PAMINĖTAS VYDŪNO DRAUGIJOS 35-METIS

 

Lietuvos medicinos bibliotekoje Vilniuje įvyko Vydūno draugijos 35 – mečio paminėjimo vakaras. Jame dalyvavo Vydūno draugijos garbės pirmininkas Tomas Stanikas, šiandieninė draugijos pirmininkė dr. prof. Aušra Marcišiūtė-Linartienė, Nijolė Laurinkienė ir kiti. Renginio metu Vydūno kūrinius ir lietuvininkų dainas atliko solistė Aušra Liutkucė, grupės ,,Kadujo“, Roberta Daugėlaitė, Ramunė Balčiūnienė, vadovė Laura giedotojai, vadovė Eglė Burkšaitytė, studijos Galrneno giedotojos Lukenskienė, Vydūno draugijos skaitovai, vadovė Rita Juodelienė. Susirinkusieji draugijos nariai ir svečiai savo pasisakymuose apžvelgė nueitą draugijos kelią, pasidžiaugė nuveiktais darbais ir aptarė veiklos gaires .

. . . Trumpai apie šios visuomeninės organizacijos veiklą. Draugija įkurta 1988 m., buria dvasinio tautos atgimimo entuziastus ir vydūr.iškos gyvensenos propaguotojus, organizuoja renginius, stovyklas, telkia visuomenę Vydūno memorialinių vietų tvarkymui, restauravimo ir priežiūros darbams, turi leidybos teisę, organizuoja leidybinį da rba, palaiko ryšius su užsienio vydūnistikos centrais ir asmenimis. Veikia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Šilutės skyriai. Kiekvienas iš jų turi savo veiklos barus. Šilutės skyrius tvarko ir įamžina Vydūno gimtinę ir kt. su juo susijusias vietas, Klaipėdos – ieško Vydūno kultūrinės veiklos M.Lietuvoje pėdsakq, Kauno – puoselėja vydūnišką dvasią visuomenės gyvenime, Šiaulių – vydūniškus sveikos gyvensenos principus, Panevėžio – ugdo visuomenės filosofinę kultūrą, Vilniaus – rūpinasi leiėyba ir Vydūno palikimo skleidimu. Draugijos nariai skaito kursus apie Vydūną universitetuose, lankosi mokyklose, skaito paskaitas visuomenei, dalyvauja pilietinėse kitų visuomeninių organizacijų rengiamose akcijose. Prieš daugelį metų šios draugijos steigimo iniciatoriais buvo filosofas, pedagogas Vaclovas Bagdonavičius, knygotyrininkas Domas Kaunas, poetai Marytė Kontrirnaitė ir Virgilijus Gasiliūnas, muziejininkas Dior.izas Varkalis, mok. Saulius Sodonis, kraštotyrininkas Kazys Budginas.

Renginio metu. Valentino Juraičio nuotr.