2009 m. vydūniečių stovyklos Bitėnuose akimirkos

 

Džiaugėmės vėl susitikę Bitėnuose Štai jau iškelta vydūniečių stovyklos vėliava

 

2009_B_Susitikimas2

 

 

Grožėjomės gamta, fotografavom

 

2009_B_Ragaine

 

2009_B_antKalno 2009_B_gandrai

 

2009_B_ant_kalno3 2009_B_ant_kalno1

 

2008 m. šiaulietis Stasys Dragūnas grįžes iš Bitėnų parašė dainą

Bitėnuose prie Rambyno

 

Mieli Bitėnai, jūs paslaptingi-
Lietuvių kraštas dvsia turtingas.
Tautos šviesuoliai – Jankus – Vydūnas-
Ilsisi amžiams čia prie Rambyno.

 

Mėnulis iš aukštai žiūri kaip gyvas,
Laužo liepsnelės į dangų kyla.
Kiek tobulumo sieloj prabyla
Bediskutuojant mums prie Rambyno.

 

Tegul draugystė ši plinta po šalį –
Lietuvą brangią mylim be galo.
Susitikimai širdį gaivina
Atostogaujant mums prie Rambyno.

 

Kaip miela būt kartu prie bendro stalo –
Laikytis savo mitybos meno.
Kiek paklydimų kartais iškyla
Besmaguriaujant mums prie Rambyno.

 

Mieli Bitėnai, jūs palaimingi –
Lietuvių kraštas dvasia turtingas.
Tautos šviesuoliai – Jankus- Vydūnas-
Ilsisiamžiams čia prie Rambyno.

 

 

 

Vaikščiojom po Martyno Jankaus muziejaus paveikslų sodą ir džiaugėmės minkšta jo žolyte

 

2009_B_sodas3

 

2009_B_sodas2

 

2009_B_sodas4

 

 

Rengėme savo knygų mugę. Kuriai tiesiai iš spaustuvės atvežta ir pristatyta

Rimos Palijanskaitės poezijos knyga „Regėti ir augti“

 

2009_B_knyguMuge

 

Ištraukos iš R. Palijanskaitės knygos „Regėti ir augti“

 

2009_B_Rimos_Regeti_irAugti

 

Dvasių gaudymai

 

Dvasia žodžiais nekalba

Ir nevirkauja,

Kai pakliūna

Į gerai suręstus spastus-

Ji dūsta ir blaškosi…

 

Ši dvasios kančia

Kartais taip įsiūbuoja sielą,

Kad ir kūnas susverdėja.

Bet paprasti žmonės

Ir dvasių gaudytojai

Beveik nekalba

Apie dievišką

Dvasią žmoguje

Ir jos galią,

O pataria melstis

Ir gerti žolelių arbatą.

Tai išties nuramina,

Bet ilgai, dar ilgai

Sielos vandenynas

Netyla, nerimsta…

 

 

Lietuvių Praamžius

 

Jis neturi pavidalo,

Bet juos kuria.

Neturi išrinktųjų,

Nes visa yra viena.

Jis nei geraširdis,

nei rūstus,

Nei pavydus, kerštingas,

Nei atlaidus…

Jis ne žmogaus kūrinys

Ir į jį nepanašus.

 

Tai visur esanti

Slėpininga Dvasia:

Nepermaldaujamais dėsniais

Ji augina visus

Ir visa.

 

Žmogaus dvasią-

Slaptingąjį

Pasaulio žiedą-

Brandina,

Kad išsiskleistų,

Visa regėtų,

Mylėtų,

Būtų

Šviesa

Ir tiesa.

 

 

Evangelijos dievas

 

Pirmiau negu gimė Abraomas

Aš Esu!

Ir jūs nuo pradžios

Su manimi esate buvę.

 

Jau nevadinu jūsų tarnais,

Nes tarnas nežino,

Ką daro jo šeimininkas.

Jus aš draugais vadinu.

 

Aš neieškau sau garbės:

Yra, kas jos ieško ir teisia.

Garbės iš žmonių aš nepriimu,

Aš žvelgiu, ar jumyse

Yra Dievo meilė.

 

Dievas yra dvasia,

Ir jo garbintojai

Turi šlovinti jį

Dvasia ir tiesa.

 

Duodu jums naują įsakymą,

Kad jūs vienas kitą mylėtumėte,

Kaip aš jus mylėjau!

Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ir liežuviu,

Bet darbu ir tiesa.

 

Kiekvienas, kuris myli,

Yra gimęs iš Dievo ir pažysta Dievą.

Kas nemyli, tas nepažino Dievo,

Nes Dievas yra meilė.

 

 

Aš jums tai kalbėjau,

Kad jumyse būtų

Manasis džiaugsmas

Ir kad jūsų džiaugsmui

Nieko netrūktų.

 

Kas mane tiki,-

Kaip Raštas sako,-

Iš jo vidaus plūs

Gyvojo vandens srovės.

 

 

 

Šventovės statymas

 

Ar šventovė,

Pastatyta

Ant išniekintos

Šventovės griuvėsių,

Šventa?

 

Pirmiausia

Pastatykit šventovę širdy

Ir patys tapkit šventi

Visu savo elgesiu,-

Sako Kristus.

 

Bet jie negirdi,

O patys

Seniai jau

Nieko neklausia…

 

2009_B_KnygMuge_Rima 2009_B_KnygMuge_2

 

 

Dalyvavome Martyno Jankaus muziejaus dailininkų plenero atidaryme.

Šių plenerų metu sukurti darbai puošia muziejaus sodą.

 

2009_B_PleneroAtidarymas

 

2009_B_plenerAtidarym

 

 

Apžiurėjom pakeliui į Bitėnus esančio kaimelio Bardėnų senąsias kapines

 

2009_B_BardenKapin_22009_B_BardenKapin_1

 

2009_B_BardenKapin_3

 

 

Buvom nuvažiavę į Ventės ragą

 

2009_B_Vente_1

 

2009_B_VentesSvyturys2

 

 

2009_B_ventes_molas2

 

 

Viešėjome Kintų Vydūno kultūros centre, kur tuo metu vyko dailininkų pleneras

 

Kintai_3a_R2

 

 

 

2009_B_Vyduno_biustas

 

2009_B_Kintai_3

 

2009_B_Kintai_emale

 

 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje skaitytojams pristatėme ir bibliotekai dovanojome naujausias Vydūno draugijos narių išleistas knygas

 

2009_B_Bibl_logo 2009_B_prieBibl

 

 

Stovyklos uždarymo bendra nuotrauka

 

2009_B_bendrNuotrUzdarymo

 

Dar rytais kas norėjo darė mankštą ir ėjo į Nemuną maudytis.

Kaimynei padėjome krauti malkas, buvom apdovanoti maisto produktais.

Klausėmės skambių poeto Petro žodžių.

Vakarais kūrenome laužą, dainavome, šokome.

Viską sunku net suminėti.

 

 

Atėjo laikas atsisveikinti iki kitų susitikimų

 

 

Pabūti drauge su Vydūnu ir Martynu Jankumi

Karščiu alsuojanti vasara jau 15-ąjį kartą savaitei subūrė Vydūno draugijos narius padirbėti nesenstančio Rambyno kalno papėdėje, pasibūti ir pabendrauti svetingųjų Birutės ir Kazimiero Žemgulių sodyboje Bitėnuose. Nuo kaitrios vidurvasario saulės, spalvingos palapinės slėpėsi liepų ir galingo ąžuolo paunksnėje.

Šiais metais sodybos gandralizdyje sparnus miklino net 4 jaunikliai, bičių aviliai apsunko nuo liepų medaus.

Šįkart liūdnokai atrodė nurudavusios pušys – baltųjų gandrų kolonijos daugializdis. 2007 metų lapkričio mėnesį siautusi gamtos stichija – šlapio sniego apdraba ir vėjas – guldė medžius, laužė pušų kamienus, šakas. Dvi lūžusios aukštos pušys apgadino ir Bitėnų kapinaičių tvorą.

Liepos 29 dieną, stovyklos atidarymo iškilmėse dalyvavo Bitėnų seniūnė Danguolė Mikelienė. Suplevėsavus stovyklos vėliavai, kibome į darbus. Dauguma ėmėsi Vydūno, Martyno Jankaus ir kitų šio krašto šviesuolių amžinojo poilsio vietos restauravimo darbų, kiti rūpinosi stovyklos buitimi, vegetariško maisto gamyba.

