Įstatai

1. Bendroji dalis

 

1.1. Vydūno draugija yra savanoriška, savarankiška visuomeninė, nesiekianti pelno kultūros organizacija, vienijanti besidominčius mąstytojo kūryba ir norinčiais prisidėti prie jo atminimo įamžinimo, palikimo studijavimo, propagavimo bei idėjų įgyvendinimo tautos gyvenime.

1.2. Vydūno draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, galiojančiais įstatymais ir šiais įstatais.

1.3. Vydūno draugija yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą, simboliką, gali turėti sąskaitas Lietuvos ir užsienio bankuose, teisę įgyti ir valdyti kilnojamą ir nekilnojamą turtą. Draugija turi leidybines teises.

1.4 Vydūno draugijos ženklas

Juo grafiškai nusakoma vydūniškosios būties ir žmogaus sampratos esmė. T raidės figūra simbolizuoja materijai priklausančią būties dalį. Skersinis žymi ribą tarp materijos ir dvasios. Vertikalioji linija sako apie tai, kad materija yra persmelkta dvasios. Apskritimas reiškia pačia Dvasią, Absoliutą, Dievą. Trikampis jame reiškia pasaulyje besireiškiančių Absoliuto hipostazių – Visagalybės, Išminties ir Meilės – trejybę.

1.5. Vydūno draugija turi teisę vienytis į visuomenines organizacijų sąjungas, o taip pat įstoti į tarptautines nevyriausybines organizacijas.

1.6. Vydūno draugijos veikla plėtojama Lietuvoje ir užsienyje, jos būstinė yra Vilniuje, A. Jakšto g. 9*, Lietuvos kultūros fondo patalpose.

 

2. Tikslai ir uždaviniai

 

2.1. Draugijos tikslai:

2.1.1. Įgyvendinti lietuvių tautos gyvenime Vydūno įdėjas, kaip vieną reikšmingiausių jos dvasinio atgimimo versmių.

2.1.2. Rūpintis Vydūno kūrybinio palikimo leidimu, studijavimu, tyrimu ir populiarinimu.

2.1.3. Skatinti kūrybinę inteligentiją, kad ji savo darbais pratęstų Vydūno misiją.

2.1.4. Telkti draugijos narius ir visuomenę Vydūno memorialinių vietų tvarkymui, priežiūrai ir globai.

2.2. Įgyvendinant šiuos tikslus draugija sprendžia šiuos uždavinius:

2.2.1. Plečia savo veiklą, siekdama suburti į draugiją dvasinio tautos atgimimo
entuziastus ir vydūniškos gyvensenos propaguotojus.

2.2.2. Sistemingai organizuoja propagandinius renginius, parodas, konferencijas, Vydūno kūrybos skaitymus.

2.2.3. Rengia stovyklas, telkia visuomenę Vydūno memorialinių vietų tvarkymui, restauravimo ir priežiūros darbams.

2.2.4 Organizuoja leidybinį darbą, skatina rašančius vydūnistine tematika produktyvesniam darbui.

2.2.5. Palaiko ryšius su užsienyje įsikūrusiais vydūnistikos centrais bei tautiečiais besirūpinančiais Vydūno atminimo išsaugojimu, jo idėjų propagavimu.

2.2.6. Draugija, įstatymų numatyta tvarka, steigia tyrimo centrus, mokyklas, fondus, įmones ir kitas struktūras, užtikrinančias programų įgyvendinimą bei materialinės bazės kūrimą.

2.3. Praktinę veiklą su valstybinėmis, visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis bei fiziniais asmenimis draugija grindžia sutartimis.

 

3. Narystė

 

3.1. Draugiją sudaro nariai, jos veikloje dalyvaujantys asmenys ir garbės nariai.

3.2. Draugijos nariu gali būti kiekvienas 18 metų sulaukēs Lietuvos respublikos pilietis, pripažįstantis šiuos įstatus ir pasiryžęs prisidėti prie draugijos tikslų įgyvendinimo.

3.3. Draugija tenkina vaikų ir jaunimo poreikius, todėl jos nariais gali būti ir jaunesni kaip 18 metų asmenys. Jie dalyvauja draugijos veikloje, tačiau neturi balsavimo teisės, nerenkami į vadovaujančius organus ir nemoka nario mokesčio.

3.4. Draugijos dalyviai yra asmenys reguliariai besilankantys draugijos renginiuose ir jų pageidavimu įrašyti į dalyvių sąrašus.

3.5. Draugijos nariu tampama., kai pageidaujančio dalyvauti draugijos veikioje anketa -pareiškimas vizuojamas draugijos pirmininko arba skyriaus vadovo. Iš narių asmuo gali būti pašalintas tik draugijos tarybos 2/3 jos sudėties balsų pritarimu.

