IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

A picture containing person, old, necktie Description automatically generated

Bernardas Aleknavičius

A picture containing text, person, mammal Description automatically generated

Lidija Bajoraitė

1890 – 1990

Baltrušaitytė

Birutė Baltrušaitytė-Masionienė
1940 – 1996

         

Valteris Kristupas Banaitis

1918 – 1998

Bitlieriuvienė

Monika Bitlieriuvienė

1906 – 1991

Stefanija Gedgaudienė

19 _

      Bėčiuvienė

Ona Bėčiuvienė

1938 – 1996

    A person wearing a suit and tie Description automatically generated with low confidence

Jonas Gudavičius

1936 – 2003

              A person wearing a suit and tie Description automatically generated with medium confidence

Bronius Kviklys

1913 – 1990

    Labutytė

Ėvė Labutytė-Vanagienė

1938 – 2003

   Lankutis

Jonas Lankutis

1925 – 1995

           

Pranas Mikalauskas

1923 – 1997

   Merkelis

Aleksandras Merkelis

1907–1994

   A picture containing text, person, person, suit Description automatically generated

Stefa Nosevičiūtė

1926 – 2001

          Jakštas

Petras Jakštas

1898 – 1988

    Lymantas

Ansas Lymantas

1921 – 2002

    Rutmanas

Isakas Rutmanas

– 2003

         A picture containing text Description automatically generated

Rapolas Serapinas

1904 – 1989

      Skėbera

Kazimieras Skebėra

1897 – 2003

   Skėrys

Fricas Skėrys

1919 – 1994

     Skripkus

Ignas Skripkus

1910 – 1999

      

Jonas Trinkūnas

1939 -2014

    A person wearing a mask Description automatically generated with low confidence

Vladas Vaitiekūnas

1906 – 2002

    A statue of a person Description automatically generated with medium confidence

Steponas Stulginskis

1908 – 1995

     

Ksavėra Vaištarienė

19 –

 

  

Vytautas Žemkalnis-

Landsbergis

1893– 1993

   A person wearing a suit and tie Description automatically generated with medium confidence

Mykolas Žilinskas

1904– 1992

 

 

V. Kaltenis

Zunde_Pranas

Pranas Zundė

1923– 2005