Įstatai

Vydūno draugija

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vydūno draugija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
 2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
 3. Asociacijos finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 1. Asociacijos veiklos tikslai: nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas. Veiklos sritys: narystės organizacijų veikla ; kultūrinis švietimas ; knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla; knygų leidyba ; laikraščių leidyba ; žurnalų ir periodinių leidinių leidyba ; garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba; knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse; socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla ; kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla.

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
 2. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
 3. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).
 4. Asociacijos narių pareigos:
  • laikytis Asociacijos įstatų;
  • vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus; 8.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

 1. Asociacijos organai yra:
  • visuotinis narių susirinkimas;
  • vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas;
  • revizorius;
  • kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba.
 2. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.
 3. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 27 punkte nurodyta tvarka. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 15 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
 4. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.
 5. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 2/3 Asociacijos narių, valdyba arba vadovas.
 6. Vadovą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių susirinkimas.
 7. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.
 8. Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:
  • atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
  • priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
  • parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;
  • pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  • pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams;
  • įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  • analizuoja valdybos pasiūlymus;
  • viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
  • organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;
  • atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.
 9. Valdybą 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 5 nariai (-ių) (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.
 10. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
 11. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
 12. Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama.
 13. Valdyba:
  • analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir vadovui;
  • sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus;
  • įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  • svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir vadovo keliamus klausimus.
 14. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių 2/3 valdybos narių balsų dauguma.

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 1. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
 2. Vadovas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, bet ne daugiau kaip 4, turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
 3. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 3 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
 3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina vadovas.
 4. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 1. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.
  • ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
 2. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
  1. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
 3. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 1. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
 2. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Įstatai sudaryti elektroniniu būdu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *