydūno knygos „Sieben Hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen“ pirmojo skyriaus vertimas, iš vokiečių k. vertė Rapolas Šaltenis ir Vida Gaigalaitė, red. Vytautas P. Morkūnas, žemėlapį pagal Adomą Braką papildė K. Žemaitis, Čikaga: Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondas , 1993.

Knyga skirta Vydūno gimimo 125 metų sukakčiai paminėti. Ji yra Vydūno fondo dovana išeivijos lituanistinių mokyklų mokiniams.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Pasikalbėjimai apie sveikatą.jpg

Vydūnas, Pasikalbėjmai apie sveikatą: [sudarytoja Rima Palijanskaitė], Klaipėda: Vydūno draugija, 2004.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Žvilgis į gyvenimo gelmes I - Copy.jpg

Vydūnas, Žvilgis į gyvenimo gelmes, T. 1: Gyvenimas – kelionė tobuluman, parengė Rima Palijanskaitė, Klaipėda: Vydūno draugija, 2006.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Kaip tapti saulėtu žmogumi.jpg

Vydūnas, Kaip tapti saulėtu žmogumi, parengė Rima Palijanskaitė, iliustruota Zitos Sodeikienės piešiniais iš knygos „Vydūno laiškai skautams“, Klaipėda: Eglė, 2009.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Žvilgis į gyvenimo gelmes I.jpg

Vydūnas, Žvilgis į gyvenimo gelmes, T. 2: Kultūra – gyvenimo kūrimo tęsinys, parengė Rima Palijanskaitė, Klaipėda: Eglė, 2008.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Asmenybė ir sveikata 2.jpg

Vydūnas, Asmenybė ir sveikata: [dvasinio augimo pamokos pagal visų laikų iškiliausią Lietuvos mąstytoją], [sudarė ir parengė Rima Palijanskaitė], 2-asis leidimas, Kaunas: Obuolys, 2018.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\110455-imgp3592.jpg

Skaisčiu tikėjimu, galingu veikimu: Vydūno draugijai – 25, [sudarytojai Vacys Bagdonavičius, Rima Palijanskaitė], Vilnius: Vydūno draugija, 2013.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Vydunas und deutsche Kultur 2013.jpg

Vydunas und Deutsche Kultur, [sudarytojai Vacys Bagdonavičius, Aušra Martišiūtė-Linartienė; iš lietuvių kalbos vertė J. Buch, M. Roduner], Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. (LLTI vykusios mokslinės konferencijos, skirtos Vydūno mirties 60-mečiui paminėti, medžiaga).

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Knygų viršeliai nauji\img692.jpg

Вацловас Багдонавичюс, Аушра Мартишюте, Видунас в Западноевропейском культурном контексте: между национальным и глобальным, перевод с литовского Римантаса Сидеравичюса, Вильнюс: Институт литовской литературы и фольклора, 2013.

 

II.VYDŪNISTIKA. DARBAI APIE VYDŪNĄ

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Nepažįstamasis Vydūnas.jpg

Antalkis, Nepažįstamas Vydūnas: žaliojo svirno svečiai: dokumentinė apybraiža. Vilnius: Kultūros draugija „Taura“-Kaunas: Lietuvių jaunimo bendrija „Lituanica“, 1991.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\img710.jpg

Bernardas Aleknavičius, Vydūnas: nuotraukų ir dokumentų apie Vydūną albumas, Vilnius: Mintis, 1999.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\img096.jpg

V. Bagdonavičius, Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai, Vilnius: Mintis, 1987.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\img094.jpg

VYDŪNAS lietuvių kultūroje: straipsnių rinkinys, sudarė Vacys Bagdonavičius, Vilnius: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1994.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Vydūno etika 1999.jpg

Vacys Bagdonavičius, Vydūno etika, Vilnius: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas 1999.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\img095.jpg

Aušra Martišiūtė, Vydūno dramaturgija: monografija. Vilnius: Litimo, 2000. (Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto mokslo darbai).

 

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\img099.jpg

Vacys Bagdonavičius, Sugrįžti prie Vydūno: straipsniai, esė, pokalbiai, Vilnius: Kultūra, 2001.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\img101.jpg

Vacys Bagdonavičius, Vydūno etika: metodinė mokymo priemonė studentams, 2-asis papild. Leid., Vilnius: Lietuvos etinės kultūros draugija „Ethos“, 2003.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\img098.jpg

Vacys Bagdonavičius, Spindulys esmi begalinės šviesos: etiudai apie Vydūną, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Knygų viršeliai nauji\Monogr. Vydūnas viršeliai\Vydunas virselis (3)-2 - Copy.jpg

Vacys Bagdonavičius, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Vydūnas: monografija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\vydunas-regejimai-darbai-atradimai219.jpg

Rima Palijanskaitė, Vydūnas. Regėjimai, darbai, atradimai, Šiauliai: Lucilijus, 2018.

 

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Amzinuju juru varpai.jpg

Rima Palijanskaitė, Amžinųjų jūrų varpai: vydūniškosios mistikos link: straipsniai, esė, Klaipėda: Eglės leidykla, 2010.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\img100.jpg

„Patsai būk sau šviesuoliu“: Vydūno portretai, Klaipėda: Kintų Vydūno kultūros centras, 2008.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\img085.jpgVisos Vydūno knygos: katalogas, [pagal asmeninę kolekciją sudarė ir parengė Domas Kaunas], Vilnius: Baltijos kopija, 2008

https://www.knygos.lt/thumbor/B8wYSPzUPs6FXZdBrO4GsmsR5mI=/fit-in/170x170/filters:cwatermark(static/wm.png,500,75,30)/images/books/1086847/1465480327_1465480025_vydunas769_z1.jpg

Vacys Bagdonavičius, Vydūnas, trumpa biografija, 3-iasis leidimas, Vilnius: Vydūno draugija, 2015: iliustr., portr.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Knygų viršeliai nauji\M. Lietuvos panteono tapsmas.jpg

Mažosios Lietuvos Panteono tapsmas: Vydūno palaikų perlaidojimo 25-mečiui, sudarytojas Vacys Bagdonavičius, Vilnius: Vydūno draugija, 2016.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Vydūnui,- 150.jpgWilhelmui Storostui-Vydūnui – 150, tarptautinio ekslibrisų konkurso „EX LIBRIS. Vihelmui Storostui-Vydūnui – 150“ parodos katalogas, parengė Nijolė Budreckienė, pratarmes parašė Edita Radvilavičiūtė-Utarienė, Tomas Stanikas, Klaipėda: Šilutės r. savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka, 2017.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\img103.jpg

Vytautas Šiaudytis, Vilimantas Zablockis, Vydūno 150 metų jubiliejinis minėjimas: Pranešimų santraukos, Kaunas: [V. Šiaudytis], 2018.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Vydunas und Deutsche Kultur 1.jpg

Vydunas und Deutsche Kultur. LitVerlag, 2018. Antras leidimas 2013 m. LLTI įvykusios Konferencijos, skirtos Vydūno mirties 60-mečiui paminėti, medžiaga.

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\Vydūno gyvenimo istorija vaikams.png

Lina Mickutė, Iliustruota Vydūno gyvenimo ir kūrybos istorija, iliustr. Birutės Bikelytės, Vilnius: 700 eilučių, [2018].

C:\Users\Tomas\Desktop\Svetainei 2021\Vydūno Knygų viršeliai\img083.jpg

Vydūnui – 125: ex libris: [Tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos katalogas], Vilnius: Lietuvos Vydūno draugija, 1993.