2023 m. VYDŪNO DRAUGIJOS VEIKLOS PLANAS

Vilnius, 2023.04.29

Vydūno draugija įregistruota 1996 m. liepos 18 d., kodas 191768181, buveinės adresas Verkių g. 5a-11, Vilnius.

Vydūno draugijos tikslai: įgyvendinti lietuvių tautos gyvenime Vydūno idėjas, kaip vieną reikšmingiausių jos dvasinio atgimimo versmių; rūpintis Vydūno kūrybinio palikimo leidimu, studijavimu, tyrimu ir populiarinimu; skatinti kūrybinę inteligentiją, kad ji savo darbais pratęstų Vydūno misiją. 2022 m. draugijoje buvo 79 nariai.

Vydūno stipendija

Draugijos valdyboje patvirtinti Vydūno stipendijos nuostatus ir 2023 m. rugsėjo mėn. išplatinti informaciją Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Knygų rengimas ir leidyba

Vykdant „Vydūno draugijos“ tikslus, 2023 m. planuojama parengti ir fotografuotiniu būdu išleisti 2 Vydūno knygas: misteriją „Ragana“ ir veikalą „Kalėjimas laisvėjimas“. Vokietijoje išleistą knygą pristatyti Lietuvos visuomenei.

Vydūno skaitymai

2023 m. planuojama tęsti kasmėnesinius Vydūno veikalų skaitymus, organizuoti diskusijas, paskaitas draugijos nariams ir visuomenei.

Renginiai

2023 m. rengti keletą renginių, skirtų Vydūno 155-ųjų gimimo metinių ir 70-ųjų mirties metinių paminėjimui. Dalyvauti Detmolde vyksiančiame Vydūnui skirtame renginyje. Tęsti bendradarbiavimą su Klaipėdos universitetu ir dalyvauti renginių cikle „Vydūnas tautai ir valstybei“. Surengti keletą knygų pristatymo renginių.

Vydūno draugijos stovykla

2023 m. vasarą organizuoti XIX Vydūno draugijos stovyklą, jos metu su Pagėgių savivaldybės Vydūno viešąja biblioteka surengti konferenciją.

 

Vydūno draugijos pirmininkė Aušra Martišiūtė-Linartienė