Kapinaičių tvoros perdažymui, agresyviai plintančio užtvorio šabakštynui išvalyti prireikė kelių pusdienių. Liepos 31 d. buvo paminėtas gražiausių Lietuvos kapinių vartų pamatų išliejimo dešimtmetis. Šiuos vartus suprojektavo Marija ir Martynas Purvinai, nukaldino dailininkas Eimuntas Ludavičius, o vartų pastatymo ir kapinaičių tvėrimo darbais rūpinosi Vydūno draugijos nariai. Minėdami dešimtmetį, dar kartą prisiminėme į vartų pamatus įmūryto laiško turinį, kuriuo perduodamas tikėjimas, jog už šių vartų amžinam poilsiui atgulusio Didžios Sielos Milžino begalinė šviesa kiekvienam padės surasti dvasinės gaivos ir taurumo šaltinį.

Kintų Vydūno kultūros centras atvežė į stovyklą parodą „Vydūno portretai“, skirtą Vydūno (Vilhelmo Storostos (1868-1953)) 140-osioms gimimo metinėms. Vydūnas prakalbo į mus portretinių nuotraukų gausa, iškilmingai atskleidžiančia žmogaus esmę, asmenybės taurumą, sielos švytėjimą. Po nuotraukomis, prasmingos tautos žadintojo mintys: „Reikia išmokti gyventi dvasios, o ne materijos šalyje… Valdžia turėtų būti tautos namas, tautos vaikų mokykla… Geriausios sąlygos Taurėjimui randasi Tėvynėje… Žmonės gali sveikti ir drūti būti valgydami trečią dalį to, ką daugelis dabar pripratę valgyti…“.

Vakarais prie laužo skambėjo dainos, buvo aptariami nauji leidiniai, kaip antai vydūnietės Rimos Palijanskaitės sumanytos, sudarytos ir išleistos knygos „Žvilgis į gyvenimo gelmes“ antroji dalis „Kultūra – gyvenimo kūrimo tęsinys“ (pirmoji dalis – „Gyvenimas – kelionė tobuluman“, 2006 m.). Joje surinkti tarpukario Lietuvoje leistų žurnalų ir periodinių leidinių cituoti Vydūno pamąstymai apie dvasios ir kultūrinio gyvenimo prasmę. Savo knygą „Sekmadienio ramybė“ pristatė Panevėžio Vydūno klubo vadovas Zenius Jurgelaitis. Daug diskusijų susilaukė šiauliečio Stasio Dragūno knyga „Emocijų ir išminties rungtis“. Pasidžiaugėme rerichiečių iš Šiaulių Antano, Dianos ir Gintauto Stungurių pastangomis išversta ir išleista J.P. Blavackajos knyga „Raktas į Teosofiją“.

Stovyklavimo metu netrūko kultūrinių renginių. Martyno Jankaus muziejuje susipažinome su nauja, Martyno Jankaus 150-osioms gimimo metinėms paminėti skirta ekspozicija, visi buvome pakviesti į rugpjūčio 2 d. Bitėnuose vykusią sueigą „Pas Martyną Jankų“. Viešėjome Rambyno regioninio parko direkcijoje. Jos vadovė Diana Milašauskienė papasakojo, kas buvo nuveikta siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes, kaip sekėsi kurti projektus, juos įgyvendinti. Direkcijoje mums buvo suteikta galimybė pažiūrėti video medžiagą apie Šiauliuose vykusią, Vydūno 140-osioms gimimo metinėms skirtą, konferenciją.

Rerichiečiai Diana ir Gintaras Stunguriai įamžino susitikimą su 96-rių metų Vydūno krikštadukte Gražbyle Venclauskaite. Ji linksmai prisiminė savo krikštatėvį. Puikia atmintimi galinti didžiuotis Gražbylė nuolat sportavo, slidinėjo sulaukusi net 78-rių ir yra įsitikinusi, jog sportas – gyvenimo pagrindas.

Ritos ir Tomo Tarvydų pakviesti viešėjome Kintuose. Vydūno kultūros centro kiemelyje vyko emalės ir muzikos laboratorijų „Pamario ženklai“ uždarymas. Šių metų darbų tema „Žalia gyvenimo spalva“ buvo skirta Vydūno 140-osioms gimimo metinėms. Tai žvilgsnis į ekologiją, gamtos išsaugojimą. Už kelionę į Kintus esame dėkingi Pagėgių savivaldybei ir asmeniškai Remigijui Špečkauskui, parūpinusiam patogų autobusiuką.

Rugpjūčio 2 d., Bitėnuose, vyko tradicinė sueiga, skirta lietuvybės puoselėtojo, vieno žymiausių ir ryškiausių XX a. pirmosios pusės asmenybių, Mažosios Lietuvos prezidentu vadinto Martyno Jankaus 150-osioms gimimo metinėms pažymėti. Iškilmės prasidėjo Martyno Jankaus atminimo pagerbimu Bitėnų kapinaitėse. Įvairiaspalviais gėlių žiedais atgijo kapavietė. Pagėgių savivaldybės meras Kęstas Komskis baltų gėlių puokštėmis tyliai pagerbė Martyną Jankų ir jo bendramintį Vydūną.

Muziejuje ir jo prieigose vyko daug renginių: konferencija „Martynas Jankus ir jo laikmetis“ (dr. S. Pocytė), fotografijų parodos „Martynas Jankus – vardan vienos Lietuvos“ pristatymas (L. Bruzdžiuvienė), leidinio „Senojo Rambyno vaidila“ pristatymas (K. Toleikienė, L. Micirov), mokinių dailės paroda, skirta M. Jankaus jubiliejui. Klojime įspūdingas nuotraukas eksponavo Raimondas Puišys. Paveikslų sodas pasipildė naujais tradicinio dailininkų plenero kūriniais. Didžiulėje palapinėje buvo galima pasivaišinti ne tik kava, arbata, bet ir garsiais šio krašto sūriais, medumi. Jubiliejinės sueigos kulminacija tapo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro, teatro choro ir solistų koncertas. Gausiai susirinkusiųjų pakili nuotaika ir muzikos garsai sklaidė užplaukusius debesis, tad sodresnio lietaus nesulaukėme.

Užbaigę Bitėnų mažojo panteono tvarkymo darbus, saulėtą sekmadienio rytą nuleidome stovyklos vėliavą. Svetingieji sodybos šeimininkai apdovanojo visus stiklainiais šviežio medaus ir pakvietė vydūniečius vėl atvykti bei imtis iniciatyvos prikeliant antrąsias, visiškai apleistas, Bitėnų kapinaites.

Tad iki susitikimo ateinančią vasarą.

 

 

Jūratė Mikalajūnienė

2008 08 19

Kas pradėta – užbaigta!

 

Nemuno žemupyje, Bitėnų gyvenvietėje, svetingųjų Birutės ir Kazimiero Žemgulių sodybos kieme, penkioliktąjį kartą įsikūrė vydūniečių palapinių miestelis. Stovyklautojai atvyko baigti tvarkyti kapinaites.

Nuotaikos nesugadino nei šlapia žolė, nei vasariška liūtis. Tiesa, kai kurie, pabūgę šlapumos, miegmaišius nusinešė į klojimą ant šieno.

Kaip ir kasmet, iš gandralizdžio žvilgčiojo jaunikliai. Tačiau šįkart nustebino kregždutės. Jos Žemgulių virtuvėje virš durų susilipdė namelį ir ten išperėjo mažylius. Neparastai jautrūs šeimininkai gyveno neužverdami durų nuo ankstyvo ryto iki vėlumos, kad netrikdytų sparnuotųjų nuomininkų gyvenimo.

Dar tą patį vakarą aplankėme Vydūno amžino poilsio vietą ir ramybe alsuojantį Rambyną.

Išaušęs lietingas rytas trukdė pradėti kapinaičių tvoros dažymo darbus, tad apsilankėme garbaus Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus muziejuje. Bitėnai garsėjo kaip lietuviškos spaudos leidimo ir platinimo centras. Direktorė Liuda Burzdžiuvienė supažindino su atnaujinta ekspozicija, Vacys Bagdonavičius papasakojo apie Vydūno kultūrinę veiklą, Martyno Jankaus spaustuvėje išleistas knygas.

Šalia muziejaus, apleistame klojime triūsė kasmetinio dailininkų plenero dalyviai. Mums buvo leista apžiūrėti jų darbus, o menininkas Kazys Kęstutis Šiaulytis nupiešė visų mūsų draugiškus šaržus. Buvo labai linksma pasijuokti ne tik iš kolegų, bet ir iš savęs.

Tame pačiame klojime, žvakių šviesoje, klausėmės dvyliktokės Mildos Janušonytės dainų. Gausūs aplodismentai tikrai buvo pelnyti.

Energinga, veikli muziejaus direktorė praskaidrino dar vieną mūsų popietę: pakvietė keramikę ir žaismingų akvarelių liejimo meistrę Sigutę Ach bei ant šilko piešiančią dailininkę Audronę Vorevičienę, kurios mokė mūsų moteris savo amato. Buvo labai įdomu, tad stovykloje viešėję rerichiečiai surengė mūsų darbelių, draugiškų šaržų ir peizažinių akmenukų parodėlę. Panevėžietis Laimutis Vasilevičius Bitėnuose surado akmenis, kuriuose buvo galima įžiūrėti ir stilizuotą Martyno Jankaus profilį, ir audros blaškomą medį.

Lietingą popietę praleidome Rambyno regioninio parko būstinėje. Giedrė Skipitienė daug įdomaus papasakojo apie nuveiktus darbus, naujus projektus saugant gamtos ir kultūros paveldo vertybes, plėtojant pažintinį turizmą.

Sudomino žaibo išdaiga. Trenkęs į aukštą pušį, augančią šalia informacinio stendo, jį apgadino, o medžio kamiene išdegino gilius vertikalius rėžius nuo pat viršaus iki apačios net iš dviejų pusių.

Vakarus leisdavome prie laužo. Diskutavome apie Vydūno doros, meilės, intymaus gyvenimo sampratą, tobulumo siekimą. Rerichiečiai Diana, Gintaras ir teosofas Antanas Stunguriai iš Šiaulių supažindino su savo draugijos veikla. Nuostabu, kiek daug gali nuveikti nedidelė aktyvių, darbščių žmonių grupelė. Antanas pakalbėjo apie teosofijos pradmenis, pabrėžė, kad teosofijos šviesa labai stipri, kad ja einant reikia ypatingo pasiruošimo, kad turi šviesti dangiškoji išmintis. Vacys priminė, jog Vydūnas, susipažinęs su to meto teosofais, įsteigė teosofų draugijos skyrių Tilžėje tų idėjų skleidimui.

Garbaus amžiaus Pagėgių šviesuolė Bronė Savickienė pristatė savo naują, brandų romaną „Nelieskit! Pastatyta“. Ji visus sužavėjo gyvybingumu, kūrybiniu produktyvumu, minčių skaidrumu. Nors likimo skaudinta, sako: „Dieve, kaip gražu ir gera gyventi!“

Jaunieji vydūniečiai Romualdas, Mykolas ir Laurynas, susiradę statybinės medžiagos, atstatė sukiužusį tiltelį per Bitės upelį, kuris gyvenvietę dalija į dvi dalis. Eiti pamelžti karvutę ir parsinešti pieno buvo labai nesaugu. Atsidėkodamos sodžiaus močiutės atnešė vaikinams daržovių, pieno, sūrių, sviesto, o šie pavaišino mus visus.

Šiems metams darbų kapinaitėse buvo likę nedaug, tad užteko pragiedrulių jiems užbaigti iki oficialaus Martyno Jankaus 149-ųjų gimimo metinių paminėjimo Mažosios Lietuvos panteone – Bitėnų kapinaitėse. Vydūniečiai parengė programėlę.

Vakare, Martyno Jankaus muziejaus teritorijoje, dailininkų plenero dalyviai pristatė užbaigtus darbus, o Klaipėdos Muzikinio teatro artistai gausiai susirinkusiems žiūrovams padovanojo puikų koncertą. Pagėgių meras įvertino Lietuvos Vydūno draugijos pastangas sutvarkant apleistas Bitėnų kapinaites.