3.6. Garbės nariai visuotiniame draugijos suvažiavime renkami vydūnistikai nusipelnę žmonės.

3.7. Draugijos nariai turi teisę:

3.7.1. Rinkti ir būti renkami į draugijos vadovaujančius ir kontroliuojančius padalinius.

3.7.2. Gauti informaciją apie draugijos veiklą ir dalyvauti jos renginiuose.

3.7.3. Gauti tarybos įpareigojimus atstovauti draugijai įvairiose organizacijose ir masinės informacijos priemonėse.

3.7.4. Išstoti iš draugijos savo paties noru.

3.7.5. Draugijos nariai neatsako už jos prievoles, o draugija neatsako už narių įsipareigojimus.

3.8. Nario pareigos: vykdyti draugijos valdymo organų nutarimus, veikloje vadovautis šiais įstatais ir visomis išgalėmis prisidėti prie draugijos programos įgyvendinimo.

 

4. Draugijos struktūra, valdymas

 

4.1. Vydūno draugijos teritorinės struktūros yra jos skyriai, jungiantys ne mažiau kaip 15 narių. Skyriai steigiami draugijos tarybos sprendimu ir savo darbe vadovaujasi šiais įstatais. Draugijos skyriai gali turėti juridinio asmens teises.

4.2. Aukščiausias Vydūno draugijos organas yra suvažiavimas.

4.2.1. Suvažiavimą šaukia draugijos taryba ne rečiau kaip kartą per 3 metus. Suvažiavimo sprendimai teisėti, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai delegatų. Delegatų atstovavimo kvotą nustato draugijos taryba.

4.2.2. Suvažiavime aptariamos draugijos veiklos kryptys, keičiami ar papildomi įstatai, priimami programiniai dokumentai, trims metams renkamas pirmininkas, 2 pavaduotojai, revizijas komisija (iš trijų asmenų), išklausomas tarybos ir revizijos komisijos ataskaitos, renkami garbės nariai. Suvažiavimas sprendžia draugijos reorganizavimo ir likvidavimo klausimus.

4.2.3. Suvažiavimo sprendimai priimami atviru balsavimu, paprastąja balsų dauguma.

4.3. Pirmininkas vadovauja draugijos tarybos darbui, atstovauja draugijai valstybinėse, visuomeninėse ir kitų šalių nevalstybinėse organizacijose, pasirašo finansinius bei kitus dokumentus, atsiskaito už savo veiklą suvažiavimui, priima naujus narius į draugiją. Pirmininko teikimu suvažiavime renkami 2 jo pavaduotojai.

4.4. Draugijos taryba vadovauja darbui tarp suvažiavimų. Tarybą sudaro draugijos pirmininkas, jo pavaduotojai ir suvažiavime į valdymo organą išrinkti nariai. Tarybos narių skaičius nustatomas suvažiavime.

4.4.1.Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Posėdžiai teisėti jeigu posėdyje dalyvauja 2/3 tarybos narių. Sprendimai tarybos posėdžiuose priimami paprasta balsų dauguma.

4.4.2. Taryba kviečia suvažiavimus ir nustato delegatų kvotas į juos, nustato nario stojamojo ir metinio mokesčio dydį, ruošia programų projektus, renginių kalendorius, steigia draugijos padalinius.

4.5. Revizijos komisija kontroliuoja tarybos darbą, organizuoja finansinės veiklos patikrinimus. Komisija atsiskaito suvažiavimui.

 

5. Draugijos lėšos

 

5.1 Draugijos lėšas sudaro: narių mokesčiai, piliečių, nevyriausybinių organizacijų ir rėmėjų padovanotas turtas bei lėšos, Valstybės valdžios ir valdymo institucijų lėšos konkrečioms kultūros, švietimo ir sveikatos tikslinėms programoms įgyvendinti, kitos teisėtai gautos lėšos.

5.2. Lėšos naudojamos: draugijos veiklai finansuoti, renginiams, leidybai, bibliotekos fondams bei kitokių materialinių vertybių įsigijimui ir programų įgyvendinimui.

5.3. Draugijos ūkines ir finansines operacijas vykdo valdyba. Finansinius dokumentus pasirašo pirmininkas arba pavaduotojas.

 

6. Draugijos likvidavimas

 

6.1. Draugija gali būti pertvarkoma arba likviduojama suvažiavime dviejų trečdalių delegatų balsų dauguma arba atatinkamos valstybinės institucijos sprendimu.

6.2. Visus klausimus (tame tarpe ir turto), susijusius su draugijos veiklos pasibaigimu nagrinėja suvažiavime išrinkta likvidacinė komisija, kuri įstatymų nustatyta tvarka priima atitinkamus sprendimus.

 

Vydūno draugijos pirmininkas

/parašas/
Vacys Bagdonavičius

* Būstinės adresas yra pasikeitęs! Dabartinis būstinės adresas: Basanavičiaus g. 29, 2600 Vilnius.

 

 

Basanavičiaus g. 29, Vilnius, Lietuva
Telefonas 8 68971300; (8 5)2764692

El. paštas VacysBag@kfmi.lt

 

Įregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje 1996.07. 18.
Registracijos Nr. 354-V

Įmonės kodas 9176818
Sąskaita nr. LT727300010002449271 AB Hansa bankas
Banko kodas 73000

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *