Archyvai pagal mėnesį: liepos 2010

Vydūno muzikinė veikla

Daiva Kšanienė

 

 

Vydūno muzikinė veikla apima chorinio sąjūdžio M.Lietuvoje organizavimą ir palaikymą, vadovavimą Tilžės lietuvių giedotojų draugijai, chorinio repertuaro giedotojų d joms formavimą. XIX a. pab., kylant dalies liet. visuomenės nutautėjimo pavojui, V. pasirinkęs taikaus dvasinio pasipriešinimo būdą tautiškumo išsaugojimo, lietuvybės gaivinimo kelyje, kaip atsvarą vok. įtakai, matė ir liet. kultūrinės-meninės krypties d jų kūrimesi. Visuotinis liet. chorų sąjūdis M.Lietuvoje XX a. pr. – neatskiriama V. veiklos dalis. Skelbdamas šviesaus, džiugaus, gyvo tautos žmogaus idėją V. ją siekė įgyvendinti per liet. dainą, giesmę, muziką, matydamas jose kultūros, kaip žmogiškumo prado, ugdymo galimybę, pabrėždamas, kad muzika padeda nugalėti savyje daiktinio pasaulio pomėgių sąmyšį, kuriame žmogus paprastai per giliai nardo. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment

Vydūnas ir teatras

 

Aušra Martišiūtė

 

 Vydūnas – vienintelis liet. teatro menininkas, kūręs dramos kūrinius ir pats juos režisavęs. Pirmoji drama – Pasiilgimas veldėtojo – pastatyta 1899 su Tilžės lietuvių giedotojų draugijos vaidintojais. Iki I pasaul. karo d ja kasmet surengdavo po 2 d. šventes ir 4 vakarus su V. kūrinio vaidinimais; teatrinė d jos veikla tęsėsi iki jos uždraudimo 1935. Vaidinimai vykdavo Tilžės Jokūbynės scenoje, ant Rambyno kalno ir kt. vietose. Vydūnas buvo arčiau Europos teatro naujovių nei daugelis Lietuvos teatro menininkų. Jam buvo reikšmingesnis V.Europos teatro meno kontekstas, galėjo turėti įtakos režisūrinio teatro idėjos (Adolphe’as Appia, Edwardas Gordonas Craigas), vok. ekspresionistinis teatras (Maxas Reinhardtas), naujos teatro kalbos ieškojimai, nerealistinio scenovaizdžio, apšvietimo, aktoriaus-viršmarionetės koncepcijos (jos išdėstytos teoriniuose darbuose, įgyvendintos spektakliuose). Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment

Vydūno Fondo dovana Vilniaus universiteto Bibliotekai

Kovo 11 – osios išvakarėse Vilniaus universiteto Biblioteką pasiekė vertinga siunta iš JAV – dvi dėžės su Vydūno knygomis, nuotraukomis, rankraščiais: dienoraščiais, užrašų knygutėmis, laiškais, kitokia medžiaga. Siuntėjas – Čikagoje veikiantis Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno Fondas. Su šiuo fondu ilgą laiką bendrauja Lietuvoje nuo 1988 m. veikianti Vydūno draugija. Gautoji siunta – irgi to bendravimo rezultatas. Fondas yra parėmęs ne vieną šios draugijos akciją – Vydūno palaikų perlaidojimą, Bitėnų kapinių tvarkymą, kai kurių knygų leidimą, konferencijų rengimą ir pan. Ilgametis Fondo valdybos pirmininkas Vytautas Mikūnas (1922 – 2007) buvo išrinktas šios draugijos Garbės nariu.

1952 m. kovo 23 d. įsisteigęs Fondas Vydūno vardu pasivadino pačiam mąstytojui sutikus. Skaityti toliau →

Žymos: | Leave a comment

Jis buvo Lietuvos ąžuolas, likimo persodintas

 

 

Vytautą Mikūną (1922 – 2007) prisimenant

 

1968 m. vasarą Vilniaus universiteto bibliotekos specfonde kvapą užgniaužęs skaičiau Čikagoje leidžiamo žurnalo „Mūsų Vytis“ tų metų ketvirtąjį numerį. Jis buvo skirtas Vydūno šimtosioms gimimo metinėms. Ką tik buvau pradėjęs rinkti medžiagą disertacijai apie Vydūną, ir tai, ką čia radau, buvo tikras lobis. Pamačiau keliolika mūsuose neprieinamų nuotraukų, paties Vydūno pasakojimą apie dramatišką bėglio kelionę Vokietijos gilumon baigiantis karui, įdomius Jono Dainausko, Jono Kubiliaus straipsnius, Erdmono Simonaičio bei Igno Končiaus atsiminimus apie pažintį su Vydūnu. Radau ir Vytauto Mikūno straipsnį apie Vydūno šalpos fondą. Prie straipsnio buvo pridėta 1952 m. gegužės 5 d. rašyto Vydūno sutikimo fondą pavadinti jo vardu faksimilė bei Lietuvių akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondo valdybos narių 1968 m. Skaityti toliau →

Žymos: | Leave a comment