Kitą dieną buvo sugiedotas vydūniečių himnas, nuleista draugijos vėliava. Lyg atsisveikindami, virš stovyklavietės pasirodė penkiolika baltųjų gandrų jauniklių. Jiems drąsiau sklandyti padėjo kylantis šiltas oro srautas.

Tądien atsisveikindama Birutė tarė: „Pakilote jūs, pakilo ir dar vakar tėvų raginimų skristi neklausę kregždžiukai“.

 

 

Jūratė Mikalajūnienė

2007 09 11

Vydūno dvasios pasisemti

Vasarai įsibėgėjus, palikę didmiesčio šurmulį ir nesibaigiančius rūpesčius, grupė Vydūno draugijos narių jau 13-tą kartą įsikūrė Bitėnuose, svetingoje Birutės ir Kazimiero Žemgulių sodyboje. Medumi kvepiančiose liepose dūzgė darbštuolių bičių „fabrikas“, galveles iš lizdo kaišiojo smalsūs gandrų jaunikliai, tarp ąžuolo šakų blykčiojo saulė, kuri iki tol ilgai slėpėsi lietaus debesyse.

Jau pirmąjį vakarą aplankėme Vydūno kapą ir mistiška aura apgaubtą Rambyno kalną. Jaunimas suskaičiavo, kad ramų Nemuno slėnį su dieviško kalno viršūne jungia 190 zigzaguojančių laiptelių, kurie saugo statų šlaitą nuo irsmo.

Pakėlus stovyklos vėliavą, atmintin įsirėžė Birutės žodžiai: „Laukiame jūsų kasmet, kaip laukiame sugrįžtančių gandrų“.

Bitėnų kapinaitės mums – šventa vieta. Kasmet vydūniečiai išlieja daug prakaito betonuodami, montuodami tvorą, kirsdami brūzgynus.

Malonu stebėti turistus, ypač vokiečių, gausiai lankančius kapinaites. Gaila, kad Vydūno kapo krikštas ir užrašas – neatnaujinti. Architektas Julius Balčiauskas svarsto: „Gal tai ženklas, jog Vydūno šviesa Lietuvoje blėsta?“

Šiais metais prie kapinaičių tvarkymo entuziastingai prisijungė Šiaulių Rericho klubo nariai Diana ir Gintautas Stunguriai, teosofas Antanas Stungurys, panevėžiečiai Vlada ir Zenonas Jurgelaičiai, žurnalistė Linda Lemchena iš Rygos, vydūniečių vaikai ir vaikaičiai: Laima, Ugnė ir Laurynas.

Pramogų stovyklautojai nestokojo. Onutė išradingai demonstravo vegetariškus patiekalus. Oninių dieną ją papuošėme liepžiedžių vainiku. Bitėnų seniūnė pavaišino šviežiu šiltu pienu, medumi ir agurkais. Kartą popietę, išvykome į Vilkyškių girią pasigrožėti įspūdinga Didžiąja (Raganų) egle, kuri minima LR gamtos paminklų registre. Eglei – apie 140 metų, jos aukštis siekia 32 m. Metro aukštyje ji šakojasi į 18 didesnių ar mažesnių kamienų. Pakeliui aplankėme Vilkyškių kapinaites su išlikusiais pasvirusiais lietais kryžiais.

Vieną vakarą susitikome su sudėtingo likimo sovietmečiu 83-jų metų Pagėgių mokytoja, poete ir rašytoja Brone Savickiene. Ši linksma, gyvybinga, kūrybinga miesto šviesuolė – Pagėgių himno žodžių autorė, sukūrusi virš 500 eilėraščių. 2002 m. išleido poezijos knygą „Nuo saulėtekio iki saulėlydžio“, 2003 m. – novelių knygą „Ką iškukuoja gegutė“. Joje šių dienų aktualijos persipynusios su karo ir pokario prisiminimais. Autorei svarbiausia – žmogus: mažas ir didelis, jaunas ir senas, laimingas ir bedalis. Anūkės Dainos perskaitytas apsakymas „Pašvilpk“ sukėlė diskusijų audrą. Būdama garbaus amžiaus, ji baigė kompiuterių kursus, pati surinko ir šiais metais išleis romaną „Dėmės saulėje“. Eirimas Velička apibendrino: „Po jos mes visi atjaunėjome“.

Prie spragsinčio laužo įdomiai vakarą praleidome su dailininkais Aloyzu Stasiulevičiumi ir Danu Andriulioniu, atvykusiais į kasmetinį plenerą. Jų sukurti nauji darbai papildys Jankaus muziejaus teritorijoje po atviru dangumi įrengtą „Paveikslų sodą“.

Šilutės miesto centriniame knygyne buvo pristatytos naujos knygos: Vacio Bagdonavičiaus biografinė knyga „Vydūnas“ ir Rimos Palijanskaitės parengta knygelė „Į skaidrią būtį Vydūno keliu“. Joje moksleiviai perteikia Vydūno šviesą per savo meninį supratimą, žodį, poeziją. Renginyje skambėjo Vydūno draugijos himnas, Vydūno balsas, moksleivio eilėraštis ir nepublikuoti Vydūno tekstai, kanklėmis grojo ir dainavo Eirimas Velička.

Vakare stovykloje klausėmės Vydūno minčių, kurias skaitė aktorius P.Venslovas (iš įrašo).

Į paskutinę stovyklautojų vakaronę, pasiklausyti Vydūnui skirtų įrašų atvyko svečiai: Rambyno regioninio parko direktorė Diana Milašauskienė, M.Jankaus muziejaus direktorė ir jos vyras žurnalistas Skipičiai, korespondentas Saulius Sadonis su žmona, svetingieji šeimininkai Birutė ir Kazimieras Žemguliai.

Naktį amalo (tolimo žaibo atšvaitai) ir tūkstančio žvaigždžių šviesoje atsisveikinome su Rambynu.

Prasmingai padirbėję, manau, pasisėmėme naudos ir sau: tapome pakantesni, tvirtesni, o ir gal kilnesni, dvasingesni.

Jūratė Mikalajūnienė

Donelaičio Žemė. 2005 m.

V. Falkenhano mintis (1)

Šių eilučių autorius įsitikinęs, kad lig šiol niekas taip giliamintiškai neišanalizavo vokiškumo esmės įvairiais laikotarpiais, niekas nedavė tokios aiškios baltų tautų, ypač prūsų ir lietuvių, charakteristikos, kaip tai sugebėjo padaryti šviesi Vydūno asmenybė vokiškai parašytame veikale „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“.

Viktoras Falkenkahnas

R. Ozolo mintis (1)

XX amžius yra lemiamas amžius visai Lietuvai. Per jį sprendėsi – užsimerks dangus virš jos visiems laikams, ar dar ne. neužsimerkė. Tai ir dėl to, kad visą tą laiką mus lydėjo Vydūnas – ir okupacijoj, ir po jos, iki įsikūnijimo mūsų dienų kristalu – laisve mums garantavusiais Antakalnio kapinėse gulinčiais beginkliais tankų sumaigytais kūnais.

Romualdas Ozolas

V. Landsbergio mintis (1)

VYDŪNO mintis skriejo aukštai ir buvo labai šviesi. Ji matė žmoniją ir matė tautas. Ir matė vieną tautą, kuri buvo Vydūno tauta ir kuri buvo jo rūpestis. Jo gyvenimo rūpestis buvo, kad tauta būtų kilni ir dorovinga.

Vytautas Landsbergis

J. Lankučio mintis (1)

VYDŪNAS kūrė darnią svarbiausių būties vertybių sistemą, su dideliu įkvėpimu ją poetizavo, ieškojo emocionalių formų šiam minties veiksmui išreikšti.

Jonas Lankutis

A. Vaičiulaičio mintis (1)

VYDŪNAS yra minties ir kūrybos atsiskyrėlis, nors beveik visą gyvenimą nuolat dirbo visuomeninį ir draugijinį darbą. Tik tas atsiskyrimas nėra bėgimas nuo minios, bet pasikėlimas virš jos ir kvietimas į tas aukštumas prikopti visiems, kurie sau ir tautai trokšta šviesos ir žinojimo.

Antanas Vaičiulaitis